Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Amɔɔsɩ

Amɔɔsɩ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ nɑ Tɑcɑɑ nɑ ɩ́ sǝŋɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ nɑ ɩ́ tɔŋ sɩ: Ɩ́ yɔkɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ɑkele nyʋɣʋ nɑ pǝ ciɣiti kutuluɣu tǝnɑ kite. Mɑɑ yɔkɩ ɑkelenɑɑ, nɑ pɑ́ hoti yǝlɑɑ tɔɔ nɑ pǝ́ kʋ-wɛ. Ɩlɛnɑ yoou nɑ́ɑ́ kʋ mpɑ pɩɩ kɑɑsɩ tɔ, nɔɣɔlʋ kɑɑ fiti.
2Pɑɑ pɑ tii ɑtɛtǝlɛ tɑɑ, mɑɑ lǝsɩ-wɛɣɛ tǝnɑ. Pɑɑ pɑ kpɑ ɩsɔtɑɑ ɩsɩɩ mɑ tisɑ-wɛ.
3Pɑɑ Kɑmɛɛlɩ pʋɣʋ tɑɑ kɛ́ pɑ ŋmɛlɑ-m, ɩsɩɩ mɑ kulɑ pɑ tɔɔ nɑ mɑ́ kpɑ-wɛ. Pɑɑ pɑ sewɑ nɑ pɑ́ sʋʋ lʋm tɛɛ mɑɣɑmɑɣɑ, mɑɑ yele nɑ lʋm tɛɛ tʋm nyɑsɑ-wɛɣɛ tǝnɑ.
4Ye kolontunɑɑ ponɑ-wɛ, mɑɑ yele nɑ pɑ́ kʋ-wɛɣɛ tǝnɑ. Mɑ kɑɑ tɑsɑ-wɛɣɛ wɑɑsʋɣʋ, ɩsɩɩ mɑ kpiisɑ-wɛ.
5Ye Tomɑ tǝnɑ tʋ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tɑ́kɑ mpǝle kɛ tɛtʋ tɔɔ, tǝ kpɑɑ kɛ́ nɑ tǝ́ tiiki, ɩsɩɩ Nili pɔɣɔ lʋm. Ɩlɛnɑ tǝ yǝlɑɑ tǝnɑ cɑɣɑ lǝyɑɣɑ.
6Ɩsɔ pɑmɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ kɛ tɛtʋ tɔɔ kɛ́. Ɩ lɑpɑ ɩ tǝcɑɣɑlɛ kɛ ɩsɔtɔnʋɣʋ nyʋɣʋ tɑɑ. Ɩ hɔŋ teŋku lʋm nɑ ɩ́ pǝlǝɣɩ-wǝɣɩ tɛtʋ tɔɔ. Ɩ hǝtɛ ntɛ́ Tɑcɑɑ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ, ɩ́ tɑ́ tɛɛ Ɩtiyopii nyǝ́mɑ se. Ɩsǝnɑ mɑ lǝsɑ-mɛɣɛ Icipiti tɔ, ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ lǝsɑ Filiisi nyǝ́mɑ kɛ Kǝlɛɛtɩ, nɑ mɑ́ lǝsɩ Silii nyǝ́mɑ kɛ Kiii.
8Mɑ nɑwɑ mǝ kɑwulɑɣɑ tɑsǝkǝlɛ, ɩlɛnɑ mɑ́ tʋ mɑ tɑɑ sɩ mɑɑ kpiisi-mɛɣɛ tɛtʋ tɔɔ. Pɑɑ nɑ mpʋ mɑ kɑɑ kpiisi Yɑkɔpʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tǝnɑ tǝkpɑtɑɑ.
9Mɑɑ yɑsɩ-mɛɣɛ piitimnɑɑ lɛmpǝnɑɑ hɛkʋ. Pɩɩ kpiisi mǝ tɑɑ ɑsɑɣɑɑ mpɑ pɑɑ tisiɣi sɩ mpusinɑɑ kɑ́ mɑɣɑnɑ-mɛ tɔɣɔ yoou tɑɑ. Ɩsɩɩ pɑ lintuɣuu tɔɣɔnɑɣɑ pee nɑ pǝ́ yeki pɛɛ tɔ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ: Kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ mɑɑ kʋsɩ Tɑfiiti ɩcɑtɛ ncɑɑlɛ nɑ mɑ́ tɔ pɔɣɔlɛɛ. Mɑɑ ŋmɑ ɩcɑtɛ ntɛ ɩsɩɩ tɩɩ wɛʋ lɔŋ tɔ.
12Ɩlɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ́ tɑɣɑnɩ mʋɣʋ kɛ Ɩtɔm tɛtʋ nɑ tǝ cɔlɔ tɛtʋ nti tǝ kɛ́ Tɑcɑɑ nyǝntʋ tɔ. Tɑcɑɑ mɑ́, mɑ yɔɣɔtǝnɑ. Mɑɑ lɑ ḿpʋ́ɣʋ́ teitei.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ sɩ: Pɩɩ kɔɔ nɑ hɑtɑɑ hɑlǝɣɩ, pǝ kɑɑ leeli, ɩlɛnɑ pɑ́ kʋ. Pɑɑ tuu, pǝ kɑɑ leeli, nɑ lɛsɛŋ kooluɣu tɑlɑ. Ɩlɛnɑ sʋlʋm kʋfɑm kpe pɔ́ɔ́ŋ tɔɔ nɑ pǝ fɛɣɛnɩ pulɑsɩ tǝnɑ.
14Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ mɑɑ cɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛɣɛ mǝ yomle tɑɑ. Ɩ́ kɑ tɑɣɑnɩ mǝ ɑcɑlɛɛ nnɑ pɩɩ kpiisɑɑ tɔɣɔ ŋmɑʋ nɑ ɩ́ cɑɣɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ hɑlɑ nɑ ɩ́ tɔɣɔ, nɑ ɩ́ sɔ tɩɩŋ wei pɑ yɑɑ sɩ lɛsɛŋnɑɑ tɔ nɑ ɩ́ nyɔɔ pǝ sʋlʋm.
15Mɑɑ sɩɩ mɑ yǝlɑɑ mɛɣɛ tɛtʋ nti mɑ hɑ-mɛ tɔ tǝ tɑɑ. Nɔɣɔlʋ kɑɑ tɑsɑ-mɛɣɛ tɔɣɔnʋɣʋ tɔtɔ. Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ mɑ́, mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.