Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Neyemi

Neyemi 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kiken xi mɔxɔɲɛde lɔxɔni, Isirayila kaane yi e malan, e sun, e kasa bɛnbɛli dugine ragodo e ma, e burunburunna sa e xunne yi sunu taxamasenne ra.
2Naxanye yi findixi Isirayila kaane ra, ne yi e masiga xɔɲɛne ra, e yi e ti e yulubine ra e nun e benbane gbeene.
3E to keli, e ti, e yi Alatala, e Alaa sariya kɛdin xaran waxati xunkuye. Yanyin na, e yi e xinbi sin Alatala yɛtagi, e Ala, e mɔn yi e ti e yulubine ra han waxati xunkuye.
4Lewi bɔnsɔnna muxuna ndee yi keli, e te gbingbinna fari, Yosuwe nun Bani nun Kadamile nun Sɛbaniha nun Bunni nun Serebi nun Bani nun Kenani. Ne yi e xuini te Alatala ma, e Ala.
5Lewi bɔnsɔnna muxune, Yosuwe nun Kadamile nun Bani nun Xasabaneya nun Serebi nun Hodiya nun Sɛbaniha nun Petaxi yi a fala, e naxa, “Ɛ keli, en Alatala, en ma Ala tantun habadan han habadan!” E yi Ala maxandi, e naxa, “Nxu i xili binyen tantunma, tantunna naxan dangu binyen nun tantunna birin na!
6I tan nan keden pe Alatala ra, i tan naxan ariyanna nun kore xɔnna nun sarene birin daxi, i bɔxɔ xɔnna nun a yi seene birin da, e nun baane nun e yi seene birin. I yi niin bira niimaseene birin yi, malekane birin e xinbi sinma i tan nan bun.
7I tan Marigina Alatala, i tan nan Iburama sugandi, i yi a ramini Yuru taani Babilɔn yamanani, i yi a xili sa, Iburahima.
8I yi a to a dɛnkɛlɛyaxi i ma a bɔɲɛni, i yi layirin xidi ɛ tagi a i xa Kanan kaane nun Xitine nun Amorine nun Perisine nun Yebusune nun Girigasane yamanan so a bɔnsɔnna yii. I dɛ xuiin nakamali nɛn bayo i tinxin.”
9“I nxu benbane ɲaxankatan to nɛn Misiran yi, i yi e gbelegbele xuiin mɛ Gbala Baan dɛ.
10I yi taxamasenne nun kabanako feene yita Firawona nun a walikɛne nun a yamanan muxune birin na. Amasɔtɔ i a kolon e nxu benbane suxu kii naxan yi wasoni. I yi xinla sɔtɔ naxan gbo han to.
11I yi baa igeni taxun e yɛɛ ra, e yi baani gidi a yixaren na, koni i tilin igen nadin nɛn e sagatan muxune xun ma alo gɛmɛna igen xɔnna ma.
12I yi kundaan ti e yɛɛ ra yanyin na, i yi tɛ dɛgɛn ti e yɛɛ ra kɔɛɛn na naxan yi kirani yalanma e yɛɛ ra.
13I godo nɛn keli kore, i falan ti e xa Sinayi geyaan fari. I yi i gelene fala e xa naxanye tinxin, e nun ɲɔndin sariyan nun tɔnne nun yamarin naxanye fan.
14Fata i ya walikɛɛn Musa ra, i yi i ya Matabu Lɔxɔ sariɲanxin nun i ya yamarine nun sariyane nun tɔnne yita e ra.
15Kamɛn to e suxu, i yi donseen nagodo e ma keli kore. Min xɔnla to e suxu, i yi igen namini fanyeni, i yi a fala e xa a e xa so yamanani i kɔlɔ naxan so fe ra e benbane yii.
16Koni nxu benbane murutɛ nɛn wasoni, e mi i ya yamarine suxu.
17E mi tin e suxɛ, e ɲinan i ya kabanako feene xɔn i naxanye liga e xa, e yi e bɔɲɛni xɔdɔxɔ e murutɛni, e yi a nata a e xa yɛɛrati gbɛtɛ sugandi, e xɛtɛ e konyiyani Misiran yi. Koni i tan mi i mɛ e ra. Ala nan i tan na naxan muxune mafeluma e yulubine ra. I diɲa, i kininkinin, i mi xɔlɔn xulɛn, i ya hinanna gbo.
18E yi ɲinge di sawura wure daxin nafala e yɛtɛ xa, e naxa, ‘En ma Ala nan ito ra, naxan en naminixi Misiran yi.’ E yi fala ɲaxine ti i ma.

