Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NEHEMIA

NEHEMIA 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unai hua ena dina namba 24 Israela taudia idia hebou, aniani idia ania lasi, bona puse dabua idia karaia, edia kara dika dainai, edia lalohisihisi idia hedinaraia totona.
2Israela taudia be idau bese taudia ibounai dekena amo idia raka siri vadaeni. Edia kwarana dekenai kahu idia negea, edia lalohisihisi hedinaraia totona. Unai neganai danu idia gini, edia kara dika, bona edia sene taudia edia kara dika idia gwauraia hedinarai.
3Bona edia gabu dekenai idia gini neganai, hora toi lalonai, Lohiabada ena Taravatu be Esera ese ia duahia. Ma hora toi lalonai idia edia kara dika idia gwauraia hedinarai, bona Lohiabada, edia Dirava dekenai idia tomadiho.
4Levi taudia be mai edia pata ta, edia gini gabuna. Pata ena latanai Iesua, Bani, Kademiele, Sebanaia, Buni, Serebaia, Bani bona Kenani idia gini. Idia ese Lohiabada, edia Dirava dekenai idia guriguri, mai boiboi bada danu.
5Vadaeni Levi taudia, Iesua bona Kademiele bona Bani bona Hasabaneia bona Serebaia bona Hodaia bona Sebanaia bona Petahaia ese Israela idia boiria hebou, idia gwau, “Umui gini, Lohiabada emui Dirava do umui hanamoa. Ia do umui hanamoa ela bona hanaihanai! Dirava ena ladana namo herea do umui hanamoa. Taunimanima edia hanamoa be hegeregere lasi Dirava do idia hanamoa!”
6Vadaeni Esera ese inai guriguri ia gwauraia: “Oi be Lohiabada, oi sibona be Lohiabada. Oi ese guba oi karaia. Oi ese guba ena hisiu ibounai oi karaia. Oi ese tanobada, bona tanobada lalonai gaudia ibounai oi karaia. Oi ese gau ibounai dekenai mauri oi henia noho. Guba dekenai idia noho aneru ese oi dekenai idia tomadiho noho.
7Oi, Lohiabada Dirava, ese Aberamo oi abia hidi. Oi ese Aberamo oi hakaua, vadaeni Uru, Kaledea hanua dekena amo ia raka mai. Oi ese iena ladana oi atoa ‘Aberahamo.’
8Oi ese Aberahamo oi tahua, bona oi davaria, Aberahamo ese oi dekenai ia abidadama henia, bona oi ese ia danu gwauhamata taravatuna oi karaia. Oi ese Kanana taudia, Hiti taudia, Amoro taudia, Perisi taudia, Iebusu taudia, Girigasa taudia, edia tano Aberahamo dekenai oi henia, iena tubuna taudia be unai tano dekenai do idia noho. Oi ese oiemu gwauhamata oi badinaia, badina oi be maoromaoro.
9“Oi ese aiemai sene taudia edia hisihisi oi itaia Aigupito dekenai, bona edia taitai oi kamonai Davara Kakakaka dekenai.
10Toa bona hoa karadia oi karaia. Farao bona iena hesiai taudia ibounai, bona iena tano taudia danu oi hadikaia, badina be oi diba vadaeni, idia ese aiemai sene taudia idia dagedage henia, bona oiemu ladana oi habadaia, ia mai bona hari.
11Oi ese idia edia vairanai davara oi hapararaia, vadaeni idia be davara ena huanai dekena amo, idia raka hanaia, tano kaukau dekenai. Bona idia luludia taudia be davara dobu lalonai, oi negedia, idia diho, nadi be ranu dobu lalonai ia diho bamona.
12Dina lalonai oiemu bese be ori ta, dekena amo oi hakaudia, bona hanuaboi lalonai oi ese lahi ta, dekena amo edia dala oi hadiaria.
13Sinai Ororo dekenai oi be guba dekena amo oi diho mai, oiemu bese dekenai oi hereva. Oi ese taravatu namodia, bona hadibaia hereva namodia idia dekenai oi henia.
