Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Amos

Amos 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I Israil jemeti, bu sözni, Yeni Men sen toghruluq oquydighan bir mersiyeni anglap qoy: —
2«Pak qiz Israil yiqildi; U qaytidin ornidin turmaydu; U öz tupriqigha tashlan'ghan, Uni turghuzup yöligüchi yoqtur».
3Chünki Reb Perwerdigar mundaq deydu: — Israilning ming leshker chiqqan bir shehirining yüz leshkirila tirik qalidu; Yüz leshker chiqqan bir shehirining Israil jemeti üchün on leshkirila tirik qalidu;
4Chünki Perwerdigar Israil jemetige mundaq deydu: — Méni izdenglar, hayatqa érishisiler;
5Beyt-Elni izdimenglar, Gilgalghimu barmanglar, Beer-Shébagha seper qilmanglar; Chünki Gilgal esirge élinip sürgün qilinmay qalmaydu, Beyt-El yoqqa chiqidu.  
6Perwerdigarni izdenglar, hayatqa érishisiler; Bolmisa U Yüsüp jemeti ichide ot kebi partlap, uni yep kétidu, Hem Beyt-Elde otni öchürgüdek adem tépilmaydu.
7I adaletni emen'ge aylandurghuchi, Heqqaniyliqni yerge tashlighuchilar,
8Siler Orion yultuz türkümi we Qelb yultuz topini Yaratquchi, Ölüm kölenggisini tang nurigha Aylandurghuchi, Kündüzni qarangghuluq bilen kéchige Aylandurghuchi, Déngizdiki sularni chaqirip, ularni yer yüzige Quyghuchini izdenglar; Perwerdigar Uning namidur.
9U baturlar üstige tuyuqsiz halaketni partlitidu, Istihkam üstige halaket chüshüridu.
10Shu Israillar sheher derwazisida tenbih béridighanlargha öch, Durus sözleydighanlardin yirginidu.
11Emdi siler namratlarni ézip, Ulardin bughday «hediye»lerni aldinglar! Oyulghan tashlardin öylerni saldinglar, Biraq ularda turmaysiler; Siler güzel üzümzarlarni berpa qilghansiler, Biraq ularning sharabini ichelmeysiler.  
12Chünki silerning asiyliqliringlarning qanchilik köplükini, Silerning gunahinglarning qanchilik zor ikenlikini obdan bilimen; Ular heqqaniy ademni ézidu, Ular para yeydu, Sheher derwazisida miskinlerning heqqini qayriwalidu.
13Shunga bundaq dewrde «pemlik adem» süküt qilidu; Chünki u rezil bir dewrdur.
14Hayat yashash üchün yamanliqni emes, méhribanliq-yaxshiliqni izdenglar; Shundaq bolghanda siler dégininglardek, Samawi qoshunlarning Serdari bolghan Perwerdigar heqiqeten siler bilen bille bolidu.
15Yamanliqtin nepretlininglar, méhribanliq-yaxshiliqni söyünglar, Sheher derwazisida adaletni ornitinglar; Shundaq qilghanda Perwerdigar, samawi qoshunlarning Serdari bolghan Xuda belkim Yüsüpning qaldisigha shapaet körsiter.  
16Shunga Perwerdigar, samawi qoshunlarning Serdari bolghan Xuda Reb mundaq deydu: — «Barliq keng reste-bazarlarda ah-zarlar anglinidu; Ular hemme kochilarda «Way... way!...» dep awazini kötüridu; Ular déhqanlarnimu matem tutushqa, Ah-zarlar kötürgüchi «ustilar»ni yighlashqa chaqiridu.
17Hem barliq üzümzarlardimu ah-zarlar kötürülidu; Chünki Men özüm aranglardin ötüp kétimen» — deydu Perwerdigar.
18Perwerdigarning künige teqezzar bolghan silerge way! Perwerdigarning küni silerge qandaq aqiwetlerni keltürer? U yoruqluq emes, belki qarangghuluq élip kélidu.  

19U küni birsi shirdin qéchip, éyiqqa uchrap, Andin öyige kirip, qoli bilen tamgha yölen'gende, Yilan uni chaqqandek bir ish bolidu!
20Perwerdigarning küni yoruqluq emes, belki qarangghuluqla élip kélidu emesmu? Uningda peqet qarangghuluqla bolup, yoruqluq héch bolmaydighu?!
21Héytliringlargha nepretlinimen, ulardin bizar boldum, Ibadet sorunliringlarning puriqini purighum yoq.
22Chünki siler Manga «köydürme qurbanliq»lar hem «ash hediye»liringlarni sunup atisanglarmu, Men ularni qobul qilmaymen; Silerning bordaq malliringlar bilen qilghan «inaqliq qurbanliqliringlar»gha qarimaymen.
23Mendin munajatliringlarning sadalirini épkétinglar, Chiltarliringlarning küylirini anglimaymen;
24Buning ornida adalet xuddi sharqiratmidek, Heqqaniyliq ebediy aqidighan éqimdek dolqunlisun!
25Siler chöl-bayawandiki qiriq yilda qilghan qurbanliq-hediyilerni Manga élip keldinglarmu, i Israil jemeti?!  
26Berheq, siler «Sukkot» dégen padishahinglar, hem «Qiun» dégen butliringlarni, yeni «Yultuz ilahi»nglarni kötürüp mangdinglar!
27Emdi Men silerni esir qilip, Demeshqtin yiraqlargha sürgün qildurimen, — deydu «Samawi qoshunlarning Serdari bolghan Xuda» dégen nam bilen atalghan Perwerdigar.