Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Nahimiyaa Maxaafaa

Nahimiyaa Maxaafaa 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1He aginan laatamanne oiddantto gallassan Israa7eela asai xoomiiddi, waaruwaa maayidinne bantta huuphiyan baanaa tisttidi, issisaa shiiqidosona.
2Banttana allaga dere asa ubbaappe shaakkidosona. Hegaappe guyyiyan eqqi denddidi, etinne kase eta aawati oottido nagaraa ubbaa paaxidosona.
3Hegan eti eqqidaashin, heezzu saate gidiyaagaa keenaa GODAA eta Xoossaa Higgiyaa Maxaafai etayyo nabbabettiis. Qassi hara heezzu saate gidiyaagaa bantta nagaraa paaxiiddinne GODAASSI, bantta Xoossaassi, goinniiddi gam77idosona.
4Leewatuppe amaridaageeti madirakiyaa bollan kiyidi, cenggurssaa xoqqu oottidi GODAAKKO, bantta Xoossaakko, waassidosona. Hegeetikka Yaasa, Baana, Qaadimi7eela, SHabaaniyaa, Buuna, SHerebiyaa, Baananne Kanaana.
5Leewatuppe Yaasu, Qaadimi7eeli, Baani, Hashaabanee, SHerebee Hodee, SHabaaneenne Pataahee Israa7eela asaa hagaadan yaagidosona; “Denddi eqqidi, merinaappe merinau de7iya GODAA intte Xoossaa galatite! Galata ubbaappenne saba ubbaappe bollaara xoqqu xoqqu giidanne bonchchettida Xoossaa sunttaa sabbite” yaagidosona.
6Hegaappe guyyiyan, Israa7eela asai hagaadan yaagidi woossidosona; “Xoossau, ne xalaalai GODA! Neeni salotanne salotun de7iya meretata ubbaa, sa7aanne a bollan de7iya meretata ubbaanne abbatanne eta giddon de7iya meretata ubbaa medhdhadasa; ubbaassi de7uwaa immadasa. Saluwaa meretati ubbai neeyyo goinnoosona.
7“GODAU, neeni Xoossa! Neeni Abraama Uura giyo Kaladaawetu katamaappe doorada kessadasa; a sunttaakka laammada, Abrahaama yaagada sunttadasa.
8I neeyyo ammanettiya asa gidiyoogaa be7ada, Kanaanetu, Hiitetu, Amooretu, Parzzetu, Yaabuusatunne Gerggeesetu biittaa a zaretussi laata biittaa oottada immanau ayyo maachchaa geladasa. Neeni xillo gidiyo gishshau, ne giido qaalaakka poladasa.
9“Neeni kase nu maizza aawata Gibxxe biittan gakkida tuggaa be7adasa; qassi Zo7o Abbaa giyo abbaa matan de7iiddi eti, ‘Nuna maaddarkkii!’ yaagidi waassido waasuwaakka siyadasa.
10Gibxxe kawoi, a biittaa halaqatinne he biittaa asai ubbai Israa7eela asaa bollan otorettido gishshau, eta bollan malaataanne maalaalissiyaabaa oottadasa. Hegaappe denddidaagan, hachchi gakkanaashin, ne sunttai bonchchuwan xeegettanaadan oottadasa.
11Abbaa yaanne haanne shaakkada, gidduwaara ne asaa mela biittaara pinttadasa. SHin shuchchai ciimma haattan olin, xaggaa duge wodhdhiyoogaadan, eta yedettiya morkketa abban mitissada xaissadasa.
12Israa7eela asaa gallassi shaaraa tuussan kaalettada, qammi qassi eti hemettiyo ogiyan poo7ana mala, tamaa tuussaa eta sinttan essada kaalettadasa.
13“Neeni saluwaappe wodhdhada, ne asaa Siinaa Deriyaa bollan haasayissadasa. Sitta pirddaanne tuma gidida higgiyaa qassi lo77o wogaanne azazuwaa etayyo immadasa.
14Geeshsha ne Sambbataa eti bonchchana mala, eta tamaarissadasa. Ne ashkkaraa Muuse baggaara etayyo azazuwaa, wogaanne higgiyaa immadasa.
15Eti namisettido wode saluwaappe qumaa immadasa; qassi eti saamettido wode zaallaappe haattaa pulttissadasa. Neeni etayyo immanau caaqqido biittaa gelidi laattana mala azazadasa.
16“SHin nu maizza aawati otorettidosona. Yootin siyenna morgge zozza gididi, neeyyo azazettibookkona.
17Azazettennan ixxidosona; qassi neeni etayyo oottido maalaalissiyaabaa ubbaa hassayibookkona. Eti morgge zozza gididosona; qassi bantta makkalaappe denddidaagan, Gibxxe biittaa guyye ailletettau zaaridi kaalettana mala, halaqaa banttau dooridosona. Gido shin, neeni atto giya Xoossaa; kehanne maariyaagaa. Siiquwan kumidaagaanne hanqquwaassi eesotennaagaa. Hegaa gishshau, neeni eta aggabaakka.
18“Eti mara milatiya eeqaa medhdhidi, ‘Inttena Gibxxe biittaappe kessida intte xoossai hagaa’ yaagidi nena gita cashshaa cayikkokka,

19ne daro maarotettaa gishshau, neeni eta he biittaa bazzuwan aggabaakka. Eti biyo ogiyaa kaalettana mala, gallassi shaaraa tuussai, qassi eta ogiyaa poo7issana mala, qammi tamaa tuussai etappe haakkibeenna.
20Eta tamaarissana mala, ne lo77o Ayyaanaa etayyo immadasa. Maanau mannaa eta doonaappe pacissabaakka; qassi eta saamuwaassikka haattaa immadasa.
21Oitamu laittaa ubbaa eti bazzuwan hemettiyo wode, etau koshshiyaabaappe issibaanne xaissabaakka. Eta maayoi wuribeenna; eta gedeekka kixxibeenna.
22“Bantta zawan de7iya gaxa biittatanne kawotettata eti xoonidi oiqqanaadan oottadasa. Sihoona giyo kawoi haariyo Haseboona biittaanne Ooga giyo kawoi haariyo Baasaane biittaa eti laattidosona.
23Eta zerettatu qoodaa saluwaa xoolinttiyaadan darissadasa. Kase eta aawatussi gelissananne laatissana gaada neeni yootido biittaa eta gelissadasa.
24Eti Kanaane biittaa laattidosona; he biittan de7iya Kanaane asaa ubbaa eta sinttan neeni kaushshadasa. Eti Kanaane asaa bollan, eta kawotu bollaaninne he biittan de7iya asa ubbaa bollan bantta dosidobaa oottana mala, eta kushiyan aatta immadasa.
25Qassi eti yuushoi gimbbettido katamatanne aradda biittaa xoonidi ekkidosona; qassikka lo77obai ubbai kumido keettata, bookettida haatta ollata, woiniyaa turaa sohota, wogaratanne hara aifiyaa immiya daro mittata laattidosona. Hegaappe miidi kallidi orddidosona; ne gita kehatettan eti ufaittidosona.
26“Gidikkokka, ne asati azazettennan ixxidi, ne bollan makkalidosona; ne higgiyaayyookka zokkuwaa zaaridosona. Neekko eti simmanaadan etayyo minttidi yootida hananabaa yootiyaageeta woridosona. Keehi gita cashshaa nena cayidosona.
27Hegaappe denddidaagan eta un77ettiya morkketu kushiyan aatta immadasa; immin morkketi eta un77ettido wode neekko waassidosona. Eta waasuwaa saluwan gidada siyadasa; siyada ne maarotettaa daruwaadankka, eta eta morkketu kushiyaappe ashshiyaageeta kiittadasa.
28“SHin eti shemppuwaa demminne zaarettidi, ne sinttan nagaraa oottidosona. Oottin neenikka zaarettada eta morkketu kushiyan aattada immin, eta morkketi eta haaridosona. SHin ha77ikka eti neekko waassin, eta waasuwaa saluwan gidada siyadasa. Ne maarotettan eta zaara zaaradakka ashsha ekkadasa.
29“Ne higgiyaakko eti simmana mala, neeni etayyo minttada yootadasa; shin eti otorettidosona; ne azazuwaakka ixxisi yaagidosona. Asi azazettikko de7uwaa demmiyo ne higgiyaa kanttidosona; qassi morgge zozza gididi, neeyyo zokkuwaa zaaridi, azazettennan ixxidosona.
30Gidikkonne, daro laittaa eta danddayadasa; hananabaa yootiyaageetu baggaara ne Ayyaanan etau minttada yootadasa; shin eti siyibookkona. Hegaappe denddidaagan Aihuda gidenna kawotettati eta haarana mala, eta kushiyan aatta immadasa.
31SHin neeni kehanne maariya Xoossaa gidiyo gishshau, ne gita maarotettan eta muleera aggabaakkanne xaissabaakka.
32“Nu Xoossau, gita, wolqqaamanne yayettida Xoossau, ne aggenna siiquwaa maachchaa naagiyaagoo, nu bollan gakkida metoi ne sinttan laafabaa milatoppo. Beni Asoore kawotu wodiyaappe doommidi, hachchi gakkanaashin, nu bollan, nu kawotu bollan, nu halaqatu bollan, nu qeesetu bollan, nu hananabaa yootiyaageetu bollan, nu maizza aawatu bollaaninne ne asa ubbaa bollan gita metoi gakkiis.
33Nuna gakkidaban ubban neeni xillo. Aissi giikko, nuuni nena naaqqikkokka neeni ammanettiyoogaa aggabaakka.
34Nu kawoti, nu halaqati, nu qeesetinne nu maizza aawati ne higgiyaa naagibookkona; qassi neeni etau immido azazuwaanne ne mintta yootidoogaakka siyibookkona.
35Neeni eta kawotettan etayyo gita anjjuwaa immadasa; qassi aahonne mokkiya biittaakka etayyo immadasa; shin eti neeyyo goinnibookkonanne bantta iita oosuwaappe simmibookkona.
36“Hegaappe denddidaagan, nuuni hachchi aille gidiyoogaa be7a. Qassi hegeekka eti a aifiyaanne i immiyo anjjuwaa ubbaa maana mala, nu maizza aawatussi neeni immido he biittan, nuuni aille gidida.

37Nu nagaraa gishshau, neeni nu bollan denttido kawoti biittaa anjjuwaa ubbaa eti go77ettoosona. Qassi nu bollaaninne nu mehiyaa bollan bantta koyidobaa oottoosona; nuunikka gita metuwaa giddon de7oos” yaagidosona.
38Hanida yoho ubbaa gishshau, nuuni haasayidi maacido maachchaa xaafida; he nuuni xaafido maachchaa woraqataa bollan nu halaqati, nu Leewatinne nu qeeseti bantta maatafaa wottidosona.