Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Kiŋ 2

Kiŋ 2 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Go propete nêŋ toŋ teŋ sêsôm gêdêŋ Elisa gebe “Ôlic acgom, gamêŋ taŋ aêac aŋgôŋ aôm ŋalabu naŋ, sauŋanô, kêtôm aêac atom.
2Ôkêŋ aêac ana bu Jordan ma akôc ka ŋadambê tageŋ-tageŋ kêtôm ŋacanôgeŋ ma akwê gamêŋ teŋ sa êtôm aêac samob aŋgôŋ.” Ma eŋ gêjô êsêacnêŋ biŋ gebe “Aec, ana.”
3Go êsêacnêŋ teŋ kêsôm gebe” Aôm ôlic aêac ŋajam ma ôwiŋ nêm sakiŋwaga.” Eŋ gêjô biŋ tau gebe “Aec, oc jawiŋ.”
4Ma eŋ kêsêlêŋ gêwiŋ êsêac. Gêdêŋ taŋ êsêac sêô lasê bu Jordan tau naŋ, êsêac sêsap ka.
5Ŋac teŋ kêsap ka ŋadambê teŋ gêmoa e nê ki nakabasi kêsu ma gebeŋ kêsêp bu ma ŋac tau gêmôêc gebe “Ojae, apômtau, aê kakôc ŋac teŋ nê ki gebe janam kôm.”
6Ma Anôtônê ŋac kêtu kênac gebe “Gebeŋ kêsêp ondoc gêja.” Ma gêdêŋ taŋ eŋ kêtôc gamêŋ tau naŋ, Elisa kêsap ka ŋagêdô sauŋ teŋ me kêbaliŋ jakêpoac gamêŋ, taŋ ki kêsêp naŋ, ma ki nakabasi tau gêôŋ sa mêŋgêdam kêpoac.
7Go eŋ kêsôm gebe “Ôkôc gêŋ tau sa.” Go ŋac tau kêmêtôc lêma ma kêkôc ki nakabasi tau sa.
8Gêdêŋ ŋasawa teŋ kiŋ Suriaŋa ma kiŋ Israelŋa sêjac siŋ gêdêŋ tauŋ. Ma kiŋ Suriaŋa kêmasaŋ biŋ gêdêŋ nê siŋsêlêc ma kêsôm gebe “Asiŋ taôm ma andib ŋacjo aŋga gamêŋ tonec, taŋ tasôm ŋabiŋ su naŋ.”
9Mago Anôtônê ŋac kêsakiŋ biŋ gêdêŋ kiŋ Israelŋa ma kêsôm gebe “Ojop taôm gebe ôsa gamêŋ tonaŋ atom gebe lau Suriaŋa dêdib aôm sêmoa tonaŋ.”
10Tec kiŋ Israelŋa kêsakiŋ nê lau sêja gamêŋ tau, taŋ Anôtônê ŋac kêsôm lasê gêdêŋ eŋ naŋ. Amboac tonaŋ Elisa kêkêŋ puc eŋ gêmoa gebe ejop tau, gêgôm kêtu dim tageŋ me luagêcgeŋ atom, gêgôm ŋapaŋgeŋ.
11Kêtu tonaŋŋa kiŋ Suriaŋa gesom mala ôkwi tec gêmôêc nê siŋsêlêc kêpi tageŋ ma kêtu kênac êsêac gebe “Amac atôm gebe asôm biŋ tonec êndêŋ aê me masi gebe Asa geoc aêac lasê gêdêŋ kiŋ Îsraelŋa.”
12Ênê sakiŋwaga nêŋ teŋ gêjô ênê biŋ gebe “O ŋoc ŋatau to kiŋ, masianô. Mago propete Elisa, taŋ gêmoa Israel naŋ, kêsôm biŋ, taŋ aôm kôsôm aŋga nêm balêm bêcŋa naŋ, lasê gêdêŋ kiŋ Israelŋa.”
13Go eŋ kêsôm gebe “Ana ma alic eŋ gêmoa ondoc gebe jasakiŋ lau nasêkôc eŋ tôŋ.” Ma êsêac sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Eŋ gêmoa Dotan.”
14Amboac tonaŋ eŋ kêsakiŋ hos to kareta ma siŋwaga taêsam sêja malac tau. Êsêac sêô lasê gêdêŋ gêbêc ma sêgi malac tau auc.
15Gêdêŋ taŋ Anôtônê ŋac nê sakiŋwaga gadi sa gêdêŋ bêbêc kanucgeŋ ma kêsa gêja naŋ, gêlic siŋwaga toŋ kapôêŋ to hos ma kareta sêwa malac auc e kêsô tau. Ma sakiŋwaga jakêsôm gebe “Ojae, ŋoc ŋatau, aêac oc daŋgôm asageŋ.”
16Eŋ gêjô ênê biŋ gebe “Ôtêc taôm atom, lau taŋ sêmoa sêwiŋ aêac naŋ, sêlêlêc lau, taŋ sêwiŋ êsêac naŋ.”
17Go Elisa keteŋ mec ma kêsôm gebe “O Apômtau, aê jateŋ aôm gebe ôŋgôm eŋ mataanô êpoa lasê gebe êlic gêŋ.” Amboac tonaŋ Apômtau gêgôm ŋac wakuc tonaŋ mataanô kêpoa lasê ma eŋ gêlic. Ma gêlic hos to kareta toja sêgi Elisa auc sêkô lôc tonaŋ.
