Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Amos

Amos 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yupela ol Israel, yupela harim dispela singsing bilong man i dai, nau mi mekim long yupela, long wanem, yupela i olsem man i dai pinis.
2Singsing i olsem, “Dispela yangpela meri Israel, em i pundaun pinis na i no inap kirap bek gen. Em i slip i stap long graun, na i no gat wanpela man inap helpim em na kirapim em.”
3God, Bikpela i tok olsem, “Wanpela taun bilong Israel i salim 1,000 soldia i go bilong pait, na 100 soldia tasol i kam bek gen. Na narapela taun i salim 100 soldia i go na 10-pela tasol i kam bek gen.”
4Orait Bikpela i tokim ol Israel olsem, “Yupela kam long mi, na bai yupela i kisim laip.
5Yupela i no ken i go long taun Berseba na mekim lotu. Yupela i no ken traim painim mi long Betel, long wanem, dispela taun bai i bagarap olgeta. Yupela i no ken i go long taun Gilgal na mekim lotu, long wanem, ol manmeri bilong Gilgal bai i go kalabus long narapela ples.”
6Yupela i mas i go long Bikpela, na bai yupela i kisim laip. Tasol sapos yupela i no go long em, orait em bai i kam daun olsem paia na kukim ol lain bilong yupela Israel. Na dispela paia bai i kukim ol Betel. Na i no gat wanpela man inap long mekim i dai dispela paia.
7Yupela ol man bilong paulim kot, na yupela ol man bilong daunim stretpela pasin, bai yupela i bagarap olgeta.
8God i bin mekim kamap ol sta na olgeta samting i lait i stap antap. Em i save mekim tudak i kamap tulait na mekim tulait i kamap tudak. Em i save singautim solwara i kam na em i kapsaitim antap long graun. Em i save bagarapim ol strongpela man na ol strongpela haus bilong ol. God i mekim olgeta dispela samting, na nem bilong en i olsem, Bikpela.
10Taim ol stretpela man i kamap long kot na i mekim tok tru na krosim ol man i save mekim pasin nogut, orait yupela i no save laikim ol dispela stretpela man.
11Yupela i save pulim ol samting bilong ol rabisman na yupela i save stilim kaikai bilong ol. Yupela i bin wokim ol gutpela haus ston, tasol bai yupela i no ken i stap long ol dispela haus. Na yupela i bin planim ol gutpela gaden wain, tasol bai yupela i no inap dring wain bilong ol dispela gaden.
12Mi save ol sin bilong yupela i nogut tru, na mi save ol rong bilong yupela i planti tumas. Yupela i save mekim nogut long ol gutpela man. Yupela i save larim ol man nogut i givim mani long yupela bilong grisim yupela long paulim kot bai ol rabisman i no ken win.
13Long taim ol manmeri i save mekim ol dispela kain pasin nogut, mobeta yupela man i gat save yupela i mas pasim maus tasol na yupela i no mekim wanpela tok long ol.
14Yupela i mas bihainim gutpela pasin, na yupela i no ken bihainim pasin nogut. Olsem na bai yupela i ken sindaun gut. Yupela i save tok, God, Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i save stap wantaim yupela. Sapos yupela i mekim ol dispela gutpela pasin, orait tru tumas, bai God inap i stap wantaim yupela.
15Lusim pasin nogut, na bihainim gutpela pasin tasol. Yupela i mas mekim stretpela kot tasol. Sapos yupela i mekim olsem, ating Bikpela bai i sori long liklik lain bilong yupela i stap yet.
16Tasol yupela i save mekim ol dispela pasin nogut, olsem na Bikpela bilong mi, em God I Gat Olgeta Strong, em i tok olsem, “Bai mi kam mekim save long yupela. Olsem na bai yupela i krai strong tru long ol rot bilong taun. Na bai ol i singautim ol manmeri i stap ausait long taun, long kam na helpim ol man i save tumas long mekim singsing sori long ol man i dai pinis. Na ol man i stap long ol gaden wain bai ol i krai nogut tru.” Bikpela i tok pinis.
18Yupela olgeta i laikim tumas bai De bilong Bikpela i mas kamap hariap. Tasol sori tumas long yupela. Wanem gutpela samting bai yupela i kisim long dispela De? Yupela i ting bai em i de bilong tulait, a? Nogat tru. Em i de bilong tudak tasol.
19Dispela De bai i kamap olsem wanpela man i laik ranawe long laion na em i go bungim wanpela bikpela bea, na bea i kaikai em. Na dispela De bai i kamap olsem wanpela man i go insait long haus bilong en na i putim han long banis, tasol snek i stap long banis na i kaikaim em.
20Long De bilong Bikpela, bikpela tudak tasol bai i kamap. Bai tulait i no inap kamap. Nogat tru.

21Bikpela i tok olsem, “Mi no amamas long ol bikpela de bilong lotu bilong yupela, na mi no laikim ol tru.
22Taim yupela i bringim ol ofa bilong kukim olgeta na yupela i bringim wit bilong mekim ofa, bai mi no ken kisim. Yupela i save givim kaikai long ol bulmakau na ol i kamap patpela. Na yupela i save bringim ol dispela bulmakau i kam long mi olsem ofa bilong tenkyu. Tasol mi no ken kisim ol dispela ofa. Nogat tru.
23Yupela i no ken singsing moa. Na yupela i no ken paitim ol gita samting. Mi les long harim.
24Tasol mi laik bai yupela i mas mekim ol gutpela na stretpela pasin na dispela pasin i mas i stap oltaim, olsem wanpela bikpela wara i no save drai.
25“Yupela ol Israel, long 40 yia mi bin wokabaut wantaim yupela long ples wesan nating na mi no bin askim yupela long mekim ol kain kain ofa long mi.
26Tasol nau yupela i lusim mi pinis na yupela i save lotu long dispela tupela piksa bilong ol rabis god yupela yet i bin wokim, na yupela i kolim narapela long King Sakut na narapela long sta Kaiwan. Orait taim mi salim yupela i go kalabus long wanpela kantri i stap long hapsait bilong taun Damaskus, yupela i mas karim ol dispela god i go wantaim. Mi Bikpela, mi tok olsem. Nem bilong mi, em i olsem, God I Gat Olgeta Strong.”