Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Amɔɔsɩ

Amɔɔsɩ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Felentunɑɑ mpɑ mɛ ɩ tɔkɩ Siyɔŋ pʋɣʋ nɑ Sɑmɑlii pulɑɣɑ tɔɔ kɛ́ kɑwulɑɣɑ nɑ nɑɑni tɔ, mǝ tɔm wɛ wɑɩyo kɛ́. Mɛɣɛlɛ piitim sɔsɔɔm tɑɑ ɑcɛpɑ nɑ mɛɣɛlɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ lɑɣɑtʋ tɑsǝlɑɑ.
2Ɩ́ polo Kɑlǝne nɑ Hɑmɑtɩ ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ, nɑ Filiisi nyǝ́mɑ tɛɣɛ Kɑtɩ, nɑ ɩ́ nɑ Asilii nyǝ́mɑ tɔɣɔ pɑ tɛtʋ. Ɩ tɑ tɛɛ mpɛ ɩnǝɣɩ pʋlʋ, pɑɑ nɑ pɑ tɛtʋ tɑ hɑŋnɑ mǝ nyǝntʋ tɔ.
3Mǝ lʋkɩ kɛlɛ sɩ mpusi kʋyɑkʋ ɩ́ polo pooluŋ. Sɛsɛ ɩlɛ mǝ mʋsʋŋ tɔŋnɑ-kʋɣʋ yɑɑʋ.
4Ɩ́ cɑɣɑ mǝ kpelɑsɩ kʋpɑŋsɩ nsi pɑ tɑɣɑnnɑ tuuŋ kelɑ tɔ sɩ tɔɔ, nɑ ɩ́ nyɑsǝɣɩ heeŋ nɑ nɑwee nim nyǝnɑ nɑntʋ.
5Ɩ́ kiisiɣinɑ mǝ cǝmǝŋ sɩ ɩ́ yookɩ yontu. Pǝyele ɩ́ kɛɛkǝnɑ Tɑfiiti nɑ ɩ́ luki yontu.
6Ɩ́ tɛŋ sʋlʋm nɑ ŋkpɑɑŋ, nɑ ɩ́ tʋɣɩ tulɑɑlʋnɑɑ kʋpɑmpɑmɑ. Amɑ mǝ pɑɑ fɛɩnɑ ɩsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ kɑwulɑɣɑ wɑkǝlɑɑ tɔ.
7Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ kpɑɑlǝɣɩ nɔɔnɔɔ sɩ ɩ́ kɑ́ wɛɛ mpɑ pɑ kpɑ yomle tɔ pɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝ́mɑ. Felentunɑɑ ɑcimɑ sɩɩ tǝnɑɣɑ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ Pǝ tǝnɑ pǝ tʋ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ: Mɑ tuunɑ mɑ tɩ sɩ mɑ nyǝɣǝsɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑlɑmpɑɑnɩ kɛ́. Mɑɑ cɑɑkɩ mǝ kutuluŋ kʋpɑmpɑŋ. Mɑɑ tʋ mǝ kolontunɑɑ niŋ tɑɑ kɛ́ mpi pǝ wɛ Sɑmɑlii tɑɑ tɔ.
9Ye pǝ kɑɑsɑ yǝlɑɑ nɑɑnʋwɑ kɛ tǝyɑɣɑ tɑɑ, pɛlɛ pɑɑ sɩ.
10Pɑɑ wei ɩ́ polɑ ɩ sǝtʋ kpɑɣɑʋ sɩ ɩ piŋ, nɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ pǝ kɑɑsɑ nɔɣɔlʋ kɛ nɑŋ lɛŋkʋ tɑɑ. Ɩ́ kɑ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Nyɑnɑ nɔɣɔlʋɣʋ? Ɩlɛnɑ pʋntʋ sɩ: Aɑɩ. Ɩlɛ sǝtʋ kpɑɣɑlʋ kɑ́ tǝkɩ-ɩ sɩ, su. Tɑɑ yɑɑ Tɑcɑɑ hǝtɛ nɑ ɩ́ nyɩ sɩ yʋlʋ wɛ cǝnɛ.
11Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ye Tɑcɑɑ ɩ́ yɔɣɔtɑɑ, kutuluŋ sɔsɔɔŋ nɑ sǝkpeŋ kɑ́ yɔkɩ ɩ tǝnɑɣɑ.
12Wulee kpɑɣɑnǝŋ kpɑɣɑ ɑsewɑ kɛ kʋkpɑmʋɣʋ tɔɔ? Yɑɑ ɩ́ nɑ pɑ hɑlɑ kʋ tɔɔ nɑ nɑɑŋ? Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ mǝ lɑɣɑsǝɣɩ tɑmpɑnɑ nɑ ɩsɑɣɑtʋ, nɑ ɑ kʋlʋlʋm pǝsǝɣɩ nyɑŋ pʋlʋ?
13Nɑ mǝ lɑŋɑ hɛɛwɑ sɩ ɩ́ lɛɛkɑ ɩcɑtɛ kpɑɩ nyǝntɛ, nɑ ɩ hɔŋ mǝ tɩ sɩ mǝ tomɑ tɔɔ kɛ́ ɩ́ lɛɛkɑ toŋ ɩcɑtɛ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ Pǝ tǝnɑ pǝ tʋ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ: Mɑɑ yele nɑ piitim nɑpǝlɩ pǝ kʋlɩ nɑ pǝ hʋlɩ-mɛɣɛ pǝ toŋ. Pǝ kpɑɣɑʋ Lepo-Hɑmɑtɩ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ ilim ntɔɣɔŋ tɔ, hɑlǝnɑ Alɑpɑ lɔɔʋ kɛ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ.