Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - २ इतिहास

२ इतिहास 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1हिज्‍कीयाह पिप दुम्‍मेनु २५ बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। मेकोमी यरूसलेमम २९ बर्स सासन पवा बाक्‍त। मेको आ ममा आ नें अबीयाह बाक्‍माक्‍त। मेको जकरिया आ तमी बाक्‍माक्‍त।
2मेकोमी आ किकी पिपी दाऊदम पशो खोदेंशो पा परमप्रभु यावे आ ङोंइती मार ठीक बाक्‍मे, मेको पवा बाक्‍त।
3मिनु मेको पिप दुम्‍शो ङोंइती ङा बर्स ङा ङोंइती ङा महिनाम मेकोमी परमप्रभु यावे आ खिं ङा लाप्‍चोपुकी रोक्‍शा, मेको आन कली सेल्‍पदा बाक्‍त। २इतिहास २८:२४
4मेकोमी चढ़ेब नु लेवी आन कली पुक्‍शा पूर्ब ङा लाङगाम ग्रुम्‍पाइक्‍मी बाक्‍त।
5मिनु मेकोमी मेको आन कली “लेवीपुकी, आं लोव़ नेनीन। मुल गेपुकी आंम कली परमप्रभु यावे आ ङोंइती ठीक सेल्‍सीन। मिनु परमप्रभु यावे, इन किकी पिपी आन परमप्रभु आ खिं ठीक सेलीन। मिनु परमप्रभु यावे आ बाक्‍तीक रे ग्रांग्रा दिशो नेल्‍ल ग्रुंइशा ताइक्‍तीन।
6मारदे हना इं किकी पिपीम परमप्रभु यावे कली प्रोंइशा, परमप्रभु यावे, इं परमप्रभु आ ङोंइती मार मरिम्‍शो बाक्‍मे, मेको पाम्‍तेक्‍म। मेकोपुकीम मेको कली प्रोंइशा, मेको आ बाक्‍तीक आ पर्बम मारेइ ममिम्‍तेम। मेकोपुकीम परमप्रभु यावे आ खिं कली हिरशान मकोव़ङेम।
7मेकोपुकीम पिंडी ङा लाप्‍चोपुकी यो चोक्‍तेक्‍म। बत्ती काप्‍ताक्‍म। मेकोपुकीम इस्राएली आन परमप्रभु आ खिंम धूप चोचा नु चोशा चढ़ेचा प्रोंइतेक्‍म।
8मोपतीके परमप्रभु यावे यहूदा नु यरूसलेम आस पर्बम गाइक्‍ताक्‍व। मिनु मेकोमी मेको आन कली आन रागी आ नेक्‍था ङा मुर आन ङोंइती ग्रांग्रा दित्‍चा ङा शुक्‍शी पचा ङा नु तोक्‍चा पुंइसीब सेल्‍तु। मेको गे आंमा तशो बाक्‍नीनी।
9मोपतीके इं आफ तरवारम क्‍योरशा साइक्‍चा पुंइसाक्‍म। मिनु इं तमी तौ नु इं मीश ग्‍याइश्‍शा लाइक्‍चा पुंइसाक्‍म। २इतिहास २८:५-८
10मिनु मुल गो परमप्रभु यावे, इस्राएली आन परमप्रभु नु कबल पचा थुं पशो बाक्‍नुङ। मोपा इं पर्बम गाइश्‍शो बेक्‍बा कों?
11मोपतीके आं तौपुकी, मुल देश मपने। मारदे हना गे परमप्रभु यावे आ ङोंइती राप्‍शा आ गेय पचा कली नु मेको कली चढ़ेचा कली योव़सीशो बाक्‍नीनी” देंमाक्‍त।
12मिनु लेवीपुकी गेय पचा कली बोक्‍मा बाक्‍त। मेको सु सु बाक्‍मा बाक्‍त देंशा हना, कोहाथी रे अमासै आ तौ माहाथ, अजारयाह आ तौ योएल, मेरारी रे अब्‍दी आ तौ कीश नु येहल्‍लेल आ तौ अजारयाह, गेरशोनी रे जिम्‍माह आ तौ योआह नु योआह आ तौ एदेन,
13एली-जाफान रे शिम्री नु येहुएल, आसाफ रे जकरिया नु मत्तन्‍याह,
14हेमान रे येहुएल नु शिमेइ, येदुथून रे शेमायाह नु उज्‍जीएल, मेको लेवीपुकी बाक्‍मा बाक्‍त।
