Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Hina

2 Hina 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eso afaega, balofede gilisi ilia da ilia ouligisu hina Ilaisiama asili, ema egane sia:i, “Ninia esalebe soge amo da fonobahadidafa.
2Nini da Yodane Hano gadenene, ifa abusa:le, amo sogebia amogai fifi lama:ne, ninima logo doasima.” Ilaisia da amane sia:i, “Defea mabu!”
3Balofede dunu afae da e amola ili gilisili masa:ne sia:i. E da masunu sia:i.
4Ilia da gilisili asi. Ilia da Yodane Hanoga doaga:le, bai muni hawa: hamoi.
5Dunu afae da ifa abaloba, hedololewane ea ouli goahei hodo da duga:le, hanoa gela sa:i. E da Ilaisiama amane sia:i, “Hina! Na da adi hamoma:bela:? Amo goahei da na: hame! Inia goahei!”
6Ilaisia amane adole ba:i, “Habi sa:ibala:?” Dunu da amo sogebi ema olei. Amalalu, Ilaisia da ifa damuni lale, hanoa gudu galagudui. Amanoba, goahei hodo da bila heda:i.
7Ilaisia da amane sia:i, “Lale gadoma!” Amola dunu da lobo molole gale, goahei hodo lai.
8Silia hina bagade da Isala:ili fi ilima gegei. E da ea dadi gagui wa:i ouligisu dunu ilima fada:i sia:ne, ha wa:i fisisu diasu gagumusa:, sogebi hogole ba:i.
9Be Ilaisia da Isala:ili hina bagade ea dawa:digima:ne, e da amo sogebi mae gadenena masa:ne sia:i. Bai amogawi, Silia dunu da logo ligi dialu.
10Amaiba:le, Isala:ili hina bagade da amo soge beba:le fi dialebe dunu amo ilia dawa:digima:ne adolalu, ilia da dawa:digili sasanega:i. Amo hou da ha afafaiga ba:i.
11Silia hina bagade da amo hou nababeba:le, da:i dione ougi ba:i. E da ea dadi gagui wa:i ouligisu ilima wele guguda:le, ilima amane sia:i, “Diliga afae da Isala:ili hina bagademagai da nowala:?”
12Dunu afae da bu adole i, “Hina bagade! Dunu afae da emagai da hame. Balofede dunu Ilaisia da sia: amo di da dia sesei ganodini wamowane sia:be, amo huluane Isala:ili hina bagadema olelesa.”
13Silia hina bagade da amane sia:i, “Ilaisia da habi esalabela:le hogoma! Amasea, na da e gagulaligimu!” Ilia da ema Ilaisia da Douda:ne moilai bai bagadega esala, amane sia:beba:le,
14e da dadi gagui wa:i bagadedafa amola ‘sa:liode’ amola hosi amoga asunasi. Ilia da gasia moilai bai bagadega doaga:le, eale disi.
15Golale, hahabedafa, Ilaisia ea hawa: hamosu dunu da wa:legadole, diasu hamega gadili asili, ba:loba, Silia dadi gagui wa:i amola ilia hosi amola ‘sa:liode’, amo moilai bai bagade eale disi dialebe ba:i. E da Ilaisiama bu asili, amane wele sia:i, “Hina! Nini da wali gamugimu galebe! Ninia da adi hamoma:bela:?”
16Ilaisia bu adole i, “Made! Mae beda:ma! Ninimagai idi da ilimagai idi baligisa!”
17Amalalu, Ilaisia da amane sia:ne gadoi, “Hina Gode! E da noga:le ba:ma:ne, ea si fadegalesima.” Hina Gode da ea sia:ne gadosu nabalu, amola Ilaisia ea hawa: hamosu dunu da ba:le gadoloba, agolo da:iya amogai Ilaisia e sisiga:le, hosi amola laluga hamoi ‘sa:liode’ amoga dedeboi ba:i.
18Silia dunu da Isala:ili dunuma doagala:loba, Ilaisia da amane sia:ne gadoi, “Hina Gode! Amo dunu ilia si wadela:lesima!” Hina Gode da ea sia:ne gadoi nabalu, ilia si wadela:lesisi.

