Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - 2 Cronicas

2 Cronicas 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
12Da nay din Levita ay wadas di: sin polin Coat, da Mahat ay anak Amasai en Joel ay anak Azarias; sin polin Merari, da Kis ay anak Abdi en Azarias ay anak Jehallelel; sin polin Gerson, da Joa ay anak Zimna en Eden ay anak Joa;
13da Simri en Jeuel sin polin Elizafan yan da Zekarias en Mattanias sin polin Asaf;
14sin polin Heman, da Jehuel en Simei yan da Semayas en Uzziel sin polin Jedutun.
15Sininop da din aag-i da ay Levita et inamag da din seremonia ay panglinis da. Idi nakdeng di, inamag da abe din seremonia ay panglinis sin Timplo ay kaman din naibaga sin linteg Diyos ay inbilin di ari ay amagen da.
16Sinenggep din papadi sin oneg di Timplo ta amagen da din seremonia ay panglinis. Inbala da am-in ay baken nalinis et in-ey da sin bel-ayan di Timplo. Inbalan din Levita dana ay bonbonag et in-ey da sin alnap ay Kidron.
17Inlogi da nan seremonia ay panglinis sin pitsa uno, sin damo ay bowan. Idi domteng sin maikawao ay agew di bowan, kindeng da enggana sin damo ay kowarto ay segpan sin Timplo. Nan-obla da pay si wao ay agew et sinpo ya enem ay agew di nan-oblaan da ay nangisagana sin Timplo ay pandayawan.
18Siya na di inpaammon din papadi en Ari Hezekias, “Enggay kindeng mi din kalinisan di intiro ay Timplo, din altar ay pan-idatdatonan si mapooan ya din am-in ay maos-osal isdi ya din lamisaan ay kaipatpatangan di maidaton ay tinapay ya din am-in ay maos-osal isdi.
19Intaoli mi am-in din bonag ay inbalan Ari Ahaz sin timpo ay nanokogana en Diyos et nilinisan mi ya insagana mi ta maosal para en Diyos. Wada da ed wani sin sangoanan di altar Diyos.”