Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - NEHEMIA

NEHEMIA 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Una hua dinana iharuahui-hanina ai, Israel taudia na e hebou, e anivaga, puse dabuadia e hahedokilai, bona tano na kwaradia ai e ato.
2Bena Israel taudia na idau bese taudia edia amo e raka oho, e gini, edia kara dika bona tamadia edia kara havara na e gwaurai hedinarai.
3Bena edia gabu ai e gini tore, Iehova, edia Dirava, ena taravatu bukana lalona amo e duahia, hora toi lalodiai; ma hora toi lalodiai edia dika e gwaurai hedinarai, bona Iehova, edia Dirava, e toma henia diho.
4Iesua, Bani, Kadmiele, Sebania, Buni, Serebia, Bani bona Kenani na Levi taudia edia vadavada ai e gini; bena idia ese Iehova, edia Dirava, e tai henia mai gao badadia ida.
5Bena Levi taudia, Iesua bona Kadmiele bona Bani bona Hasabaneia bona Serebia bona Hodia bona Sebania bona Petahia, na eto, A gini tore, Iehova, emui Dirava, ba hanamoa, asi matamana bona asi dokona, ela hanaihanai. Oi ladamu herea-daena bae hanamoa; ia ese hahenamo iboudiai bona heimodai iboudiai na e hereadiamu.
6Bena Esera eto, Oi na Iehova, oi mo sibomu. Oi ese guba o karaia, guba gubadia danu mai hisiudia iboudiai, bona tanobada mai latana ḡaudia iboudiai, bona davara mai lalodia gaudia iboudiai. Oi ese o hamauridia hanaihanaimu; guba hisiudia ese oi e toma henimu dihomu.
7Oi na Iehova, Abram e abia hidi bona Uru, Kaldea hanuana, amo e hakaua lasi bona ladana e hatoa “Abraham” Diravana.
8Oi ese ia lalona o dibaia, ia na mai momokanina oi vairamu ai, bona o gwau henia hamata, Kanaan taudia bona Hiti taudia bona Amoro taudia bona Perisi taudia bona Iebusu taudia bona Girigasa taudia edia tano na ia garana ba henidia; bena emu gwauhamata vada o hamomokania, badina be oi na maoromaoro.
9Oi ese senemai edia hisihisi o itaia Aigupto ai, bona edia taitai o kamonai Davara Kakakakana isena ai;
10bona toa bona hoa karadia o kara, Farao bona ena hesiai taudia iboudiai bona ena tano taudia iboudiai ihadikadia; badina be oi vada o diba idia ese senemai e kara dagedage henidia; bona ladamu o hahoria ema bona ina dina.
11Oi ese davara o haparararaia idia vairadiai, bena idia na davara bogaragina amo e raka hanai, tano kaukauna ai; bona e hahavadia taudia na dobu gabudia ai o tahodia dobi, nadi ranu badadia lalodiai na heto.
12Dina ai ori dubuna amo o hakaudia, bona hanuaboi ai lahi mamana amo o hakaudia, edia lao dalana o hadiaria.
13Oi na Sinai ororona dorina ai o diho, bona guba amo o hereva henidia, hahemaoro herevadia maoromaorodia bona taravatu momokanidia bona haheḡani bona hahedua herevadia namodia o henidia.
14Emu dina helaḡana danu o hadibalaidia, bona haheḡani bona hahedua herevadia bona taravatu na emu hesiai tauna Mose ena amo o henidia.
15Oi ese aniani na guba amo o henidia, edia hitolo dainai, bona ranu na nadi amo o ha-arua lasi, edia ranu-mase dainai; bona o hamaorodia, bae raka vareai, o gwau hamatalaia tanona bae abia.
16A idia bona ai senemai na e hekokorokuva bona aiodia e ha-aukava bona emu haheḡani asie badinadiava;
17e gwau edeedeva bona hoa karadia idia bogaragidiai vada o kara na asie lalodiava; a aiodia e ha-aukadia, bona hegunalai tauna ta e duanaia, edia iḡui gabuna Aigupto ai bae lou henia eto. A oi na dika igwau-taona Diravana, mai emu harihari-bada bona mai emu hebogahisi; badu ai o halahemu, bona lalokau ai o honuhonu-daemu; bena to rakatanidia.
18Ena be idia ese auri e havevea, boromakau natuna laulauna e karaia, eto “Ina na emui dirava, Aigupto amo e hakaumui lasi diravana”, bona oi ihadikamu karadia badadia e kara,