14Oiemu Sabati Dinadia naria dalana danu oi hadibadia, bona oiemu hesiai tauna Mose dekena amo, oiemu taravatu bona oda oi henidia.
15“Oi ese aniani guba dekena amo oi siaia diho, oiemu bese idia hitolo neganai do idia ania totona. Bona idia ranu mase neganai, ranu be nadi dekena amo oi abia mai, ia heau diho. Bona unai oi gwauhamata henidia tano, do idia biagua dalana, be oi ese oiemu bese dekenai oi hamaoroa.
16To aiemai sene taudia be hekokoroku, bona laloa auka taudia idia lao. Oiemu oda idia kamonai henia lasi.
17Oiemu oda idia badinaia lasi, oiemu kara ibounai idia laloaboio. Oiemu hoa kara bona toa kara ibounai idia laloaboio. Idia be hekokoroku dainai, edia gunalaia tauna ta idia abia hidi, ia ese idia do ia hakaua lou, Aigupito ena hesiai mai guia dekenai. To oi be kara dika gwauatao Diravana. Oi be mai oiemu hariharibada, bona mai oiemu bogahisihisi. Badu totona oi be haraga lasi, to lalokau totona oi be henia bada Diravana, unai dainai oi rakatanidia lasi.
18Idia ese auri idia havevea, boromakau tau ena laulau idia karaia, idia gwau ia be dirava ta, Aigupito dekena amo ia hakaudia! Lohiabada e, idia ese oi idia hadikaia bada herea.

19To oiemu bogahisihisi bada herea dainai, taunimanima idia noho lasi tano dekenai oi rakatanidia lasi. Oi ese ori bona lahi oi hadokoa lasi, to edia dala be dina dekenai bona hanuaboi dekenai, oi hedinaraia noho.
20Oiemu Lauma namona idia dekenai oi henia, ia ese dahaka do idia karaia, ia hadibadia. Bona oiemu mana aniani oi hadokoa lasi, to oi henidia noho, idia ania, bona edia ranu mase totona ranu oi henidia.
21Lagani 40 lalonai taunimanima noho lasi tano dekenai oi hamauridia. Oi naridia dainai, edia aniani bona gau be hegeregere, edia dabua danu idia dika lasi, bona edia aena be idia gudu lasi.
22“Oi ese idia oi hagoadaia, idia ese basileia idauidau idia halusia. Edia tano ena murimurinai tanodia danu, be idia ese idia halusia. King Sihona ena tano Hesebona idia ese idia halusia, bona king Oga ena tano, Basana, danu idia ese idia halusia.
23Oi ese natuna momo oi henidia. Edia natudia be momo herea, guba ena hisiu bamona. Bona oi ese kwalimu idia dekenai oi henia, vadaeni tano dekenai idia noho diba. Unai tano be oi ese edia sene taudia dekenai, oi gwauhamata vadaeni do oi henidia.
24Idia ese Kanana tano idia halusia, bona Kanana taudia dekena amo kwalimu oi henidia. Unai neganai Kanana ena king bona edia taudia ibounai, be Israela taudia edia siahu henunai idia noho, vadaeni Israela taudia ese unai bese taudia dekenai, sibodia edia ura idia karaia.
25Oiemu bese ese hanua mai magudia, be tuari dekenai idia abia, bona tano namona danu, ruma mai kohu namo herea danu, bona ranu haboua gabudia, nadi lalonai idia geia gaudia, bona olive audia, huahua audia momo herea, vain audia danu, ibounai idia abia, edia. Idia ese edia ura gaudia ibounai idia ania, edia tauanina idia bada. Idia ese oi henidia gaudia ibounai idia moalelaia.
26“To oiemu bese taudia ese oiemu ura idia utua, bona oiemu hereva idia kamonai lasi, oiemu Taravatu idia badinaia lasi momokani. Bona oiemu peroveta taudia ese idia sisiba henidia, oi dekenai do idia giroa lou totona, to idia ese oiemu peroveta taudia idia alaia mase. Idia ese danu oiemu ladana idia hadikaia nega momo.