18Gêdêŋ taŋ lau Suriaŋa mêŋtêdabiŋ Elisa naŋ, eŋ keteŋ mec gêdêŋ Apômtau gebe “Aê jateŋ aôm gebe ôŋgôm lau tonaŋ mateŋpec êsa.” Ma eŋ gêgôm êsêac mateŋpec kêsa kêtôm Elisanê biŋ.

19Mago Elisa kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Intêna tau tonec jagêdêŋ atom ma malac tau atom. Andaŋguc aê. Aê gabe jawê amac êndêŋ ŋac, taŋ asom eŋ amoa naŋ ana.” Ma eŋ gêwê êsêac sêja Samaria.
20Gêdêŋ taŋ êsêac sêô lasê Samaria naŋ, Elisa kêsôm gebe “O Apômtau, ôŋgôm lau tonec mateŋ êlac gebe sêlic gamêŋ.” Ma Apômtau gêgôm êsêac mateŋ gêlac e sêlic gebe sêmoa malac Samaria ŋalêlôm.
21Gêdêŋ taŋ kiŋ Israelŋa gêlic êsêac naŋ, eŋ kêtu kênac Elisa gebe “Tamoc, aê janac êsêac me masi.”
22Ma eŋ gêjô eŋ awa gebe “Ônac êsêac atom. Aôm oc gôjac lau, taŋ kôkôc tôŋ sêŋgôŋ kapoacwalô naŋ, ŋa siŋ to kôpê êsêac ŋa talam me masi. Ôkêŋ gêŋ êndêŋ êsêac gebe sêniŋ to sênôm, go ôkêŋ êsêac sêmu dêndêŋ nêŋ ŋatau sêna êtiam.”
23Amboac tonaŋ eŋ kêsôm gebe seno moasiŋ kapôêŋ êtu êsêacŋa. Ma gêdêŋ taŋ êsêac seŋ to sênôm gêŋ su naŋ, eŋ gêwi êsêac siŋ ma êsêac sêc sêmu gêdêŋ nêŋ ŋatau sêja. Gêdêŋ tonaŋ lau Suriaŋa nêŋ keleŋwaga sêmêŋ gamêŋ Israelŋa kêtiam atom.
24Tonaŋ su, go kiŋ Suriaŋa Benhadad kêsala nê siŋwaga samob ma kêpi gêja gebe aŋgi Samaria auc.
25Gêdêŋ taŋ sêgi malac tau auc ma tôbôm kapôêŋ gêc aŋga Samaria naŋ, e lau sêjam ôli doŋki ŋamôkê teŋ ŋa silber ŋamatu 80 ma sêjam ôli balôsi ŋatac ŋagec ŋa silber ŋamatu 5.
26Gêdêŋ bêc teŋ, taŋ kiŋ Israelŋa tau kêsêlêŋ gêmoa tuŋbôm ŋaô naŋ awê teŋ kêtaŋ ma gêmôêc gêdêŋ eŋ gebe “O ŋoc ŋatau kiŋ, ônam aê sa.”
27Ma eŋ gêjô eŋ awa gebe “Embe Apômtau ênam aôm sa atom, go aê janam aôm sa amboac ondoc. Jakêŋ gêŋ aŋga andu tanac kôm ŋanô saŋa ma aŋga gamêŋ tapip wainŋa me.”
28Ma kiŋ kêtu kênac eŋ gebe “Aôm gobe oteŋ asageŋ.” Ma eŋ gêjô ênê biŋ gebe “Awê tonec kêsôm gêdêŋ aê gebe ‘Ôkêŋ nêm latôm êmêŋ gebe aêagêc taniŋ eŋ êndêŋ ocsalô tonec ma eleŋŋa aêagêc oc taniŋ aêŋoc latuc.’
29Amboac tonaŋ aêagêc ano aêŋoc latuc ma aeŋ su. Mago gêdêŋ nôgeŋ aê kasôm gêdêŋ eŋ gebe ‘akêŋ nêm latôm êmêŋ gebe taniŋ eŋ.’ Mago eŋ kêsiŋ latu ôkwi.”
30Gêdêŋ taŋ kiŋ gêŋô awênê biŋ tonaŋ naŋ, eŋ kêkac nê ŋakwê gêŋgic. Gêdêŋ tonaŋ eŋ kêsêlêŋ gêmoa tuŋbôm ŋaô. Ma lau samob sêlic gebe kiŋ kêsô talu gêsaŋ ôli.
31Ma eŋ kêsôm gebe “Embe sêndim Sapat latu Elisa nê môkêapac su êndêŋ ocsalô tonec atom, go Anôtô ênac aê êndu.”
32Elisa gêŋgôŋ nê andu ma launêŋ gejobwaga sêŋgôŋ sêwiŋ eŋ. Go kiŋ kêsakiŋ ŋac teŋ aŋga êsêac, taŋ sêmoa sêwiŋ eŋ naŋ. Mago ŋacjaeŋ gêô lasê atomgeŋ ma Elisa kêsôm gêdêŋ gejobwaga gebe “Amac alic ŋac lêma dec tonaŋ kêsakiŋ lau gebe sêndim aê môkêcapac êŋgic. Alic acgom, ŋacjaeŋ embe êmêŋ, go ansaŋ katam auc ma apuc tôŋ ŋajaŋageŋ, oc taŋô ênê ŋatau nê akaiŋ ŋakicsêa kêdaguc eŋ me masi.”
33Eŋ kêsôm biŋ gêdêŋ êsêac gêmoa ma kiŋ gêô lasê ma kêsôm gebe “Gêŋwapac tonaŋ aŋga Apômtaunê. Aê jaôŋ Apômtau jamoa ŋasawa êwiŋ êtu asageŋŋa.”