Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Job

Job 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Uz partichömi juc alli runa tiyaran. Llapan shongunpa Tayta Diosllata sirbej. Mana alli ruraycunataga amatar manchacoj. Paypami jutin caran Job.
2Wamrancuna caran quimsa warmi, ganchis ollgu.
3Jobpaga caran ganchis waranga (7,000) uysha; quimsa waranga (3,000) camëllo; pichga pachac (500) par yunta; pichga pachac (500) bürru. Uywaynincunapis aypalla caran. Chay partichöga payllami llapanpita mas rïcu runa caran.
4Jobpa wamrancunaga turnunpa cada-ünun wasincho-cama fistata ruraj. Fista rurashanman gayachej quimsan pañincunata iwal micur upur goturänanpaj.
5Cada fista ushayllan Jobga wamrancunata gayachej. Nircur tutalla jatarcushpan rupachina sacrifisyuta Tayta Diospaj pishtaj cada-ünun wamrancuna limyuyänanpaj. Chaynöga Job ruraj «Wamräcunaga juchatapis rurashachari. Mana allicunatapis Diospäga yarpashachari» nir. Cadallami Jobga chayno ruranyaj.
6Juc cuticho syëlucho Tayta Diosta sirbej anjilnincuna pay cajman aywaptin Satanaspis paycunawan iwal aywaran.
7Chaura Tayta Diosga Satanasta tapuran: «¿Maypitataj shamushcanqui?» nir. Satanasnami niran: «Intëru mundutami ricapacur purimushcä» nir.
8Chaura Tayta Dios niran: «¿Ricashcanquichu sirbimajnë Jobta? Paynöga manami pipis canchu ura pachachöga. Payga llapan shongunpa Nogallata sirbiman. Allillata rurar goyan. Pitapis mana allita rurananpitaga fiyupami manchacun.»
9Chaura Satanasga niran: «Manami manacajllapächu mana cachaypa sirbiycäshunqui.
10Gamga manami munanquichu pipis payta ni famillyancunata ni ima-aycantapis mana allita rurananta. Gammi bindisyunta churanqui llapan rurashancunaman. Chaymi chay partichöga paylla llapanpita mas rïcu aypalla uywayoj.
11Masqui llapan charaycashanta guechuriy. Chayrämi quiquiquita manacajman churashunquipaj.»
12Chaura Tayta Diosga Satanasta niran: «Mä gam yarpashayquino ruray. Munayniquimanmi cachaycö Jobpa llapan ima-aycantapis. Quiquin Jobta ichanga ama imatapis ruranquichu.» Chayno niptin Satanasga Tayta Dios cajpita aywacuran.
13Juc junaj Jobpa wamrancuna ollgu cajpis warmi cajpis mayur cajpa wasincho fistata rurar shuntacasha carcaycaran.
14Chayno caycaptinmi juc runa Job cajman chayaycur willaran: «Chacracho yapyarcaycashcäcuna. Bürrucunami sercallächo micurcaycasha.
15Chayno caycaptëcunami illajpita chayaraycäramusha Sabeo runacuna. Nircur uywayquicunata gaticusha. Nogacuna caj runacunataga cuchilluwanmi wañurgärachisha. Nogallami gueshpimushcä gamta willanäpaj.»
16Chay runa manaraj willayta ushaptin jucpis chayamur Jobta willaran: «Räyu ratamuptin nina ratarirmi rupacurcusha uyshërucunatawan uyshayquicunatapis. Nogallami gueshpimushcä willanäpaj.»
17Chay runa manaraj willayta ushaptin jucpis chayamur Jobta willaran: «Quimsa röpa Caldea runacuna yaycaycamur llapanëta magamasha. Nircurmi apacusha camëlluyquicunata. Uywayniquicunatana cuchilluwan wañurgärachisha. Nogallami gueshpimushcä willanäpaj.»
18Chay runa manaraj willayta ushaptin jucpis chayamur niran: «Ollgu warmi wamrayquicuna mayurninpa wasincho fistacho carcaycasha.

19Niycaptin illajpita löcu wayra chunyajpita chayamur wasita cuyurachir ushajpaj juchurachisha. Chaura wasiga llapan wamrayquicunata ñitiycusha. Llapanmi wañusha. Nogallami quëdashcä. Chaymi willaj shamushcä.»
20Chaura Jobga fiyupa llaquicushpan ichircur jatiraycashan röpanta rachiriran. Ajchantapis ruturiran. Nircur Tayta Diosta adurashpan gongurpacur umpuran.
21Chaymi niran: «Cay pachachöga yurishcä jina röpaynajllami. Chaynöllami cay pachapitapis aywacushaj. Tayta Diosmi llapantapis tarichimaran. Paymi llapantapis guechumasha. ¡Tayta Diosga fiyupa alabasha cachun!»
22Chayno mana allicuna chayaycaptinpis Jobga manami juchata ruraranchu. Ni Tayta Diospa contranpis manami rimaranchu.