19to emu hebogahisi badana dainai tano ḡaḡaena ai to rakatanidia; ori dubuna, dala ai vada e hakaudia ḡauna, ese dina ai se rakatanidia, bona lahi mamana, edia lao dalana e hadiaria ḡauna, danu se rakatanidia hanuaboi ai.
20Emu Lauma namona o henidia, baine hadibadia, bona emu mana na ududia amo so rua; ranu danu o henidia, edia ranu-mase dainai.
21Laḡani hari-ahui lalodiai oi ese tano gaḡaena ai o hamauridiava; ḡau ta ai asie dabuva; edia dabua asie mouka-mouka, bona aedia asie gudu.
22Oi ese basileia idau-idau bona bese idau-idau o henidia, bona tano daigunidia iboudiai; taunabunai idia ese Sihon, Hesebon pavapavana, bona 0g, Basan pavapavana, edia tano e ḡaunaidia.
23Oi ese garadia o hahutumadia, guba hisiudia heḡereḡeredia, bona senedia vada o hamaorodia lalona ai bae raka vareai bona bae ḡaunaia tanona na lalonai o hakaudia vareai.
24Taunabunai, garadia na tano ai e raka vareai, e ḡaunaia; bena oi ese tano inoholaina taudia, Kanaan taudia, na idia vairadiai o hadareredia, bona imadia ai o atodia, mai edia pavapava bona edia tano taudia ida, idia ese edia ura heḡereḡerena bae kara henidia totona.
25Bena hanua mai maḡudia na tuari ai e abidia, bona tano namona danu; ruma mai kohu namo-hereadia ida, bona ranu habou-habou gabudia, nadi ai e ḡei ḡaudia, bona vine imeadia bona olive imeadia bona huahua audia momo herea, iboudiai na e abidia, e ḡaunaidia. Taunabunai, e anianiva, bogadia e kunuva, bona taudia e digarava, bona emu harihari-bada e moalelaiava.
26Ḡau tamona, idia na e gwau edeede bona e daḡedaḡe henimu, emu taravatu na muridiai e negedia, bona emu peroveta taudia ese e sisiba henidia, dekemu bae hakaudia lou totona, negadia ai, idia ese e aladia mase; idia ese danu oi ladamu iḡonaḡonalaina karadia e karava.
27Una dainai oi ese inaidia imadia ai o atodia, bena idia ese e hahisihisidia; bena edia hisihisi negana ai e tai henimu, bona oi ese guba ai o kamonai henidia; bona emu hebogahisi bada-hereadia heḡereḡeredia ai oi ese ihamauridia taudia o henidia, bena idia ese idia inaidia imadia amo e hamauridia.
28A lagadia e aniva murinai idia na oi vairamu ai ma e kara dika lou, bona oi ese ma o negedia daure inaidia imadia ai; taunabunai idia ese e lohiadia. Ḡau tamona, idia na ma e hegiro bona e tai henimu negana ai, oi ese guba ai ma o kamonai henidia; bona nega momo oi ese o hamauridia, emu hebogahisi heḡereḡeredia.
29Oi ese o sisiba henidia, emu taravatu enai ba haloudia totona. Ḡau tamona idia na e hekokorokuva, emu haheḡani asie badinadia, a emu hahemaoro herevadia, taunimanima na henudiai bema noho ḡaudia, na e tata utu, bona e gini muri dabudabu, aiodia e ha-auka, basie kamonai eto.
30Laḡani momo lalodiai oi ese o haheauka henidia, bona emu Lauma ena amo o sisiba henidia, peroveta taudia ududia amo; a idia na asie ura bae kamonai. Una dainai oi ese tano besedia imadia ai o atodia.
31Ḡau tamona emu hebogahisi badadia lalodiai oi ese so ha-oredia bona so rakatanidia; badina be oi na harihari-bada bona hebogahisi Diravana.
32Taunabunai, emai Dirava e, Dirava badana, mai siahumu bona mai garimu Diravana, gwauhamata bona hebogahisi o badinadiamu Diravana, basio laloa hari hisihisi iboudiai Asuria pavapavadia edia nega amo ema bona ina dina ai emai pavapava bona emai lohia bona emai hahelaḡa taudia bona emai peroveta taudia bona tamamai bona emu orea taudia iboudiai latamai ai vada e kau na ḡau pipikidia.
33Ḡau tamona, latamai ai vada e kau ḡaudia iboudiai lalodiai oi na vada o kara maoromaoro; badina be oi o kara momokani bona ai be a kara dika;
34emai pavapava bona emai lohia bona emai hahelaḡa taudia bona tamamai ese taravatu asie badinadia, bona emu haheḡani bona emu sisiba, o henidia ḡaudia, na nahuadia asie toho.
35Edia basileia lalonai, bona emu harihari-bada, o henidia ḡauna, lalonai, bona tano badana bona namona, vairadiai o atoa ḡauna, lalonai, oi isiaimu asie lao heni; bona edia kara dika amo asie raka oho.
36A itaia, ina dina ai ai na hesiai taumai; senemai o henidia, anina bona ena herahia ḡaudia bae moalelai, tanona lalonai a itamai, ai na hesiai taumai.

37Hari pavapava, emai kara dika amo daemai ai vada o atodia taudia, ese ia anina herea-daena e abiamu; idia na mai siahudia danu, tau-animai bona emai ubu-ubu gaudia bae biagudia, edia ura heḡereḡerena ai; bona ai na vada a hekwarahi mase.
38Ina idoinai dainai ita ese gwauhamata aukana ta karaiamu bona ta toreamu, bona eda lohia bona eda Levi taudia bona eda hahelaḡa taudia ese edia toa amo e hamomokaniamu.