Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Amɔɔsɩ

Amɔɔsɩ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ lɑpɑ nɑ mɑ́ toosi sɩ pɑ tɛmɑ wulɑʋ kʋmtʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝntʋ, nɑ pǝ́ kɑɑsɩ kʋfɑtʋ. Ɩlɛnɑ Ɩsɔ tisi kutoloŋ ɩsɩɩ ɩsɔŋmʋntʋ.
2Wɑɑtʋ wei kutoloŋ tɛmɑ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ nyɩɩtʋ kɛ niisuɣu, ɩlɛnɑ mɑ́ wiinɑ-ɩ sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ Ɩsɔ, wii nyɑ́ yǝlɑɑ. Pɑ kǝlɑ pǝciiu, pɑɑ sɩ.
3Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑɣɑsɩ hʋwɛɛ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Tǝlɛ tǝ kɑɑ lɑ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ Tɑcɑɑ lɑpɑ nɑ mɑ́ tɑsɑ toosuɣu sɩ, kɔkɔ ntɛ́ ɩ hʋʋkɑɣɑnɑ yǝlɑɑ, nɑ kɑ́ nyɑkɩ teŋku lʋm nɑ tɛtʋ.
5Ntɛnɑ mɑ́ wiinɑ-ɩ sɩ Hɑɩ, Tɑcɑɑ, yele mpʋ. Tɔfɔ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kǝlɑ pǝciiu, pɑɑ sɩ.
6Kɛlɛnɑ ɩ́ lɑɣɑsɩ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Tǝlɛ tǝ kɑɑ lɑ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ lɑpɑ nɑ mɑ́ tɑsɑ toosuɣu sɩ, ɩ sǝŋɑ koluŋɑ tɔɔ kɛlɛ nɑ ɩ́ tɔkɑ kʋmɑɣɑsʋɣʋ kɛ ɩ niŋ tɑɑ.
8Ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ-m sɩ: Amɔɔsɩ, weɣe n nɑɑkɩ mɑ niŋ tɑɑ? Mɑ sɩ: Kʋmɑɣɑsʋɣʋ. Mpʋɣʋlɛ sɩ: Mɑ cɑɑ mɑ mɑɣɑsɩ mɑ yǝlɑɑ kɛ́ nɑ mɑ́ nɑ́ sɩ pɑ siɣisɑɑ yɑɑ pɑ tɑ siɣisi. Mpi tɔ, mɑ kɑɑ hɩɩsɩ pɑ kɑwɑlɑɣɑ.
9Mɑɑ wɑkǝlɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝkɔtǝlɛnɑɑ, nɑ mɑ́ kʋ wulɑʋ Solopʋwɑm lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ lɑɣɑtɛ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ Petɛɛlɩ kɔtʋlʋ Amɑsiyɑ heelɑ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Solopʋwɑm sɩ: Amɔɔsɩ nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ pɛɛlɑ nɔɣɔ kɛ nyɑ́ tɔɔ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ cǝnɛɣɛ, nɑ ɩ kʋyɔɣɔtʋtʋ mɑɣɑmɑɣɑ wɑkǝlǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ.
11Hɑlɩ ɩ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Pɑɑ kʋ-ŋ, ɩlɛnɑ pɑ́ kuu Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ ponɑ-wɛɣɛ pooluŋ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Amɑsiyɑ tɔmɑ Amɔɔsɩ sɩ: Toosee tʋ nyɑ́, lɩɩ cǝnɛ nɑ ń kpe Yutɑ nɑ ń tɛlǝsǝɣɩ nyɑ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ kɛ tǝnɑ, nɑ ń tɔkǝnɑ.
13Amɑ yele-tǝɣɩ Petɛɛlɩ cǝnɛ. Mpi tɔ, pǝ kɛ́ kɑwulɑɣɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ sɔsɔɔlɛ kɛ́.
14Mpʋɣʋlɛ Amɔɔsɩ cɔ-ɩ sɩ: Pɑɑ fɛlǝɣɩ-m mɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋɣʋ tɔɔ. Amɑ tɔlɑ kɛ mɑ tɔɔkɩ nɑ mɑ́ hɑlǝɣɩ tɩɩŋ.
15Mɑ kɑlǝkʋ wɑɑlɩ kɛ́ Tɑcɑɑ yɑɑ-m. Ntɛnɑ ɩ́ tɔ-m sɩ mɑ́ polo mɑ́ kpɑɑlɩ ɩ tɔm kɛ ɩ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ kɑwulɑɣɑ nyǝ́mɑ kɛ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ nyɑ́ kisinɑ-m sɩ mɑ tɑɑ kpɑɑlɩ-tɩ. Pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ sɩ mɑ́ tɛlǝsɩ-ŋ sɩ
17nyɑ́ ɑlʋ kɑ́ pǝsɩ ɑpɑlɑɑ tǝnɑ ɑlʋ kɛ ɩcɑtɛ tɑɑ, nɑ pɑ́ kʋ nyɑ́ piyɑ kɛ yoou tɑɑ. Ɩlɛnɑ nyɑɑ sɩ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ tɛtʋ tɑɑ, nɑ pɑ́ ponɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ tɛtʋ pooluŋ nyǝntʋ tɑɑ kɛ́ tǝlɑsɩ.