Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - AMƆƆSI

AMƆƆSI 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Díndi Isidɑyɛɛribɛ kéntɛ́nɛ̀ fɛsɑ́útìfɛ̀ n sɑutɛ fɛ̀ di kpɛ́í.
2Isidɑyɛɛribɛ tu dɛsɑpùmbirɛ ndɛ kɛ do kɛ duɔ́ kɛ cɑ̃ɑ̃nko kɛ dò ndɛ̀ kú, wèè borɛ̀ íi nhò í bo.
3Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ ɛkɛ̀ miɛkɛ dìì kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ do bo tɛkɔùpíítɛ̀, bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ pɛ̃ɛ̃tɛ́ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100). Bɛ̀ɛ̀ do bo tɛkɔ̀ùtɛ̀ (1000), bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ pɛ̃ɛ̃tɛ́ tɛpíítɛ̀.
4Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di nɑ́ɑ́ ndíndi Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú: N wɑmmúnɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di nfòù.
5Dɛ̀ nɛ̀ í tú n yɛ̃ ndi kɔtɛ Betɛɛdi kɛ n tú di n wɑnti Betɛɛdi yóó dɔúnkomu, di mɛ mbɑ́ɑ́ kɔtɛ Kidikɑɑdi bɛ̀ yóó ò pɔ̀ntɛmu, di bɑ́ ntú di bo kɔtɛ Bɛɛrisebɑɑ.
6N wɑmmúnɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di nfòù, kɛ̀ dɛ̀ í dò mmɛmmɛ muhɑ̃ɑ̃́ mbo cútóo kɛ dí do díndi Sosɛfu yɑɑ̀bí, dɛ yiɛ̀ mmɛ nyí bo Betɛɛdi wèè bo nɑ kɛ mù kùɔ.
7Di yónkùnnɛ tibeéntì nti, di í bekù kɛ̀ dɛ̀ sìɛ́.
8Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì dɔ̀ɔ̀ siwɑ̃̀ɑ̃, míì ɔ̃ɔ̃ ceetɛ kɛyensɔ̀ùkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑɑ́ ndiwennɛ́cɑ̀nnì, míì ɔ̃ɔ̃ tíí ndɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó mɛniɛ nkɛ́ mɛ̀ yɑɑtóo kɛtenkɛ̀. Míì tu di Yiɛ̀ nKuyie.
9Míì ɔ̃ɔ̃ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ pɔntɛ onìtì kperì, kɛ́tɑ o cɛ̃kpetɛ̀ kɛ́hɛí o kpɛrɛ.
10Di níímmu wèè bekùnɛ̀ timɔ́mmɔnti, di í dɔ́ wèè nɑ̀ɑ́ ntimɔ́mmɔnti.
11Di fɛ̃́ũnko mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mbɛcĩ̀rìbɛ̀ kɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ di dokìi dididɛ̀ì mɔ̀nnì. Nɛ̀ dɛ kpɛ́í di í tɑti sicɛ̃sɑ̀ɑ̀sì di mɑɑ́ sì nɛ̀ yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀, di mɛ nyí yóó yɑ̃̀ fínyĩ̀ kó dɛtie ndi fìíkú dɛ̀ kó mɛnɑɑ̀.
12N yɛ̃́mu di cɑɑ̀rìmɛ̀ mɑ̀mɛ̀, di yɛi nyí sénní, díndi bɛ̀ɛ̀ fɛ̃́ũnko bɛ̀ɛ̀ í cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mùmɑmù kɛ cɔú ticuuti tibeéntì miɛkɛ, bɑ́ di í kommu bɛcĩ̀rìbɛ̀.
13Dɛɛ̀ kpɛ́í nte yɛmɔ̀rɛ̀ yɛiyɛ yiɛ mmiɛkɛ kɑ̀ɑ bo ncĩ́ɛ̃́kɛ́mɛ̀ tɔ̃ũ.
14Kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò bɛ́i nkɛ dɔ̀: Wɑmmúnɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ yóu mɛyɛi, nkɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di nfòù, mɛmmɛ Mpɑkɛdɑɑ m bo ndi bonɛ̀mɛ̀ kɛ ndònnɛ̀ n di nɑ́ɑ́mmɛ̀.
15Nníínnɛ̀ mɛyɛi kɛ́dɔkɛ mɛsɑ̀ɑ̀, tũntɛnɛ̀ tibeéntì kɛ́mbekù dɛ̀ bèkúmɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ Mpɑkɛdɑɑ kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ Sosɛfu yɑɑ̀bí ìì kpɑɑ́.
16Ntɛ Mpɑkɛdɑɑ, Kuyie nkùù bɑkɛ́ dɛmɔu kù tu mù, kù tu isɑ́útìi bo dɑ́tínnɛ́ dihɛì dimɔu miɛkɛ, bɛnìtìbɛ̀ bo nkuɔ̀ ntipíìtì timɔu kɛ tú: Eeyoo! Eeyoo! Kɛ̀ bɛ̀ ńyu dɛpɑɑ nyɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo kɑri mukṹṹ. Bɛnìtìbɛ̀ bo nwɑnti bɛ̀ɛ̀ nɔ mmukúdɑbònkɔmmù.
17Yɛkúdɑbùò mbo dɑ́tínnɛ́ dɛpɑɑ ndɛmɔu miɛkɛ kɛ yɛ̃́ n yóó di síékɛ́mɛ̀, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
18Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Di bo yɑ̀ díndi bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ̀ n kó diyiè, di yɛ̀mmɛ̀ dò ndɛ kó diyiè yóó di tɔnní bɑ? Dì yó ntú dibiìnnì ndi, di í yó ntú kuwenniku.

19Dɛ kó diyiè kpɛrɛ yó ndònnɛ̀ onìtì wèè cokù wenwe dicìrícìrì kɛ conɛ̀ kumuntonkù, kɛ kò nkɛ tɑ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ ĩkú kumɑrí kɛ̀ fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ ò dɔntɛ́.
20Di yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ ndò nKuyie nkó diyiè yó ntú kuwenniku kpɛri, dì yó ntú dibiìnnì ndi.
21Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: M pɛ̃̀mmu di kó mubɑ́ɑmmu, n dɛ̀ sènkɛ̀rìmu, n tɛ̃́nkɛ í dɔ́ kɛ́keè di tĩ̀rɛ̀ di tiku yɛ̀ kó kunɔ́ú.
22N yí dɔ́ di n feu ìì wũɔ̃ kɛ tuɔ̀ nɛ̀ di m pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀. Yɛnɑɑdɑkɛ̀ mɛkùɔ̀ nkpɛyɛ di n feu yɛ̀, n yí dɛ̀ wùó!
23Dí fũtɛnɛ̀ m borɛ̀, kutoweku di wékíí kù kɛ tú iyiɛ, n yí dɔ́ kɛ́keè di kutìdùùtì kó yɛdɑbùò.
24N dɔ́ tibeéntì sɑ̀ɑ̀tì tiì mbo di cuokɛ̀, kɛ pũɔ̃̀ mmɛniɛ nkɔ̃mɛ, kɛ́ndò ndinɛ́bòrì ɔ̃ ndòmmɛ̀, kɛ bɑ́ɑ́ kṹṹ.
25Isidɑyɛɛribɛ di do n feumu iwũɔ̃ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ di do dɔ̀ɔ̀ yɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ miɛkɑɑ̀?
26Di do dɔ̀ɔ̀ dibɔɔ̀ Mɔdɔki nɛ̀ Defɑ̃ɑ̃ kó tɛwɑ̃̀tɛ̀ ntɛ kɛ́ ndɛ̀ bɑ̀ɑ́.
27Dɛɛ̀ te kɛ̀ n yóó di dennɛ kɛ dí pɛ̃ɛ̃ mBɑbidɔnni, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmí nwèè yètìrì tu Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i.