19Koni i ya kininkinin gbeeni, i mi e rabeɲin tonbonni. Kundaan lu nɛn e yɛɛ ra kiraan xɔn yanyin na, tɛ dɛgɛn yi lu e yɛɛ ra kɔɛɛn na.
20I yi i ya Nii faɲin naso e yi alogo a xa e xaran, i yi i ya Manna donseen so e yii, e nun igena, min xɔnla to e suxu.
21I yi i yengi dɔxɔ e xɔn ma tonbonni ɲɛɛ tonge naanin, sese mi dasa e ma, e dugine mi kala, e sanne mi kusin.
22I yamanane nun siyane so nɛn e yii, i yi e rabilinna yamanane birin sa e sagoni. E yi Xɛsibɔn mangan Sixɔn ma yamanan tongo e gbeen na, e nun Ogo a yamanana, Basan mangana.
23I yi e diine rawuya ayi alo sarene kore xɔnna ma, i yi e raso yamanani, i kɔlɔ e benbane xa dɛnaxan ma fe yi.
24E yixɛtɛne yi so mɛnni, e dɔxɔ na yamanani, i yi na yamanan muxune rayagi e yɛtagi, Kanan kaane, i yi e sa e sagoni, e mangane nun e yamanane muxune, alogo e xa e raba e waxɔnna ra.
25E yi taa makantanxine tongo e nun bɔxɔ faɲina, e yi banxine tongo naxanye yi rafexi se faɲin sifan birin na, e nun xɔɲinne nun manpa binle nun oliwi binle nun wudi bogila wuyaxine, e yi e don, e yi lugo, e yi gbo, e yi lu hɛri gbeeni.”
26“Koni, e keli nɛn e yi murutɛ i xili ma. E yi e xun xanbi so i ya sariyane yi, e yi nabine faxa, naxanye yi e mabandunma i ma, e yi Ala rayelefu gbeene ti.
27Nayi, i yi e sa e yaxune sagoni, ne yi e tɔrɔ. Koni e ɲaxankatan waxatini, e xui ramini nɛn i ma, i yi e xuiin namɛ kore xɔnna ma, i yi e yabi i ya kininkinin gbeeni, i yi e xunba muxune fi e ma, naxanye e ba e yaxune yii.
28Koni, e xɔrɔyaan sɔtɔ nɛn tun, e mɔn yi fe ɲaxine liga fɔlɔ i yɛɛ ra. Nayi, i yi e rabeɲin e yaxune yii, e yi e nɔ. Koni, e mɔn yi e xui ramini i ma, i yi e xuiin namɛ kore xɔnna ma i ya kininkinin gbeeni, i mɔn yi e rakisi sanɲa ma wuyaxi.
29I yi e mabandun i ya sariyan ma, koni e yi findi wasodene ra, e mi e tuli mati i ya yamarine ra. E yi yulubin liga e i ya kiti saxine kala, anu naxan na e suxu, na kanna nii rakisin sɔtɔma nɛn e xɔn. E yi murutɛ, e tondi e tuli matiyɛ i tan na.
30I ti nɛn e bun ma ɲɛɛ wuyaxi, i yi e rakolon i ya Nii Sariɲanxin na nabine xɔn, koni e mi e tuli mati. Nayi, i yi e sa e yamana gbɛtɛye sagoni.
31I ya kininkinin gbeeni, i mi e raxɔri, i mi e rabeɲin, bayo Ala diɲaxi kininkininxin nan i tan na.”
32“Iki, nxɔ Ala, Ala gbeena, sɛnbɛmana, i tan naxan magaxu, i tan naxan i ya layirin nakamalima i ya hinanni, fe xɔlɛn naxanye nxu sɔtɔxi, e nun nxɔ mangane nun nxɔ nabine nun nxɔ saraxaraline nun nxu benbane nun yamaan birin, i nama ne yatɛ fe fuune ra, sa fɔlɔ Asiriya mangane waxatin ma han to.
33Feen naxanye birin nxu sɔtɔxi, i tan tinxin ne birin yi, bayo i ya lannayaan yita nɛn, koni nxu tan fe ɲaxin nan liga.
34Nxɔ mangane nun nxɔ kuntigine nun nxɔ saraxaraline nun nxu benbane mi i ya sariyane suxu, e mi i ya yamarine suxu, e nun i ya maxadi xuine, i yi naxanye falama e xa.
35E yi e yamanani waxatin naxan yi hɛri gbeeni i naxan so e yii, yamana sabatixi gbeeni i naxan sa e sagoni, e mi i batu, e mi xɛtɛ e kɛwali ɲaxine fɔxɔ ra.
36To, nxu bata findi konyine ra yamanani i naxan so nxu benbane yii alogo e xa balo na bogiseene nun a se faɲine ra.

37A seene bata findi mangane gbeene ra i nxu saxi naxanye sagoni masɔtɔ nxu yulubine xɔn. Nxu nun nxɔ xuruseene bata lu e sagoni, nxu lu ɲaxankata gbeeni.”