Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Lada

2 Lada 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ezekia wɛ̃̀ baasↄode guu ↄ̃ à kpalablè, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ baakwi mɛ̀ndosaiɛ. Aà da tↄ́n Abia, Zakali nɛ́ɛ.
2À yã́ pↄ́ Dii yei kɛ̀ lá a dezi Davidi kɛ̀wa píiɛ.
3Aà kpalablea wɛ̃̀ sɛ̃́ia mↄ sɛ̃́ia guu, à Dii kpɛ́ zɛ́ wɛ̃̀, à a gbaↄ kɛ̀kɛ.
4À sa'onaↄ ń Levii buiↄ sìsi, ↄ̃ à ń kãaa gãaɛ Lua kpɛ́ gukpɛ oi.
5A ònɛ́: Á Levii buiↄ, à ma yãma! À gbãbↄ ázĩaɛ, í gbãbↄ Dii á deziↄ Lua kpɛ́ɛ. À bↄlɛ ń pↄ́ pↄ́ ì luakukĩi gbãlɛo píi.
6Asa wá maeↄ bↄ̀ Dii wá Lua kpɛɛ, aa yã́ pↄ́ a yeio kɛ̀ɛ, aa pãkpàaàzi. Aa bã̀nɛbↄ̀ aà kpɛ́ɛ, aa mikpɛlìɛ̀.
7Aa a kpɛɛlɛ zɛ́ tà, aa a filiaↄ dɛ̀, aai tulaletikatɛa ń Luaɛ a kúkĩio, aai sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ owà lↄo.
8Ɔ̃ Dii pↄkũmabↄ̀bↄ Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄwa, a tò aa gↄ̃̀ sↄ̃kɛ̃ngu pↄ́ↄ ũ, láanipↄↄ ũ, pↄ́sↄ̃sↄ̃aↄ ũ, lá á wɛ́ lɛ́ e gbãɛwa.
9A yã́i wà wá maeↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao, mɛ́ wá nɛgↄ̃ɛↄ ń wá nɛnↄɛↄ ń wá nↄɛↄ gↄ̃̀ zĩ̀zↄↄ ũ.
10Má ye mà lɛdoũkɛ ń Dii Isailiↄ Luaoɛ sa, kɛ́ aà pↄkũma pãsĩ e weewá.
11Ma gbɛ̃́ↄ, ásu pãkpaaàzi lↄo, asa Dii á sɛ́ àↄ ku a aɛ, íↄ a gbagbaɛ. Ámɛ i aà gbagba, i tulaletikaɛ̀ tɛ́a.
12Ɔ̃ Levii buiɛ beeↄ fɛ̀lɛ: Kɛata buiↄ Amasai nɛ́ Maatu ń Azalia nɛ́ Yoɛlio. Mɛlali buiↄ Abadi nɛ́ Kisi ń Yalɛlɛli nɛ́ Azaliao. Geesↄ̃ buiↄ Zima nɛ́ Yoa ń Yoapi nɛ́ Edɛnio.
13Ɛlizafã buiↄ Yeiɛli ń Simɛlio. Asafa buiↄ Zakali ń Mataniao.
14Emani buiↄ Yeiɛli ń Simɛio. Yedutu buiↄ Semaia ń Uziɛlio.
15Kɛ́ aa ń gbɛ̃́ↄ kã̀aa, aa gbãbↄ̀nɛ́, ↄ̃ aa gɛ̀ gbãbↄ̀ Dii uaɛ lá Dii dà kíɛ a òwa.
16Sa'onaↄ gɛ̃̀ gbãbↄi Dii kpɛ́ɛ, ↄ̃ aa pↄ́ gbãlɛa pↄ́ aa èuↄ nàaa wà bↄ̀o Dii ua, ↄ̃ Levii buiↄ sì aa bↄ̀ò bĩ́i kpɛ e Sedↄ̃ guzulɛu.
17Mↄ sɛ̃́ia gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ ↄ̃ aa nà gbãbↄa uapiɛwa. A gↄↄ swaaↄ̃de zĩ́ aa kà kpɛ́pi kpɛɛlɛ, ↄ̃ aa gbãbↄ̀ɛ̀ e gↄↄ swaaↄ̃ lↄ. Mↄ sɛ̃́ia gↄↄ gɛ̃o ń mɛ̀ndoode zĩ́ ↄ̃ aa làa.
18Ɔ̃ aa gɛ̀ kí Ezekia lè aa mɛ̀: Wa gbãbↄ̀ Dii kpɛ́ɛ, sa'okĩi ń a pↄkeleↄ píi ń táabũnu pↄ́ wì pɛ̃ɛ kálɛwà ń a pↄkeleↄ píi.
19Pↄ́ pↄ́ kí Aaza sakàu a náaisaikɛ guuↄ píi wá kɛ̀kɛ wa gbãbↄ̀nɛ́, aa kálɛ Dii gbagbakĩi aɛ.
20Kɛ́ gu dↄ̀, Ezekia fɛ̀lɛ káaukaau, à wɛ̃́lɛ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kã̀aa, ↄ̃ aa gɛ̀ Dii ua.