27Unai dainai idia dekenai idia dagedage taudia, be oi ese oi koua lasi, vadaeni tuari idia lusi, dagedage taudia edia siahu henunai idia noho. Edia hisihisi lalonai, oiemu bese taudia ese oi dekenai idia tai, vadaeni guba dekena amo edia tai oi kamonai. Bona oiemu bogahisihisi bada herea dainai, oi ese hamauria taudia oi siaia, vadaeni idia ese hisihisi idia henidia taudia, dekena amo edia bese idia hamauria.
28To maino ma ia vara lou neganai, kara dika ma idia karaia lou. Unai dainai oi ese dagedage taudia edia siahu henunai, ma oi atodia lou. To edia lalona ma idia giroa, bona oi dekenai idia tai neganai, oi be guba dekena amo idia dekenai oi kamonai, bona nega momo oi ese idia oi hamauria, oiemu bogahisihisi hegeregerena.
29Oi ese idia oi sisiba henia, oiemu Taravatu do idia kamonai henia totona, to idia be hekokoroku, oiemu oda idia badinaia lasi. Oiemu Taravatu badinaia dalana be mauri dalana, to idia ese mai laloa auka danu, oiemu ura idia karaia lasi, oiemu Taravatu idia kamonai henia lasi.
30Lagani momo lalonai oi ese mai haheauka danu sisiba oi henidia. Oiemu Lauma dekena amo idia oi sisiba henia, peroveta taudia edia uduna hereva dekena amo, to idia ura lasi kamonai. Unai dainai oi ese idau bese taudia edia siahu henunai oi atodia.
31To oiemu bogahisihisi be bada bona bada dainai, oi ese idia oi haorea lasi, bona idia oi rakatania lasi. Momokani, oi be harihari bada bona bogahisihisi Diravana.
32“Dirava e, oi be Dirava badana, mai siahu bada herea, bona mai garina Dirava. Oi ese oiemu gwauhamata oi badinaia noho momokani. Mani emu kara aiemai hisihisi do oi laloa, Asuria king taudia ese ai idia hisihisi henia negana, ia mai bona harihari, aiemai hisihisi be bada. Aiemai king, aiemai gunalaia taudia, aiemai hahelagaia taudia, bona aiemai peroveta taudia be idia hisihisi vadaeni. Aiemai sene taudia, bona aiemai taudia ibounai, be idia hisihisi vadaeni. Mani aiemai hisihisi bada do oi laloa.
33Oi be kara maoromaoro Diravana. Oi ese ai oi matakani henia neganai, oi be maoromaoro momokani, badina oi be oi kara momokani, to ai be ai kara dika.
34Aiemai king, bona aiemai lohia, bona aiemai hahelagaia taudia, bona aiemai tamadia ese oiemu Taravatu idia badinaia lasi. Oiemu oda bona oiemu sisiba hereva, idia dekenai oi henia gaudia idia laloa lasi.
35Oi ese oi durudia dainai, king taudia ese oiemu bese idia gunalaia. Idia be oi ese oi henidia tano badana, bona tano namona lalonai idia noho, to idia ese edia kara dika idia rakatania lasi, bona oiemu hesiai gaukara idia karaia lasi.
36Unai dainai harihari oi ese aiemai sene dekenai oi henia tanona, ena lalonai ai be hesiai mai guia taudia. Inai anina namona ia havaraia tano, bona aniani namona ia henia tano ena lalonai, madi, ai be hesiai mai guia danu taudia.

37Ai ese ai kara dika dainai, aiemai tano ena anina be king taudia ese idia abia, Unai king taudia be oi ese aiemai latanai oi atodia vadaeni. Idia ese aiemai tauanina, bona aiemai ubua gaudia idia biagua noho, idia edia ura hegeregere. Bona ai be ai hekwarahi bada herea noho.”
38Inai kara ibounai idia vara dainai, ita, Israela taudia ese, gwauhamata aukana ita karaia bona torea inai: Bona iseda lohia, bona iseda Levi taudia, bona iseda hahelagaia taudia ese idia saini karaia inai, do idia hamomokania totona.