Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - A:imose

A:imose 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nabima! Isala:ili fi dunu goe bogoi da:iya gesami hea:su, amo agoane Na dilima gesami hea:mu.
2Isala:ili da a:fini dafai agoane ba:sa. Bu wa:legadomu da hamedei galebe! E da osobo gudu diasa:i enoga fisi udigili diala, amola dunu afaega da fidili hame wa:legadolesisa.
3Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa. “Isala:ili osobo dogone fi ilia da gegesu dunu 1000 agoane gegena masa:ne asunasisa, be amomane 100 agoane ilia fawane bu sinidigili manebe ba:sa. Amola Isala:ili osobo dogone fi eno amo ganodini ilia fi oda 100 agoane gegena masa:ne asunasisa be amomane 10 ilia fawane buhagisa.”
4Ouligisudafa Hina Gode da Isala:ili dunu fi ilima amane sia:sa. “Nama misa! Amasea, dilia da esalumu.
5Dilia Biasiba moilai bai bagadega nodone sia:ne gadomusa: mae masa. Dilia Bedele moilaiga Na hogole ba:musa: mae masa! Bedele da hamedei agoane ba:mu. Giliga:le sogega mae masa! Ea fi dunu da ga sogega afugili gaguli asi dagoi ba:mu.”
6Dilia Hina Godema sinidigima! Amasea dilia da esalumu. Be Ema hame sinidigisia, Ea da lalu agoane misini, Isala:ili dunuma se dabe imunu. Amo lalu da Bedele dunu huluane nene dagomu, amola amo lalu da ha:ba:domu hamedeiwane ba:mu.
7Dilia da dunu eno se nabima:ne ogogosa amola moloidafa hou hame dawa:. Amaiba:le, dilia da gugunufinisi dagoi ba:mu.
8Hina Gode da gasumuni huluane hahamoi. Hi fawane da gasumuni gilisisu Baleiadese amola Olione hahamoi. Ea da gasi amo afadenene bu ha iaha. Amola ha amo afadenene bu gasi iaha. E da wayabo bagade amoma hano misa:ne sia:sea, amomane E da osobo bagadega sogadigisa. Ea Dio da Hina Godedafa.
9Ea da dunu gasala fofonobonesisa amola ilia diasu noga:le gagili sala amo mugulusa.
10Be dunu moloidafa ilia fofada:musa: masea, amola sia: moloi sia:sea, amo dunu dilia da higasa.
11Dilia da liligi hame gagui dunu ilia liligi amola ha:i manu huluane wamolasa. Dilia da diasu igiga noga:le gasa gala gagui, be amomane dilia da diasu goega hame esalumu. Amola dilia sagaia da waini sagai, be amomane da waini hano da hame manu, goe sagai ganodini.
12Na dawa: dilia wadela:i hou amo da wadela:idafa amola Na dawa: dilia afuda:i liligi amo. Dilia da dunu noga:i amo wadela:lesisa. Dilia hano suligi sia: amoga sia:ma:ne bidi laha amola dunu liligi hame gagui amo ea sia: amo moloidafa mae sia:ma:ne dedebosa.
13Amola dilia wadela:i hou ba:sea hamedafa gagabole sia: sa:ima da defea, dilia da giadofale agoane dawa:sa.
14Dilia da hou noga:idafa amola moloidafa ilegema! Amane hamosea, dilia da noga:le esalumu. Dilia da agoane sia:sa, ‘Gode, Hina Gode Bagadedafa E amo da nini gilisili esafula.’ Be dilia wadela:i hou hamobeba:le, E da dili gilisili hame esafula. Be noga:i hou goe hamosea, defeadafa, Gode da dili gilisili esalumu.
15Wadela:i hou huluane yolesima amola hou moloidafa fa:no bobogema! Dilia fofada:su ganodini sia: moloidafa sia: sa:ima! Dilia moloidafa sia: dasea, Hina Gode da dili amola dilia fi dunu hame bogoi esala, amo hame yolesimu be gagui dialumu.
16Ouligisudafa Hina Gode Bagadedafa da amane sia:sa, “Osobo dogone fi moilai bai bagade logo fodoi amogai aligili ilima didigia:su bagade da nabimu. Amola sagale nasu dawa: dunu huluane da wele guda:le da muni lama:ne bogoi da:iya asigili didigia:be agoane hamomu.
17Waini sagai huluane amo ganodini da didigia:su bagade nabimu. Bai Na da misini dilima se dabe imunu.” Hina Gode da amane sia:i dagoi.
18Dilia da Hina Gode Ea Eso hedolodafa doaga:mu hanai be dilia da amomane se bagade nabimu. Amo eso doaga:sea da dili hame fidimu. Dilia dawa:lobada, amo da esoi hadigisala:? Hame mabu! Amo eso da dilima gasi agoane ba:mu.

19Fedege agoane amo eso doaga:sea da agoane ba:mu. Dunu e da laione wa:me amo sodole hobeale ahoasea, e da bea ea logo damubi ba:mu. O dunu da hina: diasuga golili dasea, ea lobo amo dobea amoga ligisisia, saniaga lobo gasomai ba:mu.
20Hina Gode E mabe galu, amo da gasi bagade misunu amola hamedafa hadigi ba:mu. Hame dafawanese!
21Hina Gode Ea amane sia:sa “Na da dilia nodone sia:ne gadosu lolo nabe hou goga da Na hamedafa hanasa, amola hahawane hame amo hou Na higasa!
22Dilia Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu amola Gala:ine Iasu amo gaguli masea, Na da amo hame lamu. Na dilia ohe sefena gaguli masea amo Na da hame lamu.
23Dilia gesami hea:lalebe go yolelesima! Na hihi nababe dilia dusu go dudu dabe go.
24Be hou noga:i hamosa esaloma amola moloi esaloma! Moloidafa hou da hano bagade amo da habe hame dawa:, agoane ba:mu da defea.
25Dilia Isala:ili fi dunu! Ode 40 amoga Na soge sedaga wadela:i hafoga:i soge amo ganodini dili Na da oule ahoasu, amo ganodini Na da dilima gobele salasu amola udigili iasu ima:ne logele hame sia:i.
26-
27Be dilia da Sagade ogogosu ‘gode’ (amo da dilia ‘hina gode’ dilia da giadofale sia:sa) amola Gaiwane (amo da dilia gasumuni ‘gode’ dilia da giadofale sia:sa) amo loboga hamoi liligi dilia da nodone sia:ne gadoiba:le, Na da dilia soge Dama:sagase moilai bai bagade baligi amoga afugili oule ahoasea, dilia da amo loboga hamoi liligi amola gaguli masunu,” Hina Gode (Ea Dio da Ouligisudafa Godedafa) Ea da amane sia:sa.