Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Amosi

Amosi 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɛ falani ito ramɛ. N bata ɲande bɛtini ito ba Isirayila yamaan xa.
2“Isirayila bata lu alo sungutun faxaxina, a mi fa kelɛ sɔnɔn. A saxi bɔxɔni, muxu yo mi a rakelɛ.”
3Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa, “Isirayila bɔnsɔnna, taan naxan muxu wuli keden nasigama yɛngɛsodeni, a muxu kɛmɛ nan gbansan toma xɛtɛ. Taan naxan muxu kɛmɛ rasigama yɛngɛsodeni, a muxu fu nan gbansan toma xɛtɛ.”
4Alatala ito nan falaxi Isirayila yamaan xa, a naxa, “Ɛ xa n fen alogo ɛ niin xa kisi.
5Ɛ nama n fen Betɛli yi, ɛ nama siga Giligali yi, hanma Bɛriseba, bayo Giligali kaan birin sigama nɛn konyiyani, Betɛli fan halagima nɛn.”
6Ɛ xa Alatala fen alogo ɛ niin xa kisi. Xa na mi a ra, Yusufu bɔnsɔnna, a ɛ ɲanma nɛn alo tɛɛna. Betɛli kaa yo mi na naxan na tɛɛn natuyɛ.
7Ɛ tan bata sariyan maxɛtɛ xɔlɛn na, ɛ bata yo tinxinyaan ma.
8A tan nan Dii Tɛmɛ Solofere sare kurun nun Donso sare kurun yɛbaxi kore xɔnna ma, a dimini yalan kuyebaan na, a sogen nagodo kɔɛɛn na, a igen nakeli baani, a na ragodo bɔxɔni tulen na. A tan xili nɛn “Alatala.”
9A muxu gbeene halagima nɛn, a e yire makantanxine kala.
10Ɛ muxun xɔnnantenyama naxan na ɛ makiti, bayo ɲɔndi falan mi rafan ɛ ma.
11Ɛ sɛnbɛtarene yigbɛtɛnma, ɛ balon nasuxuma e ra mudun na. Ɛ bata banxi faɲine ti gɛmɛne ra, koni ɛ mi fama dɔxɔdeni ne kui. Ɛ bata manpa bili nakɔ faɲine si, koni ɛ mi na dɔlɔ minɲɛ.
12Amasɔtɔ, n na a kolon ɛ hakɛn nun yulubin gbo. Ɛ tinxin muxune yigbɛtɛnma. Ɛ dimi yi seene rasuxu alogo tɔrɔ muxune nama makiti ɲɔndin na.
13Na na a toxi xaxilimaan dunduma, bayo waxatini ito mi fan.
14Ɛ fanna fen, ɛ xɛtɛ fe ɲaxin fɔxɔ ra, alogo ɛ xa kisi. Nayi, Alatala, Ala Sɛnbɛn Birin Kanna na luma nɛn ɛ xɔn, alo ɛ a fala kii naxan yi.
15Ɛ xa fe ɲaxin naɲaxu. Fe faɲin xa rafan ɛ ma. Ɛ xa kiti tinxinxin sa. Xa ɛ na liga, yanyina nde, Alatala, Ala Sɛnbɛn Birin Kanna diɲama ɛ tan Yusufu bɔnsɔn dɔnxɛn ma nɛn.
16Nanara Marigina Alatala, Ala Sɛnbɛn Birin Kanna ito nan falaxi, a naxa, “E wuga xuini tema nɛn taana ngaani, e sunu xuini te kirane birin xɔn. E xɛɛ rawanle xilima nɛn e xa e wuga xuini te, e bɛti baane xilima nɛn, e xa ɲande bɛtine ba.
17N na dangu ɛ konni, wuga xuiin tema nɛn ɛ xɛɛne birin ma.” Alatala naxa na kiini.
18Gbalon ne xa, naxanye waxi Alatalaa kiti lɔxɔn xa fa. Ɛ wama nanse xɔn ma na lɔxɔni? Na findima dimin nan na ɛ xa, na mi findɛ kɛnɛnna ra ɛ xa.

19Na luxi nɛn alo muxun naxan a gima yatan yɛɛ ra, a sa kanko xaɲɛ li. A na so banxin kui, a a digan banxini, saɲin yi a xin.
20Alatalaa kitin lɔxɔna, dimin xa mi a ra ba? Kɛnɛnna mi a ra ɛ xa na lɔxɔni hali!
21“N bata ɛ sanle raɲaxu, e mi rafan n ma fefe ma. N mi waxi ɛ malanne xɔn feu!
22Ɛ saraxa gan daxi yo, ɛ Ala kise yo, ɛ bɔɲɛ xunbeli saraxa yo, ɛ saraxa turaxi yo, e sese mi rafan n ma. N mi tinma e rasuxɛ hali keden.
23Ɛ bɛti xuiin makuya n na. N mi waxi ɛ konden bɛtin xuiin mɛ feni.
24N wama naxan xɔn, sariya kɛndɛn xa gbo ɛ tagi alo igen naxan baani. Ɛ tinxinyaan xa lu alo xuden naxan mi xɔrima.
25Ɛ tan Isirayila yamaan to yi na tonbon yireni ɲɛɛ tonge naaninna bun ma, ɛ saraxane ba nɛn n tan xa ba?
26Ɛ ɛ gbee suxure Sikoti xali nɛn na waxatini ba? Alo ɛ gbee mangana. Hanma ɛ sare ala Kiyun, ɛ naxanye rafalaxi ɛ yɛtɛ xa.
27Nanara, n na ɛ xalima nɛn konyiyani Damasi xanbi ra.” Alatala naxa na kiini. A xili nɛn “Ala Sɛnbɛn Birin Kanna.”