Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bonɛ̀ Edisee, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ diyiè mɑrì kɛ dɔ̀: Mɛfíè ntɛ̃́nkɛ í ti sɑ̀nnɛ̀ ɑ borɛ̀.
2Yóu kɛ̀ tí kɔtɛ Suditɛ̃ɛ̃ kɛ́kɔ̃ṹ bɑ́ wè kudɔú kɛ́dɔɔ̀ titouti kɛ́mbo. Kòo dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀!
3Kɛ̀ bɛ kóò mɔù dɔ̀: A bɑ́ nti nɛínɛ̀ tínti ɑ kó bɛtɔ̃mbɑ̀ɑ̀? Kòo dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, n kɔrimu.
4Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɛi kɛ́tuɔkɛ Suditɛ̃ɛ̃ kɛ́nkɔ̃ṹ idɛí.
5Kɛ̀ bɛ kóò mɔù ńkɔ̃ũ, kòo pĩɛ̃tɛ̀ɛ feutɛ́ kɛ́doroo dibinni miɛkɛ, kòo kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Áú yoo n yiɛ̀! Dɛ̀ n dimu. M mɛ ntɛ̀ yɑ̃ũtɛ́nímu.
6Kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtòo ò bekɛ kɛ dɔ̀: Yé tɛ̀ do dɛ̀? Kòo ò bɛnkɛ tɛ̀ do dɛ̀, kòo kéétɛ́ kudɔú kɛ́dootóo dɛ borɛ̀, kɛ̀ tɛ̀ɛ nɔ́ɔ́nní.
7Kòo nɑ́kɛ́ dɛ yiɛ̀ nkɛ dɔ̀: Dɛitɛní tɛ! Kòo youtoo o nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́ tɛ̀ dɛ̀itɛní.
8Sidii kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kou kɛ̀ bɛ̀ mmɔkɛ mudoò, kɛ̀ Sidii kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi tíí mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ di kètɛ́ dí bɑ́tɛ́ diɛ nnɛ̀ diɛ.
9Kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Edii nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Á ndɑkɛ, kɛ bɑ́ɑ́ kétɛ́ ku mpíkù Sidii kɔbɛ bɛɛ̀ kɛ̀ bo.
10Kòò níí ò nɑ̀kɛ́ kòo dɛitɛ bɛnìtìbɛ̀ kɛ́tɔ̃ nhEdisee ò bennɛ́ dìì bòrì. Weè do ɔ̃ɔ̃ ò nɑ̀kɛ́ kòo yentɛ́, dɛ̀ í tú kucɛ mɛ̀mɑ́ɑ̀ yoo mɛ̀dɛ́mɛ̀.
11Kɛ̀ dɛ̀ɛ di Sidii kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kòo yú o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀, kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: N nɑ́kɛ́nɛ̀ di miɛkɛ wèè kòḿmú Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì! Koò nɑ̀ɑ́ nti kpɛti.
12Kòo tɔ̃mbɛ̀ kóò mɔù dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì, tínti ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ ti kóò mɔù dɔkɛ, Isidɑyɛɛribɛ kou, Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Edisee weè dɑ́ɑnko Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì ɑ nɑ́ɑ́ ntì ɑ dieku kufɑ̃́ɑ̃́ mmiɛkɛ.
13Kɛ̀ Sidii kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́yɑ̀ ò borɛ̀, kɛ̀ n tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò pĩ̀ńní. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ò bo Dotɑ̃ɑ̃ nwe.
14Kòo tɔ̃ mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ pɛ́u nɛ̀ sisɛ̃ĩ́ nɛ̀ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkoo kɛyènkɛ̀ kɛ́cɛ̃tinnɛ dihɛì.
15Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò kóo tɔ̃ntìi yɛ̀nní sɛ̀ì kɛ́nsɔ̃́ mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ dihɛì nɛ̀ sisɛ̃ĩ́ nɛ̀ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́, kòo nɑ́kɛ́ Edisee kɛ dɔ̀: Áú n yiɛ̀! Yé ti yóó yĩ́mɛ̀?
16Kòo ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: A bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, bɛ̀ɛ̀ ti bonɛ̀ bɛ̀ sũmu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ bonɛ̀.
17Edisee mɛ nyĩ kɛ́bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: Kuyie nkpetɛ́ o nuɔ nkòo yɑ̀. Kɛ̀ Kuyie nyì kpetɛ́, kòo yɑ̀ sisɛ̃ĩ́ nɛ̀ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ kɛ̀ dɛ̀ pìɛ́kɛ́ ditɑ̃rì kɛ bɛ̀ fitɛ́ kɛ́cɔ́u mmuhɑ̃ɑ̃́.
18Sidii kɔbɛ tɔ̀ɔ́nní dìì mɔ̀nnì Edisee borɛ̀ kòo bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nfentɛ bɛ. Kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ fèntɛ kɛ́ndònnɛ̀ ò bɛ́immɛ̀.

19Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Edisee bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di yetɛ́ kucɛ nku, dɛ̀ í tú dihɛì di dɔ́ dì, n tũnnɛnɛ̀ kɛ̀ n dí bɛnkɛ onìtì di wɑɑ̀ nwè. Mɛm̀mɛ ò bɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀mɛ̀ Sɑmmɑrii.
20Bɛ̀ tɑ dìì mɔ̀nnì Sɑmmɑrii kɛ̀ Edisee bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntɛ̃́nnɛ́ bɛ bɛ yɛ̀mmɛ̀. Kɛ̀ Kuyie mmɛ mbɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́, kɛ bɛ̀ nsɔ̃́ mbɛ̀ bo Sɑmmɑrii ɛì.
21Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ̀ yɑ̀ kɛ́bekɛ Edisee kɛ dɔ̀: n cicɛ, m bɛ̀ kùɔɑ̀?
22Kɛ̀ Edisee dɔ̀: Bɑ́ɑ́ bɛ̀ kùɔ, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nkùɔ bɛ̀ pĩ̀ḿmú bɛ̀ mudoò miɛkɛ, duɔ́ mbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ di, kɑ̀ɑ bɛ̀ duɔ́ mmɛniɛ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃̀ kɛ́kò mbɛ yiɛ̀ mborɛ̀.
23Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ bénnɛ́ tidiitì kɛ̀ bɛ̀ɛ di kɛ́yɑ̃̀ kɛ́deè kòo bɛ̀ yóu kɛ̀ bɛ̀ɛ kò nSidii bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀. Bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í nwɛ̃tɛní Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀.
24Kɛ̀ Sidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Bɛnni-Adɑdii tíí nho ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́pi Sɑmmɑrii ɛì,
25kɛ́ ndì pi weti weti kɛ̀ dikònnì diɛrìi tɑnní kɛ̀ bɛ̀ nfiiti disɑ̃mmɑrínyuu mɛdítíbii nsipísìdɛ́. Kɛ níí bennɛ́ dibuu sɑ́m̀pɔ́rì yɛ̀dìmɑ́sɛ̀ koò mbo mɛdítíbii mmɛ̀nùmmù.
26Diyiè mɑrì kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì mpɛ̃nkɛ́ kuduotí ĩ́nkɛ̀ kòo nitipòkù mɔùu ò yɑ̀ kɛ́kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Áú! Okpɑ̀ɑ̀tì n dɛɛtɛ́!
27Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɑ dɛɛtɛ́, míì bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ dɑ dɛɛtɛ́! Tidiitì í kpɑɑ́, yɛtebɛ mɛ nyí kpɑɑ́.
28Kòo ò bekɛ kɛ dɔ̀: Bɑ ndɑ kɔɔ́nnɛ̀? Kòo dɔ̀: Onitipòkù yie nweè sòò yɛ̃ ntí cɑ́ɑ́kɛ́ m birɛ kɛ nɑɑ cɑ́ɑ́kɛ́ o kpɛrɛ.
29Kɛ̀ ti bèńnɛ́ n kpɛrɛ kɛ cɑ̀ɑ́kɛ́, kɛ̀ dɛ̀ wentɛ́ kɛ̀ n yɛ̃ nwèe duɔnní o kpɛrɛ kɛ̀ tí cɑ́ɑ́kɛ́, kòò dɛ̀ sɔ̀nnɛ.
30Okpɑ̀ɑ̀tì tì kèè dìì mɔ̀nnì kɛ́kɛ̃tɛ́ o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́ndɑ́ɑ́tí kufɔ̀ɔ̀tɔ̃̀nkù, kɛ centì kuduotí ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò yɑ̀, kòò dɑ̀ɑ́tí kufɔɔ̀tɔ̃̀nkù.
31Mɛm̀mɛ ò bɛ́immɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ diyiè yóó tɑ yíe nkɛ̀ Sɑfɑti birɛ Edisee kpɑɑ́nɛ̀ o yuu Kuyie nni ndɔɔ̀ kù dɔ́mɛ̀.
32Dɛ̀ do sɔ̃́ nhEdisee kɑ̀ri o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ nɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀. Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi tɔ̃nko o kóo tɔ̃ntì mɔù Edisee borɛ̀ kòò nkpɑɑ́ kɛ í tùɔ̀koo kɛ̀ Edisee nɑ̀kɛ́ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ kɛ dɔ̀: Di yɛ̃́nɑ̀ɑ̀? Weè nitikɔ̀ùtì weè tɔ̃nní kɛ tú bɛ̀ n féútɛ́. N wɑ̃kɛ́nɛ̀! Kòò tùɔ̀kɛní di kpetínnɛ́ dibòrì, di bɑ́ɑ́ yie nkòò tɑnní. N yo kɛ̀ dɛ̀ dò nhokpɑ̀ɑ̀tì kó kunɑmpoo kérínímu dɛ yiɛ̀ nfɔ̃nkúò.
33Ò kpɑɑ́ kɛ mɛ nnɑ́ɑ́ nkòo kpɑ̀ɑ̀tìi tuɔkɛní o borɛ̀ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù te kɛ̀ mɛyɛi mmiɛ nkó dimɑ̀ɑ̀ ti tùɔ̀kɛní. N tɛ̃́nkɛ nɛ́ kù dɔ́ bɑ nkpɛ́í?