Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - NƐƐMAYA

NƐƐMAYA 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mↄ dokↄ̃nↄ pì gↄrↄ baro awɛɛsiikↄ̃dea Isarailanↄ kↄ̃ kàkara kũ lɛ́yĩnaao kũ uta kasanↄ dadana, bùsu ká ń mìn.
2Ò ń zĩda kɛ̃̀ buri pãndenↄa akũ ò zɛna, òtɛni ń durunnanↄ kũ ń dizinↄ yãvãnikɛnanↄ o.
3Ò gↄ̃̀ zɛna gu kũ ò kún, akũ ò Dikiri ń Luda doka takada kyó kɛ̀ńnɛ awa aakↄ̃, akũ ò ń durunnanↄ ò ò donyĩ kɛ̀ Dikiri ń Ludanɛ awa aakↄ̃.
4Levi kenↄ zɛna tìntin kũ ò kɛ̀ńnɛ musu, ò lɛ́ zù Dikiri ń Ludai gbãngbãn. Ń tↄ́nↄn dí: Yesua, Bani, Kadamiɛli, Sebania, Buni, Serebia, Bani kũ Kenanio.
5Levinↄ Yesua kũ Kadamiɛlio kũ Banio kũ Asabaniao kũ Serebiao kũ Odiao kũ Sebaniao kũ Petayao pì: À futɛ à Dikiri á Luda táaki lɛ́! À kun zaa káaku ari gↄrↄ sĩnda pínki. Ò n tↄ́ gakuride bo, à de gbɛ̃ tↄ́kpana kũ táakiola pínki.
6Mↄkↄ̃mmɛ Dikiri ũ ndo. N sarapura kɛ̀ kũ n bɛ kũ à kú musuo kũ pↄ́ kũ ò kú gwenↄ pínki. N andunia kɛ̀ kũ pↄ́ kũ ò kúnnↄ. N ísira kɛ̀ kũ pↄ́ kũ ò kú a gũnnↄ. Ndì wɛ̃̀ndi kpá ń pínkia, n bɛ malaika dasinↄ dì donyĩ kɛnnɛ.
7Mↄkↄ̃mmɛ Dikiri Luda kũ à Abramu sɛ̀ ũ, n bo kãao Uru, Kaladia bùsun, n a tↄ́ lìtɛnɛ Ibrahĩ.
8N è à n náani vĩ a swɛ̃̀ɛ gũn, akũ n pì n bàka nigↄ̃ kú kãao, ĩni Kanaanↄ bùsu kpáa kũ a burinↄ, bùsu kũ Itinↄ kũ Amↄrinↄn kún kũ Pɛrizinↄ kũ Yebusinↄ kũ Gigasinↄ. Akũ n lɛ́ kũ ń gbɛ̃̀nɛɛ pìi pàpa, kũ ń mana yãi.
9N wari kũ ó dizinↄ kɛ̀ Misila è, n wiki kũ ò lɛ̀ Isira Tɛ̃raii mà.
10N sèedanↄ kũ daboyãnↄ kɛ̀ Firi'aunanɛ, n sunyĩ kpài kũ a ìbanↄ kũ a bùsudenↄ ń pínki, zaakũ ń dↄ̃ lákũ ò ania pãsĩ kɛ̀ kũ ó dizinↄ nà. N tↄ́ bò lákũ à kun ari kũ a gbãrao nà.
11N ísira zↄ̃̀kↄ̃rɛńnɛ, akũ ò táa ò gukoria ò bikũ̀. N gbɛ̃ kũ ò pɛ̀tɛńyĩnↄ zù í lòkoton, n ń zú lán gbɛ̀ɛ bà í zↄ̃kↄ̃ↄ pìi gũn.
12N do n gbɛ̃nↄnɛ arɛ tɛ́luku gũn fãnantɛ̃, gwãani sↄ̃ tɛ́ gũn. N zɛ́ kũ à de ò sɛ́ pùńnɛ.
13N kipa Sinai kpi musu, n yã òńnɛ zaa musu. N doka zɛ́de yãpurade kpàḿma kũ yã mana kũ n dìtɛnↄ.
