Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Firindena

Taruxune Firindena 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xesekiya findi mangan na a ɲɛɛ mɔxɔɲɛn nun suulunna nan ma, a yi ɲɛɛ mɔxɔɲɛn nun solomanaanin ti mangayani Yerusalɛn yi. A nga yi xili nɛn Abiya, Sakari a dii tɛmɛna.
2Naxan fan Alatala yɛɛ ra yi, a yi na liga, alo a benba Dawuda a liga kii naxan yi.
3A tan nan Alatala Batu Banxin nabi a mangayaan ɲɛɛ singen kike singen ma, a yi a dɛɛne yitɔn.
4A yi saraxaraline nun Lewi bɔnsɔnna muxune malan yamaan malandeni sogeteden binni.
5A yi a fala e xa, a naxa, “Ɛ tuli mati n na, ɛ tan Lewine. Ɛ yɛtɛ rasariɲan, ɛ yi Alatala Batu Banxin nasariɲan, ɛ benbane Ala, ɛ yi se xɔsixine ramini yire sariɲanxini ito kui.
6Bayo en benbane fe xɔsixine raba nɛn, naxanye raɲaxu Alatala ma, en ma Ala, e yi na liga, e yi e mɛ a ra, e yi e xun xanbi so Alatalaa yire sariɲanxini.
7E yɛtɛɛn yi Ala Batu Banxin so dɛɛne balan, e yi lɛnpune ratu, e mi wusulan gan, e mi saraxa gan daxine ba Isirayilaa Ala xa yire sariɲanxini.
8Nayi, Alatala yi xɔlɔ Yuda kaane nun Yerusalɛn kaane ma, a yi gbalon nun sunun nun yagin nagodo e ma alo ɛ a toma kii naxan yi.
9Nanara, en benbane faxa yɛngɛni, en ma dii xɛmɛne nun en ma dii tɛmɛne nun en ma ɲaxanle yi lu konyiyani.
10Iki, n waxi layirin xidi feni en nun Alatala tagi, Isirayilaa Ala.
11Iki, ngaxakedenne, ɛ ba tunnaxɔlɔn ma, bayo Alatala ɛ tan nan sugandixi alogo ɛ xa ti a yɛtagi a wanla ra, ɛ findi a walikɛne ra, ɛ yi wusulanne gan a xa.”
12Nayi, Lewi bɔnsɔnna muxuni itoe yi fa: Kehati xabilani: Amasayi a diin Maxati nun Asari a diin Yowɛli. Merari xabilani: Abidi a diin Kisu nun Yehaleleli a diina Asari. Gɛrisɔn xabilani: Simaa diin Yowa nun Yowaa diina Eden.
13Elisafan xabilani: Simiri nun Yeyiyɛli. Asafi xabilani: Sakari nun Matani.
14Heman xabilani: Yɛxiyɛli nun Simeyi. Yedutun xabilani: Semaya nun Yusiyɛli.
15E yi e bɔnsɔnna muxune birin malan. E yelin xanbini e rasariɲanɲɛ, e fa Alatala Batu Banxin nasariɲan alo mangana e yamarixi kii naxan yi, e nun Alatala a falaxi kii naxan yi.
16Saraxaraline yi so Alatalaa yire sariɲanxini a rasariɲandeni. E se xɔsixin naxanye birin li Alatala Batu Banxini, e yi ne birin namini, Lewi bɔnsɔnna muxune yi se xɔsixine tongo e sa e woli Kedirɔn lanbanni.
17E Alatala Batu Banxin nasariɲan fɔlɔ kike singen xi singe lɔxɔn nin. Xi solomasɛxɛde lɔxɔni, e yi so Alatala Batu Banxin so dɛɛn palaan ma, e mɔn yi xi solomasɛxɛ wali kɛ a rasariɲandeni. E yi yelin kike singen xi fu nun senninden ma.
18Na xanbi ra, e mɔn yi siga Manga Xesekiya konni, e yi a fala a xa, e naxa, “Nxu bata Alatala Batu Banxin birin nasariɲan e nun saraxa ganden nun a seene birin e nun buru rasariɲanxin sama tabanla naxan fari e nun a seene birin.
19Manga Axasi seen naxanye birin naxɔsi a tinxintareyani a mangayaan waxatini, nxu bata ne birin nasariɲan, nxu yi e sa Alatala yɛtagi.”
20Manga Xesekiya yi keli xɔtɔn, a yi taan kuntigine malan, e siga Alatala Batu Banxini.
