Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Amɔɔsɩ

Amɔɔsɩ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɑcɑɑ Ɩsɔ kulɑ tɔm tɔɔ nɑ ɩ́ heeli Yutɑ ɩcɑtɛ Tɛkʋwɑ tiikulu Amɔɔsɩ. Tɔm ntɩ tǝ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ kɑwulɑɣɑ tɔm kɛ́. Ɩsɔ yɔɣɔtɑ-tǝɣɩ nɑ pɩɩsɩ nɑɑlɛ siki nɑ pǝ́cɔ́ tɛtʋ seliɣi. Yutɑ wulɑʋ Osiyɑsɩ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝŋ Solopʋwɑm, wei ɩ kɛ́ Sowɑsɩ pǝyɑlʋ tɔ pɑ pɔɔlɛ tɑɑ kɛ Ɩsɔ yɔɣɔtɑ tɔm ntɩ sɩ:
2Tɑcɑɑ mʋ pɑ́ɑ́nɑ́, nɑ ɩ nɔɣɔ nɩɩ Siyɔŋ pʋɣʋ tɑɑ kɛ́ Yosɑlɛm, ɩsɩɩ tɔɣɔlɑɣɑ wulɑ. Tɔlɑ tǝtɔɣɔlɛnɑɑ nyɩɩtʋ wʋlɑɑ, nɑ Kɑmɛɛlɩ pʋɣʋ nyɩɩtʋ lontili.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Pǝ tɑɣɑ ɩsɑɣɑtʋ kʋlʋmtʋ kɛ mɑ kɑlǝɣǝnɑ Silii ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ nyǝ́mɑ mɛ. Ɩlɛnɑ pǝ tɩɩ kǝlǝnɑ ɩsǝnɑ ɩ́ kʋwɑ Kɑlɑɑtɩ nyǝ́mɑ kɛ mʋsʋŋ nɑ nɑɑŋ ɑkuŋ tɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ kɑɑ lɑɣɑsɩ nti mɑ tɛmɑ sɩɩʋ kɛ mǝ tɔɔ tɔ.
4Mɑɑ nyɑɣɑsɩ kɔkɔ kɛ mǝ ɑwulɑɑ, Hɑsɑyɛlɩ nɑ Pɛnɩ-Hɑtɑtɩ pɑ tɛɛsɩ.
5Mɑɑ pɛlɩ Silii ɩcɑtɛ Tɑmɑsɩ kɑmpʋnɑɑ kʋkɑlǝsǝŋ. Ɩlɛnɑ kolontu sʋʋ nɑ ɩ́ kʋ mǝ wulɑʋ nɑ ɩ yǝlɑɑ. Mpi tɔ, ɩsɑɣɑtʋ heele tɑɑ kɛ́ ɩ́ yɔɔlǝɣɩ. Ye pǝ kɑɑsɑ mǝ tɛtʋ tǝnɑ ɩlɛ pɑɑ kuu-mɛ nɑ pɑ́ tɛɛnɑ Kiii.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ sɩ: Pǝ tɑɣɑ ɩsɑɣɑtʋ kʋlʋmtʋ kɛ mɑ kɑlǝɣǝnɑ Kɑsɑ Filiisi nyǝ́mɑ mɛ. Ɩlɛnɑ pǝ tɩɩ kǝlǝnɑ ɩsǝnɑ ɩ́ kuu ɑcɑlɛɛ tǝcu yǝlɑɑ, nɑ ɩ́ pɛɛtǝnɑ-yɛɣɛ Ɩtɔm nyǝ́mɑ tɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ kɑɑ lɑɣɑsɩ nti mɑ tɛmɑ sɩɩʋ kɛ mǝ tɔɔ tɔ.
7Mɑɑ nyɑɣɑsɩ kɔkɔ kɛ Kɑsɑ ɩcɑtɛ, nɑ tǝ kutuluŋ kʋpɑŋ.
8Mɑɑ kpiisi Asǝtɔtɩ nyǝ́mɑ nɑ Asǝkɑlɔŋ nyǝ́mɑ wulɑʋ. Ɩlɛnɑ mɑ́ niki Ɩkoloŋ nyǝ́mɑ tɔɔ. Pǝ kɑɑ kɑɑsɩ Filiisi nyǝ́mɑ tɑɑ kɛ́ nɔɣɔlʋ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́, mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ tɔtɔ sɩ: Pǝ tɑɣɑ ɩsɑɣɑtʋ kʋlʋmtʋ kɛ mɑ kɑlǝɣǝnɑ Tiii Fenisii nyǝ́mɑ mɛ. Ɩlɛnɑ pǝ tɩɩ kǝlǝnɑ ɩsǝnɑ ɩ́ tɑ tɔkɩ nɔɣɔ ŋkɑ mǝ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩ́ kɑ́ pɛɛlɑɑ tɔ. Hɑlǝnɑ ɩ́ kuu ɑcɑlɛɛ tǝcu yǝlɑɑ nɑ ɩ́ pɛɛtǝnɑ Ɩtɔm nyǝ́mɑ tɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ kɑɑ lɑɣɑsɩ nti mɑ sɩɩwɑ mǝ tɔɔ tɔ.
10Mɑɑ nyɑɣɑsɩ mǝ ɩcɑtɛ Tiii nɑ tǝ kɑwulɑɣɑ tɛɛsɩ kʋpɑŋsɩ kɛ kɔkɔ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ sɩ: Pǝ tɑɣɑ ɩsɑɣɑtʋ kʋlʋmtʋ kɛ mɑ kɑlǝɣǝnɑ Ɩtɔm nyǝ́mɑ. Ɩlɛnɑ pǝ tɩɩ kǝlǝnɑ ɩsǝnɑ ɩ́ tɔɣɔnɑ mǝ tɛɛtʋnɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ lɑɣɑtɛ tɔ. Hɑlɩ ɩ́ kisi pɑ pǝtɔɔtǝlɛ nyǝnʋɣʋ sɩ ɩ́ kʋ́ mǝ pɑ́ɑ́nɑ́. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔkɩ-wɛ nɑ mǝ tɑɑ kɛ́ tɑm. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ kɑɑ lɑɣɑsɩ nti mɑ sɩɩwɑ mǝ tɔɔ tɔ.
12Mɑɑ nyɑɣɑsɩ mǝ ɩcɑtɛ Temɑŋ nɑ pɑ kɑwulɑɣɑ tɛɛsɩ kʋpɑŋsɩ nsi sɩ wɛ Posǝlɑ ɩcɑtɛ tɑɑ tɔɣɔ kɔkɔ. Mpi tɔ, tǝnɑɣɑ mǝ ɑwulɑɑ sɔsɑɑ kɑ wɛɛ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ sɩ: Pǝ tɑɣɑ ɩsɑɣɑtʋ kʋlʋmtʋ kɛ mɑ kɑlǝɣǝnɑ Amoni nyǝ́mɑ. Ɩlɛnɑ pǝ tɩɩ kǝlǝnɑ ɩsɩɩ ɩ́ yɑsʋɣʋ Kɑlɑɑtɩ ɑhontonɑɑ lotu tɔ. Ɩ́ lɑpɑ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ ɩ́ wɑlǝsǝɣɩ mǝ tɛtʋ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ kɑɑ lɑɣɑsɩ nti mɑ sɩɩwɑ mǝ tɔɔ tɔ.
14Mɑɑ nyɑɣɑsɩ kɔkɔ kɛ mǝ ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ Lɑpɑ, nɑ pǝ nyɑɣɑ mǝ kɑwulɑɣɑ tɛɛsɩ kʋpɑŋsɩ. Yoou wulɑ nɑ kʋ kɑkiisɑsɩ nɑ kʋ kɑcuculɑɣɑ tɑɑ kɛ mɑɑ lɑ mpʋ.
15Pɑɑ kpɑ mǝ wulɑʋ kɛ yomle nɑ pǝ́ kpɛnnɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.