Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Amos

Amos 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Paminawa kining pulong nga akong ipasibaw ingon nga pagbangotan diha kaninyo, balay sa Israel.
2Napukan ang babayeng ulay nga Israel; dili na siya makatindog; gisalikway siya sa iyang yuta; walay bisan usa nga mopatindog kaniya.
3Kay mao kini ang gisulti sa Ginoo nga si Yahweh: “Ang liboan nga migula sa siyudad mabinlan na lamang ug gatosan, ug kadtong migula uban sa gatosan mabinlan na lamang ug napulo ka sakop sa balay sa Israel.”
4Kay mao kini ang gisulti ni Yahweh ngadto sa balay sa Israel: “Pangitaa ako ug pagkinabuhi!
5Ayaw pangitaa ang Betel; ni mosulod sa Gilgal; ayaw pag-adto sa Berseba. Kay bihagon gayod ang Gilgal, ug mahimong kawang ang Betel.
6Pangitaa si Yahweh ug pagkinabuhi, o iyang gun-obon pinaagi sa kalayo ang balay ni Jose. Pagalamuyon kini, ug walay bisan usa nga makapahunong niini sa Betel.
7Kadtong katawhan nga nagtuis sa hustisya ngadto sa pait nga butang ug ilabay ang matarong ngadto sa yuta!”
8Gibuhat sa Dios ang Pleiades ug ang Orion; gihimo niya nga kangitngit nga kabuntagon; gihimo niyang ngitngit ang adlaw pinaagi sa kagabhion ug gitawag ang katubigan sa dagat; gibobo niya kini ibabaw sa kalibotan. Si Yahweh ang iyang ngalan!
9Nagdala siya ug kalit nga kalaglagan sa mga kusgan aron nga moabot ang kalaglagan sa mga salipdanan.
10Gidumtan nila ang si bisan kinsa sa ganghaan sa siyudad, ug ilang gisalikway ang si bisan kinsa nga nagsulti sa kamatuoran.
11Tungod kay inyong gilupigan ang kabos ug gikuha ang mga bahin sa trigo gikan kaniya —bisan tuod ug nagbuhat kamo ug mga balay sa gitiltil nga bato, dili kamo makapuyo niini. Aduna kay maanindot nga parasan, apan dili kamo makainom ug bino niini.
12Kay nasayod ako nga daghan ang inyong kalapasan ug unsa kadako ang inyong mga sala—kamo nga nagsakit sa matarong, nagkuha ug mga suhol ug gisalikway ninyo ang mga timawa sa ganghaan sa siyudad.
13Busa kinsa kadtong maampingon nga tawo nagpakahilom niana nga panahon, kay daotan kining panahona.
14Pangitaa ang maayo ug dili ang daotan, aron mabuhi kamo. Busa Yahweh, ang Dios nga makagagahom, mag-uban kaninyo, samtang magsulti ka nga siya mao.
15Dumti ang daotan, higugmaa ang maayo, ipatuman ang hustisya sa ganghaan sa siyudad. Tingali si Yahweh, ang Dios nga makagagahom, magmaluluy-on ngadto sa nahibilin nga kaliwat ni Jose.
16Busa, mao kini ang gisulti ni Yahweh, ang Dios nga makagagahom, ang Ginoo, “Adunay pagminatay anaa sa plasa, ug magasulti sila sa tanang kadalanan, 'Pagkaalaot! Pagkaalaot! Gitawag nila ang mga mag-uuma nga magbangotan ug ang mga nagbangotan nga magminatay.
17Diha sa mga parasan adunay pagminatay, kay moagi ako sa inyong taliwala,” nagsulti si Yahweh.
18Alaot kamong nangandoy sa adlaw ni Yahweh! Nganong nangandoy man kamo sa adlaw ni Yahweh? Mangitngit kini ug walay kahayag,

19sama sa tawo nga nag-ikyas gikan sa lion ug nakasugat siya sa uso, o moadto siya sa balay ug gibutang niya ang iyang kamot sa paril ug mipaak kaniya ang bitin.
20Mahimo bang kangitngit ang adlaw ni Yahweh ug dili kahayag? ngi-ob ug walay kahayag?
21“Gidumtan ko, gisalikway ko ang iyong mga Pista, wala ako mahimuot sa inyong maligdong nga mga panagtigom.
22Bisan tuod naghalad kamo kanako ug mga halad sinunog ug mga halad nga trigo, dili ko kini dawaton, ni motan-aw sa halad sa pakigdait sa inyong ginatambok nga mga mananap.
23Ipalayo gikan kanako ang masaba ninyong panag-awit; dili ako maminaw sa tugtog sa inyong mga alpa.
24Hinunoa, tugoti ang hustisya nga modagayday sama sa tubig, ug ang pagkamatarong magpadayon sama sa pagdagayday sa kasapaan.
25Gidad-an ba ninyo ako ug mga sakripisyo ug mga halad didto sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig, balay sa Israel?
26Gituboy ninyo si Sikut ingon nga inyong hari, ug si Kaiwan, ang inyong dios sa bituon—ang diosdios nga inyong gibuhat alang sa inyong mga kaugalingon.
27Busa ipabihag ko kamo halayo pa sa Damascu,” nagsulti si Yahweh, nga ang ngalan mao ang Dios nga makagagahom.