21E yi siga tura solofere nun konton solofere nun yɛxɛɛ dii solofere nun kɔtɔ solofere ra mangana denbayaan nun yire sariɲanxin nun Yuda kaane yulubi xafarin na alogo e xa rasariɲan. Mangan yi a fala saraxaraline xa, Haruna yixɛtɛne, a e xa e ba saraxan na Alatalaa saraxa ganden fari.
22Saraxaraline yi ɲingene kɔɛ raxaba, e yi e wunla xuya saraxa ganden ma. E mɔn yi kontonne kɔɛ raxaba, e yi e wunla xuya saraxa ganden ma. Na xanbi ra, e yi yɛxɛɛ diine kɔɛ raxaba, e yi e wunla xuya saraxa ganden ma.
23E mɔn yi siga kɔtɔ kɔɛ raxaba daxine ra yulubi xafari seen na mangan nun yamaan birin yɛtagi, ne yi e yiine sa e ma.
24Nayi, saraxaraline yi kɔtɔne kɔɛ raxaba, e yi e wunla bɔxɔn saraxa ganden ma alogo Isirayila kaane birin yulubine xa xafari. Mangan nan na saraxa sifa firinne yamarin fi alogo yamaan birin yulubin xa xafari.
25Mangan yi Lewi bɔnsɔnna muxune lu Alatala Batu Banxini, kariɲanne nun kondenne nun bɔlɔnne yi suxi naxanye yii alo Dawuda nun mangana fetoon Gadi nun Nabi Natan a yamari kii naxan yi, bayo Alatalaa yamarin nan yi a ra, a nabine naxan nali muxune ma.
26Lewi bɔnsɔnna muxune yi ti, Dawudaa maxaseene suxi e yii. Saraxaraline fan yi na, xɔtane suxi e yii.
27Manga Xesekiya yi a fala, a e xa saraxa gan daxin ba saraxa ganden fari. E nɛma yi saraxan gan fɔlɛ waxatin naxan yi, e yi bɛtin ba Alatala xa xɔta xuiin nun Isirayila manga Dawudaa maxaseene ra.
28Yamaan birin yi e xinbi sin, e lu bɛtin bɛ, e xɔtaan fema han saraxa gan daxin birin yi yelin ganɲɛ.
29E to yelin saraxa gan daxin bɛ, mangan nun a yamaan naxan birin yi a fɔxɔ ra, e birin yi e xinbi sin, e yi Ala tantun.
30Na xanbi ra, Manga Xesekiya nun a kuntigine yi Lewi bɔnsɔnna muxune yamari a e xa Alatala tantun Dawudaa bɛti xuine nun fetona Asafi a bɛti xuine ra. E yi bɛtin ba sɛwani, e yi e xinbi sin, e Alatala tantun.
31Manga Xesekiya yi a fala, a naxa, “Bayo iki ɛ bata dɛntɛgɛ Alatala xa, ɛ fa ɛ saraxane nun barika bira saraxane ra Alatala Batu Banxini.” Yamaan yi fa e saraxane nun barika bira saraxane ra, e nun muxu bɔɲɛ faɲine birin yi fa saraxa gan daxine ra.
32Yamaan fa saraxa gan daxin naxanye ra, ne yatɛn yi siga han ɲinge tonge solofere e nun yɛxɛɛ dii kɛmɛ firin e nun konton kɛmɛ, ne birin saraxa gan daxine Alatala xa.
33E mɔn yi ɲinge kɛmɛ sennin e nun kontonne nun kɔtɔ wuli saxan ba saraxa gbɛtɛne ra.
34Koni saraxaraline mi yi wuya, e mi yi nɔɛ saraxa gan daxine birin budɛ. Nanara, e ngaxakedenne Lewi bɔnsɔnni, ne yi fa e mali han wanla yi ɲan, han saraxaraliin bonne yi rasariɲan. E ngaxakedenne Lewi bɔnsɔnni, ne yi kataxi e rasariɲan feen nan na dangu saraxaraline ra.
35Saraxa gan daxin yi wuya, sa bɔɲɛ xunbeli saraxane turene fari, e nun minse saraxane nun saraxa gan daxine. Alatala Batu Banxin nasariɲan na kii nin.
36Ala bata yi naxan birin yitɔn yamana fe ra, Manga Xesekiya nun yamaan birin yi sɛwa na ra, amasɔtɔ na feene liga nɛn mafurɛn.