Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yudaya Mangɛe II

Yudaya Mangɛe II 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xesekiya mangɛya sɔtɔ a ɲɛ mɔxɔɲɛn nun suuli nan ma, a fa ɲɛ mɔxɔɲɛn nun solomanaani mangɛya raba Darisalamu. A nga nu xili nɛ Abiya, Sakari xa di ginɛ.
2A a ɲɛrɛ nɛ Alatala xa tinxinyi kui, alɔ a baba Dawuda a raba ki naxɛ.
3A xa mangɛya ɲɛ singe kike singe kui, a naxa Alatala xa banxi naadɛe rabi, a e yailan.
4A naxa sɛrɛxɛdubɛe nun Lewikae maxili, a e malan tɛtɛ kui sogegorode.
5A naxa a masen e bɛ, «Lewikae, wo wo tuli mati n na. Wo xa wo rasɛniyɛn, wo xa wo babae Marigi Alatala xa banxi rasɛniyɛn, wo xa se sɛniyɛntare birin ramini Alatala xa hɔrɔmɔbanxi kui.
6Won babae nu bara Alatala rabɛɲin, e fe kobi raba e Marigi Alatala ra. E nu bara e kobe ti Alatala ra, nun a xa hɔrɔmɔbanxi ra.
7E naxa hɔrɔmɔbanxi naadɛe yati balan. E naxa lanpuie raxuben, e mu surayi nun sɛrɛxɛ gan daaxi ba Isirayila Marigi Ala bɛ yire sɛniyɛnxi kui.
8Na kui, Alatala naxa xɔnɔ Darisalamu nun Yudaya ma, a naa findi gbaloe yire ra. Si gbɛtɛe yoma won ma alɔ wo a toxi ki naxɛ.
9Na bara a niya won babae xa faxa santidɛgɛma ra, won ma ginɛe, nun won ma di xɛmɛe nun ginɛe bara findi geelimanie ra.
10Yakɔsi n bara a ɲanige n bɔɲɛ kui won xa saatɛ tongo Isirayila Marigi Alatala bɛ, alako a xa xɔnɛ xa gbilen won fɔxɔ ra.
11Yakɔsi n ma die, wo xa wo tunnabɛxi, barima Alatala nan wo sugandixi, alako wo xa findi a xa konyie ra, wo xa surayi gan sɛrɛxɛ ra a bɛ.»
12Na kui yi Lewikae naxa keli: Amasayi xa di Maxati, Asaraya xa di Yoweli, Kehati xa di ndee, Merari xa di ndee, Abidi xa di Kisi, Yehaleleli xa di Asaraya, Gerison xa di ndee, Sima xa di Yowa, Yowa xa di Eden,
13Elisafan ma die Simiri nun Yeyiyeli, Asafi xa die Sakari nun Mataniya,
14Heman xa die Yɛxiyɛli nun Simeyi, nun Yedutun xa die Semaya nun Yusiyɛli.
15E to gɛ e yɛtɛ rasɛniyɛnde, e naxa e ngaxakerenyie malan, e xa Alatala xa banxi fan rasɛniyɛn Alatala xa sɛriyɛ ki ma. Mangɛ nu bara na yaamari fi.
16Sɛrɛxɛdubɛe naxa so Alatala xa banxi kui alako e xa naa rasɛniyɛn. E se sɛniyɛntare naxee birin li Alatala xa hɔrɔmɔbanxi kui, nun a tɛtɛ kui, Lewikae naxa na birin tongo, e a wɔlɛ i Sediron gulunba kui.
17E na wali fɔlɔ kike xi singe nɛ. A xi solomasaxan nde, e nu bara gɛ mɛnni birin nasɛniyɛnde han buntunyi ra. E man wali nɛ xi solomasaxan hɔrɔmɔbanxi fan yati rasɛniyɛnde. Kike singe xi fu nun senni nde, e naxa gɛ na wali birin na.
18Na dangi xanbi, e naxa siga mangɛ Xesekiya yire, e dɛntɛgɛ sa a bɛ, «Muxu bara Alatala xa banxi birin nasɛniyɛn, sɛrɛxɛbade, sɛrɛxɛ gan daaxi bade nun a yirabasee, teebili, taami sɛrɛxɛ sama dɛnnaxɛ, nun a yirabasee.
19Muxu bara se birin yailan, muxu bara se birin nasɛniyɛn, mangɛ Axasi naxan kɔsɛ a xa tinxintareya kui a xa mangɛya waxati. Na birin na Alatala xa sɛrɛxɛbade ya ra.»
20Kuye to iba, mangɛ Xesekiya naxa taa kuntigie malan, e te Alatala xa hɔrɔmɔbanxi.
21Mangɛ naxa yaamari fi Haruna xa di sɛrɛxɛdubɛe ma, e xa tuura solofere, yɛxɛɛ kontonyi solofere, yɛxɛɛyɔrɛ xɛmɛma solofere, nun sikɔtɛ solofere ba yunubi xafari sɛrɛxɛ ra Alatala xa sɛrɛxɛbade fari.
