Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Amɔɔsɩ

Amɔɔsɩ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ sɩ: Pǝ tɑɣɑ ɩsɑɣɑtʋ kʋlʋmtʋ kɛ mɑ kɑlǝɣǝnɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ mɛ, Ɩlɛnɑ pǝ tɩɩ kǝlǝnɑ ɩsǝnɑ ɩ́ wɔpɑ Ɩtɔm wulɑʋ mʋwɑ nɑ ɩ́ lɑ kɑɣɑlʋ tɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ kɑɑ lɑɣɑsɩ nti mɑ sɩɩwɑ mǝ tɔɔ tɔ.
2Mɑɑ nyɑɣɑsɩ Mowɑpʋ tɛtʋ kɛ kɔkɔ, nɑ mǝ kɑwulɑɣɑ tɛɛsɩ kʋpɑŋsɩ nsi sɩ wɛ Keliyo ɩcɑtɛ tɑɑ tɔ. Pɑɑ yɑɣɑ yoou kɑkiisɑsɩ nɑ pǝ tutuuŋ nɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ sɩ.
3Mɑɑ kʋ mǝ wulɑʋ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ sɩ: Pǝ tɑɣɑ ɩsɑɣɑtʋ kʋlʋmtʋ kɛ mɑ kɑlǝɣǝnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ mɛ. Ɩlɛnɑ pǝ tɩɩ kǝlǝnɑ ɩsǝnɑ ɩ́ kisɑ mɑ kʋsɛɣɛsǝtʋ, nɑ ɩ́ yele mɑ kʋsǝsɩɩtʋ tɔkʋɣʋ tɔ. Ɩ́ tǝŋɑ tɩɩŋ nɑ pǝ́ tolisi-mɛ, ɩsɩɩ pɩɩ lɑpʋ mǝ cɔsɔnɑɑ tɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ kɑɑ lɑɣɑsɩ nti mɑɑ sɩɩwɑ mǝ tɔɔ tɔ.
5Mɑɑ nyɑɣɑsɩ mǝ tɛtʋ nɑ mǝ kɑwulɑɣɑ tɛɛsɩ kʋpɑŋsɩ nsi sɩ wɛ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ tɑɑ tɔ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ sɩ: Pǝ tɑɣɑ ɩsɑɣɑtʋ kʋlʋmtʋ kɛ mɑ kɑlǝɣǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ mɛ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ kɑɑ yele nti mɑ sɩɩwɑ mǝ tɔɔ tɔ. Ɩlɛnɑ pǝ tɩɩ kǝlǝnɑ ɩsǝnɑ ɩ́ pɛɛtǝɣɩ yǝlɑɑ kʋpɑmɑ sɩ, pɑ tɑ pǝsɩ pɑ kǝmɑ fɛlʋɣʋ tɔ. Ɩ́ pɛɛtǝɣɩ kʋnyɔntʋnɑɑ kɛ ntɑŋkpɑlɑ mɑɣɑmɑɣɑ nyʋɣʋ tɔɔ.
7Ɩ́ fɛlǝɣɩ ɑcɑmɑɑ kɛ nɔɔhɛɛ, nɑ ɩ́ pɛŋ kʋnyɔntʋnɑɑ kɛ pɑ tɑmpɑnɑ kɛ hʋʋlɛ tɑɑ. Pǝyele cɛcɛ nɑ pǝyɑɣɑ pɑ kɑɑkɩ ɑlʋ kʋlʋm, nɑ pǝ́ kʋɣɩ mɑ nyʋɣʋ.
8Wontunɑɑ mpɑ ɩ́ lɛɛkɑ kʋnyɔntʋnɑɑ kiŋ kɛ tɔlʋmɑ tɔ, pɑ tɔɔ kɛ́ ɩ́ hǝntǝɣɩ mǝ tɩɩŋ kutuluŋ tɑɑ nɑ, ɩ́ nyɔɔkɩ sʋlʋm mpi ɩ lɛɛkɑ-wɛ tɔ.
9Pǝyele mǝ tɔɔ kɛ́ mɑ kʋwɑ Amolii nyǝ́mɑ tǝnɑŋnɑŋ. Pɑɑ tɑɣɑlɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ koomɑsɩ, nɑ pɑ́ wɛ ɑlɑɑfǝyɑ ɩsɩɩ hɛlɛmǝŋ.
10Pǝlɛ pǝ pɑɑsi, mɑ lǝsǝnɑ-mɛɣɛ Icipiti tɛtʋ tɑɑ. Pɩɩsɩ nɩɩlɛ tǝcu kɛ mɑɑ wɛ mǝ wɑɑlɩ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ. Hɑlǝnɑ ɩ́ lɛɛkɩ Amolii nyǝ́mɑ tɛtʋ.
11Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ mɑ kpɑ mǝ pǝyɑlɑɑ tɑɑ kɛ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ. Mɑ lǝsɑ pɑ tɑɑ lɛlɑɑ nɑ pɑ́ hɑ-m pɑ tɩ nɑ pɑ́ sɩɩ nɔɔsɩ sɩ pɑ kɑɑ nyɔɔ sʋlʋm. Yɑɑ mɑ cɛsǝɣɩ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ?
12Amɑ ɩ́ hɑɣɑsɑ-wɛɣɛ-wɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kɑɣɑtɩ mɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ sɩ pɑ́ tɑɑ yɔɣɔtɩ mɑ tɔm.
13Mɑɑ tǝlǝkɩ-mɛ ɩsɩɩ kɛɛkɛ sǝɣǝlʋɣʋ tɔɣɔnɑɣɑ pee kɛ sɔsɔm nɑ ɩ́ nɑŋtɩ yʋlʋ tɔ.
14Hɑlɩ pɩɩ lɑ tɩ fɑlǝsʋlʋ kʋpɑŋ kɛ kɑtɛ sɩ ɩ́ tʋlɩ-tɩ. Akɑ kɑɑ wɛɛnɑ toŋ. Yoolɑɑ tɑɑ yoolu kɑɑ hiki weesuɣu.
15Tɔtɔlʋ kʋpɑŋ kɑɑ sǝŋ, nɑ kpɑɣɑnʋ cɑɣɑlʋ nɑ selu kʋpɑŋ kɑɑ lɩɩ-tɩ.
16Yoolɑɑ nɔɣɔ tʋ mɑɣɑmɑɣɑ kɑ́ lɔ ɩ wontu nɑ ɩ́ kuu-tɛɣɛ niŋ kpɛtɛ. Tɑcɑɑ mɑ́, mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.