15मिनु मेकोपुकीम आन आन लोक्‍ब आन कली खुप्‍तमे बाक्‍त। मिनु मेकोपुकीम आंम कली परमप्रभु यावे आ ङोंइती ठीक सेल्‍सीमा बाक्‍त। मिनु पिपम परमप्रभु यावेमी देंशो खोदेंशो पा हुकुम पवा बाक्‍त। मिनु मेकोपुकीम परमप्रभु यावे आ खिं ओव़शा, ग्रांग्रा दि‍शो मार मार ग्रुंइदमे बाक्‍त।
16मिनु चढ़ेबपुकी परमप्रभु यावे आ खिं ओव़मा बाक्‍त। मोपा ओव़शा, मेकेर बाक्‍शो ग्रांग्रा दिशो थोव़क नेल्‍ल ग्रुंइशा लाङगाम तेल्‍मे बाक्‍त। मिनु लेवीपुकीम मेको गुप्‍शा, किद्रोन खोल्‍साम लाइश्‍शा ताइक्‍तमे बाक्‍त।
17मेकोपुकीम ङोंइती ङा महिना ङा ङोंइती ङा नाक्‍ती ठीक सेल्‍तीक गेय पचा गोव़मे बाक्‍त। मिनु ८ नाक्‍तीम मेकोपुकी पिंडी सम्‍म जाक्‍दीम्‍मा बाक्‍त। मिनु अर्को ८ नाक्‍ती नोले मेकोपुकीम परमप्रभु यावे आ खिं नेल्‍ले ठीक से‍ल्‍शो बाक्‍मा बाक्‍त। मिनु मेकोपुकीम ङोंइती ङा महिना ङा १६ नाक्‍तीम मेको गेय थुम्‍मे बाक्‍त।
18मेको नोले मेकोपुकी पिप हिज्‍कीयाह आ बाक्‍तीक लशा “गोपुकीम परमप्रभु यावे शोब्‍ले लहर पा वोइक्‍तीक टेबल नु मेको आ मारेइ मारेइ ठीक सेल्‍ने थुम्‍तक।
19मिनु पिप आहाजम पिप पवा ना, परमप्रभु यावे कली प्रोंइशा, तिल्‍शा वोइश्‍शो थोव़कपुकी नेल्‍ल ठीक सेल्‍शा, आन आन बाक्‍तीकेम वोइक्‍तक। मुल मेको परमप्रभु यावे कली चढ़ेतीक आ ङोंइती वोइश्‍शो बाक्‍नीम” देंमा बाक्‍त।
20मिनु पिप हिज्‍कीयाह सुनी कना बोक्‍शा, सहर ङा ठेयब मुर आन कली पुक्‍पाइश्‍शा, परमप्रभु यावे आ खिं ग्‍येत्‍थ लमा बाक्‍त।
21मेकोपुकीम ७ ओटा ब्‍यफ, ७ ओटा सांड, ७ ओटा पाठा नु ७ ओटा बोका चाक्‍गमे बाक्‍त। मेको नेल्‍ले राज्‍य, परमप्रभु यावे आ बाक्‍तीक नु यहूदा आ पाप आ पर्बम चढ़ेचा कली बाक्‍मा बाक्‍त। मिनु पिपम मेको नेल्‍ल हारून आ चच युइ, चढ़ेब आन कली परमप्रभु यावे आ चढ़ेतीकेम चढ़ेचा, दे हुकुम पवा बाक्‍त।
22मेकोपुकीम मेको ब्‍यफ आन कली क्‍योरमे बाक्‍त। मिनु चढ़ेबपुकीम मेको आन हुश ताक्‍शा चढ़ेतीकेम ब्रुइक्‍तमे बाक्‍त। मिनु मेकोपुकीम सांड आन कली क्‍योरमे बाक्‍त। मिनु मेको आन हुश ताक्‍शा चढ़ेतीकेम ब्रुइक्‍तमे बाक्‍त। मिनु पाठा आन कली क्‍योरशा, मेको आन हुश ताक्‍शा चढ़ेतीकेम ब्रुइक्‍तमे बाक्‍त।
23मिनु मेको नोले मेकोपुकीम पाप आ पर्बम चढ़ेतीक बोका आन कली पिप नु मुर आन ङोंइती चाक्‍गमे बाक्‍त। मिनु पिप नु मुरपुकीम मेको आन तार आन आन गुइ वोदमे बाक्‍त। लेवी १६:१५-२२
24मिनु चढ़ेबपुकीम मेको बोका क्‍योरशा, आन हुश पाप आ पर्बम चढ़ेतीकेम चढ़ेमे बाक्‍त। इस्राएली नेल्‍ल आन पर्बम पाप क्‍याम्‍तीक गेय पामे बाक्‍त। मारदे हना पिपम चोशा चढ़ेतीक नु पाप आ पर्बम चढ़ेतीक इस्राएली नेल्‍ल आन पर्बम चढ़ेचा माल्‍ब, दे अरेशो बाक्‍माक्‍त।
25मिनु पिपम लेवी आन कली परमप्रभु यावे आ खिंम बुप्‍केल नु ठेयब नु आइक्‍च तार पाइश्‍शो ताप्‍तीके ताप्‍चा कली ठीक दुम्‍पाइक्‍मी बाक्‍त। मारदे हना ङोंइती दाऊदम, परमप्रभु यावे आ लोव़ ताइब, गाद नु नाथान रे पा मोदेंशो शेंशो बाक्‍माक्‍त। १इतिहास २५:१