19Amalu, Ilaisia da ilima asili, amane sia:i, “Dilia logo giadofale misi. Moilai dilia hogolalu, amo da goe hame galu. Na bobogemisa! Na da dilia hogolalu dunu ilima oule masunu.” Amalu, e da ili Samelia moilai bai bagadega oule asi.
20Ilia da moilaiga golili daloba, Ilaisia da amane sia:ne gadoi, “Hina Gode! Ilia noga:le ba:ma:ne, ilia si fadegalesima!” Hina Gode da ea sia:ne gadosu nabalu, ilia si fadegalesisi. Amalu, ilia ba:loba, ilia da Samelia ganodini lelefulubi ba:i.
21Isala:ili hina bagade da Silia dunu ba:beba:le, e da Ilaisiama amane adole ba:i, “Hina! Na da amo fane lelegela:dula:? Na da ili fane lelegela:dula:?”
22E da bu adole i, “Hame mabu! Di da gegesu ganodini dunu gagulaligi amo da hame medole legesa. Ilima ha:i manu amola hano ianu, ilia hina bagadema masa:ne, fisididigima.”
23Amaiba:le, Isala:ili hina bagade da ili gilisili lolo nanu, ilia Silia hina bagadema bu masa:ne, asunasi. Amogainini, Silia dunu da Isala:ili sogega doagala:su yolesi.
24Amogalu, fa:no Silia hina bagade Beneha:ida:de da ea dadi gagui dunu huluanedafa, Isala:ili sogega doagala:musa: oule asi. E da Samelia moilai bai bagade doagala:i.
25Amoga eso bagohame doagala:beba:le, Samelia fi da ha:i bagade ba:i. Amaiba:le, ilia da dougi ea dialuma silifa fage 80 agoanega lasu, amola dafe sio iga 200 gala:me da silifa fage biyalega lasu.
26Isala:ili hina bagade da moilai gagoi da:iba:le laloba, uda afae da ema amane wele sia:i, “Hina bagade! Na fidima!”
27E bu adole i, “Hina Gode da di hame fidimu galea, na da dima adi fidisu hamoma:bela:? Na da widi amola waini ganabela:? Hame gala!
28Di da adi bidi hamoi?” Uda da dabe adole i, “Ha afaega, uda goea da na mano ani manusa: adoi, amalu ea mano amo ha enoga manu sia:i.
29Amaiba:le, ania da na mano lale, gobele mai. Be ha enoga na da ea mano ani manusa: adole ba:i. Be e da ea mano wamolegela asi ba:i.”
30Amo nabalawane, hina bagade da fofogadigili da:i dioiba:le, ea abula gisa:le, gadelale fasi. Dunu amo da gagoi bega:, e gadenene lefulu, ilia da ba:loba e da eboboi abula ea abula ha gano ga:i ba:i.
31E ha:giwane wele sia:i, “Wali, eso mae sa:ili, na da Ilaisia ea dialuma damuni fasimu. Amane hame hamosea, Hina Gode da na fane legemu da defea!”
32Amalu e da Ilaisia lala masa:ne, sia: adola ahoasu dunu asunasi. Amo galuwane, Ilaisia da ea diasu ganodini asigilai dunu ema sofe misi amo bisili esafulu. Hina bagade ea sia: adola masu dunu da hame doaga:i galobawane, Ilaisia da asigilai dunu ilima amane sia:i, “Amo fane legesu dunu (Isala:ili hina bagade) da na fane legemusa:, dunu asunasi. Amaiba:le, e da gui doaga:sea, e ganodini mae misa:ne, logo ga:sima. Hina bagade hisu da ea baligia aligili misunu.”
33E da amo sia:ne fisiagalobawane, hina bagade da doaga:le, amane sia:i, “Hina Gode Hisu fawane da amo bidi hamosu ninima i. Na da abuliba:le, E da liligi hahamoma:ne, ouesaloma:bela:?”