14N tò ò kámmabogↄrↄ dↄ̃̀ n pↄ́ ũ. N n yãditɛnanↄ kũ n ↄdↄkio kũ n dokao dà n zↄ̀bleri Musanɛ akũ à kpàḿma.
15Kũ nà ń dɛ́, n pↄ́ble gbàrɛńnɛ zaa musu. Kũ ími ń dɛ́, n í bòńnɛ gbɛ̀sin. Bùsu kũ n a la dàńnɛ n pì ĩni kpáḿman n pìńnɛ ò gɛ́ ò sí ń pↄ́ ũ.
16Bee kũ abireo ó dizi pìnↄ karambaani vĩ, ń sã gbãna kũ̀, òdigↄ̃ n yãditɛnanↄ kũnaro.
17Ò gì n yã mai, daboyã kũ n kɛ̀ńnɛnↄ yã sã̀ńgu. Ń sã gbãna kũ̀ ò bò n yã kpɛ ò don'arɛde dìtɛ à ɛra à tá kũńwo zↄ̀blen. Luda, ndì gbɛ̃nↄ durunna kɛ̃ḿma, ń sùru vĩ kũ wɛ̃ndao, n pↄ dì fɛ̃ likaro, ń gbɛ̃kɛ vĩ zↄ̃kↄ̃, akũ ńdi pã kpáńyĩro.
18Bee kũ ò mↄ̀ↄ kàsa lán zùsanɛ bↄ̀rↄↄ bà, ò pì ń dikiri kũ à ń bↄ́tɛ Misilan gwe, akũsↄ̃ ò dↄkɛ̀ kũnwo manamana,

19ńdi pã kpáńyĩ gbárannanlo n wɛ̃nda zↄ̃kↄ̃ yãi. Tɛ́luku pìi dòńnɛ arɛ à zɛ́ mↄ̀ńnɛ fãnantɛ̃, tɛ́ pì zɛ́ kũ à de ò sɛ́ pùńnɛ gwãani, adi ń tón zikiro.
20N n Nini kpàḿma à yã dàńnɛ. Ńdi ń tɛ̃ manaro, kũ ími tɛni ń dɛ, n ń gbá í.
21N ń gwá gbárannan wɛ̃̀ bupla, pↄ́ke dí kĩaḿmaro. Ń pↄ́kasanↄ dí yakaro, ń gbá dí sɛ́sɛro.
22N burinↄ kpàḿma kũ ń bùsunↄ, n ń bùsuu pìnↄ kpàatɛtɛńnɛ míↄmiↄ. Ò Ɛsɛbↄ̃ kína Siↄ̃ bùsuu sì ń pↄ́ ũ kũ Basã kína Ogu pↄ́o.
23N tò ń burinↄ dasi kũ̀ lán susunɛnↄ bà, n gɛ̃ kũńwo bùsu kũ n ò ń denↄnɛ ò gɛ́ ò sí ń pↄ́ ũ gũn.
24Kũ ń nɛ́nↄ gɛ̀ɛ ò bùsuu pìi sì ń pↄ́ ũ, akũ n Kanaa kũ ò kú gwenↄ kã dɛ̀ńnɛ, n ń náńnɛ ń ↄĩ kũ ń kínanↄ ń pínki, n bùsuu pìi burinↄ kpàḿma, ò ń pↄyeinaa kɛ̀ḿma.
25Ò wɛ̃tɛ bĩnidenↄ sì kũ zĩtɛ manao, ò kpɛ́nↄ sì kũ pↄ́ mana kũ ò kunnↄ kũ lↄ̀gↄ kũ ò yↄ̃̀nↄ kũ geepi búnↄ kũ kùkpɛnↄ kũ lí kũ òdi a nɛ́ blenↄ à kɛ̀ zↄ̃kↄ̃. Ò pↄ́ blè ò kã̀ ò mɛ̀ɛ kpà, ò nnamanaa mà n arubarika zↄ̃kↄ̃ yãi.
26Bee kũ abireo ń sã gbãna kũ̀, akũ ò bò n yã kpɛ ò kpɛ lì n dokanɛ. Ò annabi kũ ò lɛ́ dàḿma de ò summanↄ dɛ̀dɛ, ò dↄkɛ̀ kũnwo manamana.
