Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Amoxa

Amoxa 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israa7eela asatoo, taani intte bolli zilaaliyo zilaassaa siyite!
2“Geela7iyaa Israa7eela kunddaasu; simmi naa77antto denddukku. Sa7an olettaasu; o denttiyaabikka baawa!” yaagaas.
3Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “SHa7u olanchchata olau yeddiya Israa7eela katamaassi xeetu olanchchatu xalaalai attana; xeetu olanchchata olau yeddiya Israa7eela katamaassi qassi tammu olanchchatu xalaalai attana” yaagees.
4GODAI Israa7eela asaassi hagaadan yaagees; “Tana koyite; yaatikko, intte de7uwan de7ana.
5SHin Beeteele koyoppite. Gelggala geloppite. Berssaabehi pinnoppite. Aissi giikko, Gelggali omoodettana; Beeteeleekka xayana” yaagees.
6GODAA koyite; yaatikko, intte de7uwan de7ana. Hegee xayikko, i Yooseefa zariyaa tamaadan xuuggana; Beeteelen de7iya asaakka tamai maana. He tamaa etau ooninne toissenna.
7Inttenoo, suure pirddaa geellayidaageetoo, xillotettaakka sa7an oliyaageetoo, hagaa siyite.
8Piliyaadisa geetettiya laappun xoolinttetanne Ooriyoona geetettiya xoolinttetu citaa medhdhidaagee, sakkana xumaa wonttau, gallassa poo7uwaakka qammau laammiyaageenne abban de7iya haattata pude saluwaa xeesidi, sa7a micettaa bolli duge tigiyaagee, au sunttai GODAA.
9I qatota laalanau wolqqaamatu bolli bashshaa ehees.
10Intte pirddaa gutaran seeriyaagaa ixxeeta; tumaa yootiyaagaakka sheneteeta.
11Intte hiyyeesata yedhdhidi, eta kattaakka etappe bonqqidi ekkideta. Yaatidi masettida shuchchan keettata gimbbideta; shin intte he keettatun de7ekketa. Lo77iya woine turatakka tokkideta; shin intte he woiniyaa eessaa uyekketa.
12Aissi giikko, intte naaqoi aappunakkonne intte nagaraikka ai keena gitakko taani erais. Intte xillota naaqqeeta; mattaayiyaakka ekkeeta; qassi gutaran hiyyeesatu pirddaa geellayeeta.
13Hegaa gishshau, hagaa mala wodiyan cincca asi co77u gees; aissi giikko, wodee iita.
14De7uwan de7anau lo77obaappe attin, iitabaa oottoppite; yaatikko, intte giyoogaadan, GODAI, Ubbaappe Wolqqaama Xoossai inttenaara gidana.
15Iitabaa ixxite. Lo77obaa dosite. Pirddaa gutarankka suure pirddaa pirddite. Yaatikko, ooni erii, GODAI, Ubbaappe Wolqqaama Xoossai Yooseefa zerettatuppe attida amaridaageetussi qarettanaakkonne.
16Hegaa gishshau, Godai, Ubbaappe Wolqqaama GODAI Xoossai hagaadan yaagees; “Dabaaba ubban waasoi kiyana; oge ubbankka asai, ‘Aayye, aayye!’ gaana. Goshshanchchati yeehuwau, koizziyaageetikka koissau xeegettana.
17Woiniyaa turaa soho ubban yeehoi de7ana; aissi giikko, taani inttena qaxxayanau intte giddoora kanttana” yaagees GODAI.
18Inttenoo, GODAA gallassai yaanaadan amottiyaageetoo, intteyyo aayye7ana! GODAA gallassaa aissi amotteetii? He gallassai xumappe attin, poo7o gallassa gidenna.

19He gallassi intte gaammuwaappe baqati attiyo wode, maahee gaittiyo asa mala, hegaappekka qassi baqati ba soo gelidi, ba kushiyaa godan zemppissiyo wode, shooshshai dukkiyo asa mala gidana.
20GODAA gallassai xumappe attin, poo7o gidenna; sakkana xumappe attin, poo7o shori mulekka baawa!
21GODAI hagaadan yaagees; “Taani intte bonchchiyo baalata ixxaasinne shenetaas; intte geeshsha yaa7atikka tana ufaissokkona.
22Intte taayyo xuuggiyo yarshshuwaanne kattaa yarshshuwaakka yarshsheeta; shin taani hegaa ekkikke. Qassi intte taayyo galatau ehiyo issippetettaa yarshshuwaa modhdho mehetakka xeellikke.
23Intte mazamuriyaa canccettaa ta matappe haassite; intte diixxiyo diittaakka siyikke.
24SHin suure pirddai pultto haattaadan, xillotettaikka to77enna shaafaa haattaadan goggo.
25“Inttenoo, Israa7eela asatoo, taani inttena bazzon oitamu laittaa kaalettiyo wode, taassi yarshsho yarshshidetii? Woikko imota immidetii?
26He wode intte intte kushiyan medhdhido Kawuwaa Sakkuuta giyo eeqaanne Keewaana giyo intte xoolintte xoossaa eeqaa tookkideta.
27Hegaa gishshau, taani inttena omoodissada Damasqqo katamaappe aattada haahosaa yeddana” yaagees. Hagaa giyaagee au sunttai Ubbaappe Wolqqaama Xoossaa geetettiyo GODAATTENNE.