26मिनु लेवीपुकीम दाऊद आ सेल्‍शो ताप्‍तीकपुकी नु चढ़ेबपुकीम तुराही शेशा राम्‍मा बाक्‍त।
27मिनु हिज्‍कीयाहम चोशा चढ़ेशो चढ़ेतीकेम चढ़ेचा माल्‍नीम, दे हुकुम पवा बाक्‍त। मिनु चोशा चढ़ेतीकेम चढ़ेचा गोव़मेनु, परमप्रभु यावे कली कुम्‍सो पामे बाक्‍त। तुराही नु इस्राएल ङा पिप दाऊदमी सेल्‍शो ताप्‍तीक मेको कुम्‍सो नु ताप्‍मे बाक्‍त। १इतिहास २३:५
28मिनु खुम्‍सीशो मुर नेल्‍ले बाप्‍शा, परमप्रभु यावे कली ठेयब सेल्‍मे बाक्‍त। कुम्‍सो पाइबपुकीम कुम्‍सो पामे बाक्‍त। मिनु तुराही ताप्‍बपुकीम तुराही ताप्‍मे बाक्‍त। चोशा चढ़ेतीक मनुम्‍म सम्‍म मोदेंशो पामे बाक्‍त।
29मिनु चढ़ेशो नुम नोले पिप नु मेकेर बाक्‍ब नेल्‍लेमी बाप्‍शा ठेयब सेल्‍मे बाक्‍त।
30मिनु पिप हिज्‍कीयाह नु मेको आ सरकार ङा ठेयब मुरपुकीम लेवी आन कली दाऊद नु परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब आसाफ आ ब्रेक्‍शो कुम्‍सो पा परमप्रभु यावे कली ठेयब सेल्‍पदमे बाक्‍त। मोपा मेकोपुकीम थाम्‍पा ग्‍येरसीशा परमप्रभु यावे आ ङोंइती बाप्‍शा ठेयब सेल्‍मे बाक्‍त। २इतिहास २३:१८
31मिनु हिज्‍कीयाहम “मुल गे आंमा परमप्रभु यावे कली जिम्‍मा गेसाक्‍नी। गेपुकीम चढ़ेतीक नु ‘गे रिम्‍शो पाइब बाक्‍नीनी’ दे चढ़ेतीके चाक्‍शा परमप्रभु यावे आ खिंम जाक्‍कीन” देंमाक्‍त। मोपतीके खुम्‍सीशो मुरपुकीम चढ़ेतीक नु “गे रिम्‍शो पाइब बाक्‍नीनी” दे चढ़ेतीक कुरशा जाक्‍मा बाक्‍त। मिनु सुइमी ग्‍येरसीशा चोशा चढ़ेतीके चाक्‍चा दाक्‍ताक्‍म हना, मेको पामे बाक्‍त।
32मिनु मेको खुम्‍सीशो मुरपुकीम चाक्‍शो चोशा चढ़ेतीक हिक्‍शोनु, ७० ओटा ब्‍यफ, सहे का सांड नु सहे निक्‍शी पाठा बाक्‍मा बाक्‍त। मिनु मेको नेल्‍ल परमप्रभु यावे कली चोशा चढ़ेचा कली बाक्‍मा बाक्‍त।
33मिनु परमप्रभु यावे कली चढ़ेचा कली गेशो ६ सहे ब्‍यफ नु हजार सां भेडा बाक्‍मा बाक्‍त।
34तन्‍न चढ़ेबपुकी इच्‍का ला बाक्‍तीके मेको चोशा चढ़ेशो नेल्‍ल आन कुशुल उक्‍ने मचाप्‍‍मे बाक्‍त। मोपतीके मेको आन लोक्‍ब लेवीपुकीम मेको गेय नेल्‍ल मनुम्म सम्‍म नु अरु चढ़ेबपुकीम आंम कली परमप्रभु यावे आ ङोंइती ठीक मसेल्‍मे सम्‍म वारच पामे बाक्‍त। मारदे हना आंम कली परमप्रभु यावे आ ङोंइती ठीक सेल्‍चामी चढ़ेब आन क्‍येङा लेवीपुकी थम होस पाइक्‍बाक्‍मा बाक्‍त। २इतिहास ३:३,१६,१७
35चोशा चढ़ेतीक नेल्‍ल नु दुशा बाक्‍चा आ पर्बम चढ़ेशो आ बोंसो नु चोशा चढ़ेशो कली तूचा थोव़क चढ़ेतीक शुश बाक्‍मा बाक्‍त। मोपा परमप्रभु यावे आ खिं ङा पतीक गेय ङोंइती ङा खोदेंशो पा रिम्‍शो दुम्‍माक्‍त। लेवी ३:१६; गन्‍ती १५:४-१०
36मिनु हिज्‍कीयाह नु मुर नेल्‍ल थाम्‍पा ग्‍येरसमा बाक्‍त। मारदे हना परमप्रभुम आ मुर आन कली पशो रीब पा छक लाक्‍चा ङा पा दुम्‍माक्‍त।