27N ń ná ń ibɛrɛnↄnɛ ń ↄĩ, ò gbãna sùńnɛ, akũ ò wiki lɛ̀mma ń warikɛnaa gũn. Zaa musu n ń wɛ́kɛ sì n wɛ̃nda zↄ̃kↄ̃ yãi, n surabarinↄ dìtɛńnɛ, akũ ò ń bó ń ibɛrɛɛ pìnↄ ↄĩ.
28Tó ò a yĩda lè, òdi ɛra ò yã kũ à vãninnɛ kɛmɛ, akũ n ń kpá ń ibɛrɛnↄa, ò gbãna blèḿma. Ò ɛ̀ra ò wiki lɛ̀mma, akũ zaa musu n ń wɛ́kɛ sì, n ń bó gɛ̃̀n ũgbangba n wɛ̃nda yãi.
29N lɛ́ dàḿma ò arɛ dↄ n dokaa, ama ò dↄkɛ̀ kũnwo òdigↄ̃ n yãditɛnanↄ kũnaro, yã kũ tó gbɛ̃ kũna anigↄ̃ kun a gãi. Ò zã̀ n yã pìnↄa ò kpɛ lìnnɛ, ń sã gbãna kũ̀ ò gì n yã mai.
30N mɛna kũńwo a wɛ̃̀ dasi, n Nini yã dà n annabinↄnɛ, akũ ò lɛ́ dàoḿma, ama odi sã dↄiro, akũ n ń ná buri pãndenↄnɛ ń ↄĩ.
31N wɛ̃nda zↄ̃kↄ̃ↄ gũn ńdi ń lákaro, Luda sùrude wɛ̃ndadↄ̃nnɛrimɛ n ũ, ńdi pã kpáńyĩro.
32A yã mɛ́ à tò ó Luda, ń zↄ̃kↄ̃, ń gbãna akũsↄ̃ ń naasi vĩ, lákũ n bàka dìgↄ̃ kú kũoo n gbɛ̃kɛ gũn nà, wari kũ à ó lé kũ ó kínanↄ kũ ó don'arɛdenↄ kũ ó sa'orinↄ kũ ó annabinↄ kũ ó dizinↄ kũ n gbɛ̃nↄ ń pínki zaa Asiria kínanↄ gↄrↄ ari kũ a gbãrao, ǹsun tó à kɛnnɛ fítiro.
33Yã kũ à ó lénↄ pínki musu ń mana, bee kũ o yã vãni kɛ̀, ń náani vĩ.
34Ó kínanↄ kũ ó don'arɛdenↄ kũ ó sa'orinↄ kũ ó dizinↄ odi zĩ kɛ n dokaaro, odi laakari dↄ n yãditɛnanↄaro ke lɛ́ kũ n dàḿmanↄ.
35Bee gↄrↄ kũ ò ń zĩda vĩ akũsↄ̃ ò pↄ́ mana dasi kũ n ń gbánↄ vĩ kũ bùsu yàasa tↄkↄtɛde kũ n kpàḿmao, odi donyĩro odi kpɛ li ń yã vãninↄnɛro.
36Ǹ gwa! Zↄ̀nↄn ó ũ gbãra. Bùsu kũ n kpà ó dizinↄa ò a línɛnↄ kũ a pↄ́ mananↄ ble, zↄ̀nↄn ó ũ a gũn.

37Kína kũ n tò ò kí blewánↄ ó búgbɛ yàasanↄ gↄ̃̀ ń pↄ́ ũ ó durunnanↄ yãi. Òdi kí blewá kũ ó pↄ́kãdenↄ lákũ ò yei nà. Ó kú wɛ́tãmma zↄ̃kↄ̃ↄ gũn.
38Yã birenↄ yãi pínki ótɛn lɛ́dokↄ̃nↄ kɛ kũnwo kũ yãpurao ótɛn kɛ̃ takada gũn. Ó don'arɛdenↄ kũ Levinↄ kũ ó sa'orinↄ tɛni ń sèeda kɛa.