Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - 2 Reye

2 Reye 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ewari ab̶a Ãcõrẽneba bed̶eabadarãba Eliseoa nãwã jarasid̶aa: –Dadjirã panʌ dera jũmawãyã caibe quirua.
2¿Dairãra Jordaʌ̃ dod̶aa wãnida panʌca? Mama daiza bacuruda tutad̶aped̶a de waib̶ʌada od̶ia ãbaa panani carea.– Eliseoba panusia: –Bia b̶ʌa. Wãnadua.–
3Maʌ̃ne ab̶aʌba Eliseoa jarasia: –¿Dai, bʌ nezocarã ume wãẽ́ca? Dai djuburia wãna.– Eliseoba panusia: –Bia b̶ʌa. Mʌ̃ sid̶a wãya.–
4Ara maʌ̃da ãdjirãra Jordaʌ̃ dod̶aa wãnaped̶a bacuruda tuta panasid̶aa.
5Mãwã panʌne zagarada ab̶a daid̶u b̶aed̶e wãsia. Dji zagara erob̶ad̶aba Eliseoa jĩgua jarasia: –¡Mʌ̃ boro, jãʌ̃ zagarara djãrãne basía!–
6Ãcõrẽneba bed̶eabari Eliseoba nãwã iwid̶isia: –¿Sãma daid̶u b̶aed̶e wãsi?– Dji zagara erob̶ad̶aba acʌbisia sãma b̶aed̶e wãsida. Eliseoba bacuru zaqueda b̶ʌá edaped̶a araa b̶atabuesia. Ara maʌ̃da zagarara dojãneba ʌ̃taa ũmane zesia.
7Maʌ̃ne Eliseoba jarasia: –Jidadua.– Ara maʌ̃da dji zagara erob̶ad̶aba jidasia.