Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Amɔɔsɩ

Amɔɔsɩ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩ́ nɩɩ mǝ sǝm wulɑ:
2Ɩsɛɣɛlɩ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ pɛɛlɔ wei ɩ sǝpɑ tɔ. Ɩɩ tɑsǝɣɩ kʋlʋɣʋ. Pǝ́cɔ́ nɔɣɔlʋ kɑɑ kʋsɩ-ɩ.
3Mpi tɔ, Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɔm sɩ: Ye yǝlɑɑ iyɑɣɑ (1000) polɑ yoou, nɩɩnʋwɑ (100) tike kɑ mǝlǝnɑ. Ye nɩɩnʋwɑ (100) polǝnɑ, nɑɑnʋwɑ kɛ pɩɩ sɔɔ.
4Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Ɩ kɔɔ mɑ kiŋ nɑ mɑ́ hɑ-mɛɣɛ weesuɣu.
5Amɑ ɩ́ tɑɑ polo Petɛɛlɩ, nɑ Kilikɑɑ, nɑ Pɛɛsepɑ ɑcɑlɛɛ tǝkɔtǝlɛnɑɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, pɑɑ kuu Kilikɑɑ nyǝ́mɑ, nɑ pɑ́ kpiisi Petɛɛlɩ nyǝ́mɑ.
6Yosɛɛfʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ mɛ, ye ɩ́ cɑɑ weesuɣu, pǝ wɛɛ sɩ Tɑcɑɑ kɛ ɩ́ pɛɛkɩ. Tɔfɔ tɔɔ, ɩ́lɛ́ ɩ kɑ́ pǝsɩ kɛ́ ɩsɩɩ kɔkɔ nɑ ɩ́ nyɑɣɑ pǝ tǝnɑɣɑ Petɛɛlɩ. Nɔɣɔlʋ kɑɑ pǝsɩ kɑ teesuɣu.
7Wɑɩyo, ɩ́ lɑɣɑsǝɣɩ tɑmpɑnɑ nɑ ɩsɑɣɑtʋ, nɑ ɩ́ muɣuliɣi tɑmpɑnɑ nyǝ́mɑ.
8Tɑcɑɑ lɑpǝnɑ ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ kɛ wɑɑnɩ wɑɑnɩ. Ɩnɩ ɩ lɑɣɑsǝɣǝnɑ sǝkpɛtʋɣʋ kɛ nyɑɑlǝm, nɑ nyɑɑlǝm kɛ sǝkpɛtʋɣʋ. Nɑ ɩ́ hɔŋ teŋku lʋm nɑ ɩ́ pǝlǝɣɩ tɛtʋ tɔɔ. Ɩ hǝtɛ ntɛ́ Tɑcɑɑ.
9Ɩnɩ ɩ kʋɣʋnɑ toŋtʋnɑɑ nɑ ɩ́ lɑkɩ pɑ koloosi ɑcɑlɛɛ kɛ ncɑɑ.
10Mǝ tɑɑ kpɑɑkǝnɑ tɑmpɑnɑ yɔɣɔtʋlʋ kɛ hʋʋlɛ tɑɑ kɛ́, nɑ wei ɩ hʋlǝɣɩ-mɛɣɛ mǝ tǝwɑkǝllɛ tɔ.
11Ɩ́ muɣuliɣi ɑcɑmɑɑ nɑ ɩ́ ŋmɩɩlǝɣɩ pɑ kʋhɑlǝm. Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ́ kɑɑ nɩɩ mǝ kutuluŋ kʋpɑŋ leleŋ. Pǝ́cɔ́ ɩ́ kɑɑ tǝŋ mǝ lɛsɛŋnɑɑ kʋpɑmɑ sʋlʋm.
12Mɑɑ sɔɔkɩ mǝ ɩsɑɣɑtʋ tuutuumɑ tɑɑ nɑtǝlɩ. Ɩ́ muɣuliɣi yʋlʋpɑŋ nɑ ɩ́ mʋɣɩ kʋcɔɔŋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kʋɣɩ ɑcɑmɑɑ tɔm kɛ hʋʋlɛ tɑɑ.
13Tɑsǝkǝlɛ tʋɣʋ wɑɑtʋ kɔlɔ ɩnɛ. Pǝ tɔɔ kɛ́ lɑɣɑtʋnɑɑ sumɑ sɩ pǝ́ tɑɑ kɔɔ pǝ nɑ-wɛ.
14Ɩ́ yele ɩsɑɣɑtʋ nɑ ɩ́ lɑ kʋpɑntʋ. Ɩlɛnɑ Pǝ tǝnɑ pǝ tʋ Ɩsɔ wɛɛ mǝ wɑɑlɩ kɛ́ tɑmpɑnɑ, ɩsɩɩ ɩ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ.
15Ɩ́ kisi ɩsɑɣɑtʋ nɑ ɩ́ sɔɔlɩ kʋpɑntʋ, nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ tɑmpɑnɑ kɛ hʋʋlɛ tɑɑ. Ntɑnyɩ Pǝ tǝnɑ pǝ tʋ Ɩsɔ kɑ́ wii Yosɛɛfʋ lʋlʋɣʋ kɑkɑɑsɑɣɑ pǝtɔɔtǝlɛ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ Pǝ tǝnɑ pǝ tʋ Ɩsɔ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Pɑɑ nɩɩ lǝyɑɣɑ wulɑ kɛ nɔnɔɔsɩ tɛɛ. Yǝlɑɑ kɑ́ mɑkɩ kɑpusi kɛ hɑpɛɛ tǝnɑ tɔɔ sɩ: Mpusi wei kɛlɛ, mpusi wei kɛlɛ? Pɑɑ yɑɑ hɑtɑɑ nɑ wiilɑɑ kɛ wiiu.
17Wɑɑtʋ wei mɑɑ kɔɔ yǝlɑɑ kɛ fɛlʋɣʋ tɔ, lǝyɑɣɑ wulɑ kɑ́ nɩɩ lɛsɛŋ tɑwɑ tǝnɑ tɑɑ.
18Tɑcɑɑ kʋyɑkʋ sɔsɔɔʋ tɑŋlɑɑ mɛ, pǝ tɑɣɑ nyɑɑlǝm kɛ ɩ́ kɑ́ nɑ́ kʋ wule yoo. Amɑ sǝkpɛtʋɣʋ kɛ́.

19Teitei ɩsɩɩ yʋlʋ seekuɣu tɔɣɔlɑɣɑ, nɑ ɩ́ sulinɑ kɑ cɑmnɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ sʋʋ tǝyɑɣɑ nɑ ɩ́ teesinɑ koluŋɑ. Ɩlɛnɑ tʋm nyɑsɑ-ɩ tɔ.
20Tɑcɑɑ kʋyɑkʋ sɔsɔɔʋ kɑ́ wɛɛ ḿpʋ́ɣʋ́. Kʋ tɑ kɛ nyɑɑlǝm nyǝŋkʋ. Amɑ sǝkpɛtʋɣʋ kɛ́.
21Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ: Mɑ tɑɑ kpɑɑnɑ mǝ kɔtɑsɩ nɑ mǝ kotuŋ kɛ́.
22Mǝ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ nyɑɣɑ sɩ tǝnɑ tɔ nɑ mǝ tɔɣɔnɑɣɑ nyǝŋsɩ lɩɩ-m sɔŋ. Mɑɑ tɩɩ cɑɑ mǝ nɑwee nim nyǝnɑ.
23Ɩ́ yele kokoole kɛ mɑ ŋkpɑŋŋ tɑɑ sɩ ɩ́ yooki-m yontu. Mɑɑ cɑɑ mɑ́ nɩɩ mǝ cǝmǝŋ tɑŋ.
24Pǝ kǝlɑ teu sɩ ɩ́ yele nɑ tɑmpɑnɑ wɛɛ mǝ hɛkʋ, ɩsɩɩ pɔɣɔ sɔsɑɣɑ ŋkɑ kɑɑ nyɔɔkɩ tɔ.
25Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ, pɩɩsɩ nɩɩlɛ wei ɩ́ tɔmɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ tɔ ɩ́ lɑpɑ-m kɔtɑsɩ nɑ?
26Ntɔŋ mǝ tɩɩŋ Sɑkutɩ nɑ Kewɑŋ wei ɩ́ sɑɑkɑ mǝ tɩ tɔɣɔ ɩ́ kɑ tɔkɑɑ nɑ ɩ́ lɑɑkɩ?
27Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɑ yele nɑ pɑ́ ponɑ-mɛɣɛ Tɑmɑsɩ ɩcɑtɛ wɑɑlɩ kɛ Asilii tɛtʋ tɑɑ. Pǝ tǝnɑ pǝ tʋ Ɩsɔ mɑ́, mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.