22Sɛrɛxɛdubɛe naxa tuurae kɔn naxaba, e e wuli kasan sɛrɛxɛbade ma. E naxa yɛxɛɛ kontonyie kɔn naxaba, e e wuli kasan sɛrɛxɛbade ma. E naxa yɛxɛɛyɔrɛe kɔn naxaba, e e wuli kasan sɛrɛxɛbade ma.
23Na dangi xanbi, e naxa fa sikɔtɛe ra naxee findima yunubi xafari sɛrɛxɛ ra. Mangɛ nun ɲama naxa e bɛlɛxɛ sa e ma.
24Sɛrɛxɛdubɛe naxa e kɔn naxaba, e e wuli ifili sɛrɛxɛbade ma yunubi xafari sɛrɛxɛ ra Isirayila birin bɛ. Mangɛ nu bara a fala a na sɛrɛxɛ gan daaxi nun na yunubi xafari sɛrɛxɛ xa raba Isirayila birin bɛ.
25Mangɛ naxa Lewikae ti Alatala xa hɔrɔmɔbanxi kui, bɛɛtibasee alɔ maxasee nun kɔrae nu na e yi ra, alɔ Dawuda, Annabi Gadi, nun Annabi Natan nu bara a yamari ki naxɛ. Alatala xa yaamari nan nu a ra, a naxan masenxi a xa namiɲɔnmɛe saabui ra.
26Lewikae naxa ti naa, Dawuda xa bɛɛtibasee suxuxi e yi ra, sɛrɛxɛdubɛe fan naxa ti naa, sarae nu na e tan fan yi ra.
27Xesekiya naxa yaamari fi e xa sɛrɛxɛ gan daaxi ba sɛrɛxɛbade. E to na fɔlɔ, bɛɛtibae fan naxa bɛɛti ba fɔlɔ Alatala bɛ sarae xui nun Isirayila mangɛ Dawuda xa bɛɛtibasee ra.
28Ɲama birin naxa e felen bɔxi, bɛɛtibae naxa bɛɛti ba sarae xui han na sɛrɛxɛ gan daaxi gɛ bade.
29E to gɛ sɛrɛxɛ gan daaxi bade, mangɛ nun ɲama naxan bira a fɔxɔ ra, e birin naxa e tuubi, e Ala batu.
30Na dangi xanbi, mangɛ Xesekiya nun a xa kuntigie naxa Lewikae yaamari a e xa Alatala matɔxɔ Dawuda nun Annabi Asafi xa bɛɛtie ra. E naxa Ala matɔxɔ sɛɛwɛ ra, e fa e xin bi sin, e e felen bɔxi e Ala batu.
31Na tɛmui Xesekiya naxa a masen, «Yakɔsi, wo to nu fama, se nu na wo bɛlɛxɛ i Alatala bɛ, wo wo maso, wo nun wo xa sɛrɛxɛe nun wo xa tantui sɛrɛxɛe ra Alatala xa hɔrɔmɔbanxi ra.» Ɲama naxa fa e xa sɛrɛxɛe ra, a nun e xa tantui sɛrɛxɛe ra. Naxee fan a ɲanige e bɔɲɛ fanyie kui, nee fan naxa fa sɛrɛxɛ gan daaxie ra.
32Sɛrɛxɛ gan daaxie nan ya ɲama naxee fi: ninge tongo solofere, yɛxɛɛ kontonyi kɛmɛ, nun yɛxɛɛyɔrɛ kɛmɛ firin. Na birin findi sɛrɛxɛ gan daaxie nan na Alatala bɛ.
33E man naxa ninge kɛmɛ senni nun xuruse lanma wulu saxan ba sɛrɛxɛ ra.
34Kɔnɔ sɛrɛxɛdubɛe to mu nu wuya, e mu nɔ sɛrɛxɛ gan daaxie birin bade. Na kui, e ngaxakerenyi Lewikae naxa e mali na wali raɲɔnde, beemanun sɛrɛxɛdubɛ booree xa gɛ e yɛtɛ rasɛniyɛnde. Lewikae nu bara a ɲanige e bɔɲɛe kui a e xa e yɛtɛ rasɛniyɛn mafuren, dangi sɛrɛxɛdubɛe waxɔnyi ra.
35Sɛrɛxɛ gan daaxi gbegbe nu na, a nun ture naxan bama xanunteya sɛrɛxɛ ra, a nun sɛrɛxɛ yeerama naxan nu sama sɛrɛxɛ gan daaxi xun ma. Na kui, ɲama man naxa Alatala batu fɔlɔ a xa banxi kui.
36Xesekiya nun ɲama birin naxa sɛɛwa, barima Alatala bara na wali birin nagiri sɔɔnɛya ra.