21Aa gɛ̀ ń gáaenaↄ mɛ̀n sopla ń sãsakaoↄ sopla, ń sãnɛbↄlↄↄ sopla ń blesanaↄ sopla duun awakpabↄↄ ũ Yudaↄ ń ń bùsuo ń Lua kpɛ́o yã́ musu. Ɔ̃ kí ò Aalona bui sa'onaↄnɛ aa sa'oò Dii gbagbakĩiwa.
22Wà zupiↄ kòlokpakpa, ↄ̃ sa'onaↄ a au sì wa lɛ̀ sa'okĩiwa. Ɔ̃ wà sãsakaopiↄ kòlokpakpa lↄ, wà a au lɛ̀ sa'okĩiwa. Ɔ̃ wà sãnɛbↄlↄpiↄ kòlokpakpa, wà a au lɛ̀ sa'okĩiwa.
23Wà gɛ̀ ń blesan duun awakpabↄↄ kí kĩ́i ń gbɛ̃́ pↄ́ kãaaa weↄ, aa ↄnàna blepiↄwa.
24Ɔ̃ sa'onaↄ a kòlokpakpa, aa gɛ̀ ń a auo sa'okĩi duun awakpabↄ ũ Isailiↄ duunakɛ̃ama yã́i, asa kí mɛ́ mɛ̀ wà sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ń sa pↄ́ wì o duun awakpabↄ ũo o Isaili bui píiↄnɛ.
25À Levii buiↄ kàlɛ Dii ua, aa sɛ̃́sɛ̃naↄ ń mↄↄnaↄ ń domaↄ kũa lá Davidi ń aà gu'ena Gadao ń ãnabi Natão dìlɛwa, asa Dii mɛ́ dà a ãnabipiↄnɛ, ↄ̃ aa ò.
26Ɔ̃ Levii buiↄ sĩ we, aa Davidi pↄ́'ↄbↄnapiↄ kṹkũa. Sa'onaↄ ku we lↄ, aa kã̀aeↄ kṹkũa.
27Ɔ̃ Ezekia mɛ̀ wà sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o'o sa'okĩiwa. Kɛ́ wà nà sapi oawa, ↄ̃ wà nà lɛsia Diiɛwa ń kã̀aeↄ ń Isailiↄ kí Davidi pↄ́'ↄbↄnapiↄ.
28Gↄↄ pↄ́ lɛ̀sinaↄ lɛ́ lɛsi, mɛ́ kã̀aepɛnaↄ lɛ́ ń kã̀aepɛ, gbɛ̃́ pↄ́ kãaaa weↄ lɛ́ kúlɛ Diiɛ e wà gɛ̀ sapi ò wa làa píi.
29Kɛ́ wà sapi ò wa làa, kí ń gbɛ̃́ pↄ́ kú weↄ kùlɛɛ̀ aa wùlɛ ń gbɛɛu.
30Ɔ̃ kí Ezekia ń a ìwaↄ ò Levii buiↄnɛ aa Dii táasilɛ ń lɛ pↄ́ Davidi ń gu'ena Asafao dàↄ. Aa aà táasilɛ̀ ń pↄnao, ↄ̃ aa mipɛ̀lɛ aa kùlɛɛ̀.
31Ɔ̃ Ezekia mɛ̀: Lá a ázĩa kpà Diiwa gbã, à mↄ Dii ua ń á sa'obↄↄ ń á sáaukpasaↄ. Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ kãaaaↄ mↄ̀ ń ń sa'obↄↄ ń ń sáaukpasaↄ, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ an pↄ́ gbàↄ mↄ̀ ń pↄ́ pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũↄ.
32Sa'obↄ pↄ́ aa mↄ̀opiↄn kɛ: Zu bàaↄ̃kwi, sãsakao basↄo ń sãsa bↄlↄↄ ↄ̀aa do. Aa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ òò píi.
33Sa'obↄ pãleↄn kɛ: Zu ↄ̀aa àaↄ̃ (600) ń sãↄ ń bleↄ ↄ̀aa gɛ̃o (3.000).
34Sa'onaↄ dasio, aai fↄ̃ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄↄ báa bò píio, ↄ̃ an gbɛ̃́ Levii buiↄ lɛ́ dↄńlɛ́ e sa'on kĩniↄ aaↄ gɛ́ gbãbↄi ńzĩaɛ, zĩpi e láa, asa Levii buiↄ laai vĩ gbãbↄa ńzĩaɛ yã́ musu dɛ sa'onaↄla.
35Sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄↄ dasi, mɛ́ sáaukpasaↄ nísi di lↄ ń vɛ̃ɛ pↄ́ wì ɛ́lɛwào. Màa wà ɛ̀a nà Dii ua zĩwa.
36Ezekia ń a gbɛ̃́ↄ pↄ kɛ̀na yã́ pↄ́ Lua kɛ̀ a gbɛ̃́ↄnɛwa, asa yã́pi kɛ̀ gↄ̃̀ↄgↄ̃ↄɛ.