Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Amↄsi

Amↄsi 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isailiↄ, à yã́ɛ bee ma, málɛ wɛ̃nalɛ daánↄ.
2Wi Isailiↄ nɛ sↄlↄlↄ yãao, ãma à lɛ̀lɛ sa mɛ́ a fɛlɛ lↄo. Wà aà tò wúlɛa a bùsuu we, gbɛ̃e ku à ↄkaaàzio.
3Ma Dii Lua ma mɛ̀, wɛ̃́lɛ pↄ́ a zĩgↄ̃ↄ bↄ̀lɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄo, gbɛ̃ↄn basↄo mɛ́ a su. Wɛ̃́lɛ pↄ́ a zĩgↄ̃ↄ bↄ̀lɛ gbɛ̃ↄn basↄo, gbɛ̃ↄn kwi mɛ́ a su.
4Ma Dii málɛ yã́ɛ bee o Isailiↄnɛ: À ma kĩ́i wɛɛlɛ, íↄ ku.
5Ásu gɛ́ lousisii Bɛtɛlio, ásu gɛ́ Giligali sↄ̃o, ásu tↄ̃u Bɛɛsɛbao, asa wa tá ń Giligalideↄ zĩ̀zↄↄ ũɛ, mɛ́ Bɛtɛli a gↄ̃ bɛzia ũɛ.
6À Dii kĩ́i wɛɛlɛ, íↄ ku. Tó màa no, a mↄ kũ Yosɛfu buiↄwa tɛ́ ũ, a kũ Bɛtɛliwa, gbɛ̃e a fↄ̃ dɛo.
7I yã́'ĩikpa yãnadeↄwa, mɛ́ i yãkɛa a zɛ́wa málɛ.
8Dii saankifɛ̃nɛnaↄ kɛ̀ ń saankonɛandeo. Ì to gusia níinii li gudↄa ũ, ì to gu ìↄ si. Ì ísia í kãaa musu, ì to à ma lou ũ bùsu píi guu. Aà tↄ́n Dii.
9Ì to kaalɛ bilɛ gbãadeↄwa, ì wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ ásookɛ.
10Ápiↄ sↄ̃ iliↄ ye sĩan'ona gĩyãio, i za gbɛ̃́ pↄ́ ì bↄbↄ ń vãikɛnaↄgu.
11Lá i gbãable wɛ̃nadeↄwa, i pↄ́wɛna símá, á kpɛ́ pↄ́ á bò ń gbɛ̀ ãao, á e zↄ̃lɛ ń guuo, á pↄeã vɛ̃ɛ pↄ́ á bà, á e à a imio.
12Asa Dii á tàae zↄ̃ↄ dↄ̃ ń á duuna pↄ́ lɛ́ vĩoo. I gbɛ̃maaↄ wɛtã, i to gbɛ̃dɛna fĩabo, í aà gbaɛ, i gí taasideↄnɛ ń ń yã́ nao.
13A yã́i tò laaide dãↄ lɛ́ ìↄ kpaaũa tia kɛ́wa, asa gↄↄɛ beeↄ vãiɛ.
14À wɛɛlɛ àↄ yãmaakɛ, i kɛ a vãi no, kɛ́ à e àↄ ku, Dii Lua Zĩgↄ̃de iↄ kúánↄ, lá i o a kúánↄwa.
15Àↄ za yã́ vãiu, íↄ ye a maai, íli yã́gↄ̃gↄ̃ a zɛ́wa yã́kpalɛkɛkĩi. Wìliↄ dↄ̃o, Dii Lua Zĩgↄ̃de a gí Yosɛfu bui kↄ̃naↄ wɛ̃nagwaio.
16A yã́i Dii Lua Zĩgↄ̃de mɛ̀, wa búbuapɛ gãaɛↄ píi, waↄ o zɛ́kpaaↄ guu: Wéee! Wéee! Wa sɛ̃̀wanaↄ sísi aa ↄ́ↄlↄ, wa o gɛ'ↄↄlↄnaↄnɛ aa búbuapɛ.
17Búbuapɛa aↄ ku vɛ̃ɛbuↄu píi, asa Dii mɛ́ a pã́ á bùsua. Dii mɛ́ ò.
18Waiyoo gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ Dii gↄↄ nidɛ! Àkɛa álɛ Dii gↄↄpi nidɛi? Gusia gↄↄɛ, i kɛ gupua no.

19Aↄ dɛ lá gbɛ̃́ lɛ́ bàalɛ nↄ̀ↄmusuɛ, ↄ̃ à gɛ̀ kpà wài pãleawa, ge lá à gɛ̀ gɛ̃̀ kpɛ́u à ↄnà gĩwa, ↄ̃ mlɛ̃ aà sòwaɛ.
20Dii gↄↄpiá gusiaɛ, i kɛ gupua no, gusia níiniiɛ. Baa gupuan beeena aↄ vĩo.
21Ma Dii ma mɛ̀, má za á dikpɛↄu, má gíiɛ, má ye á kↄ̃kãaapiↄ gĩyãio.
22Baa tó a sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ òa ń pↄ́wɛntio, má sio. Baa tó a sáaukpa sa'òa ń pↄ́ mɛkpaao, má wɛ́sɛ mà gwao.
23À gomala ń á lɛ̀sikↄ̃fĩo, má swã́sɛ á mↄↄna ↄ́io.
24À to yã́zɛde dagua lán swa gbakakaawa, à tó á yãkɛa a zɛ́wa ligua lán swa pↄ́ a í lí baowa.
25Isailiↄ, i kɛ mámɛ a sa'òa a ma gba pↄ́ guwaiwaiu wɛ̃̀ blao.
26Tã́a Mↄlↄku kpɛ́ á sɛa ń saana pↄ́ a zɛò taao. Á dii pↄ́ á pì ázĩaɛpiↄ yã́i
27ↄ̃ má tó wà táánↄ Damasi baale. Ma Dii mámɛ má ò. Ma tↄ́n Lua Zĩgↄ̃de.