Text copied!
CopyCompare
Alyawarr Bible - 1 Samuel

1 Samuel 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Artwa anyent anenh itnan Elkanah. Ranap Ephraim-wenh-antey, apmer Ramah-el anenh apwert-ampeny-itwew.
2Artwa Elkanah ra arelh atherr-akert anenh itnan Hannah Peninnah-then. Peninnah-an ampakertarl anenh, Hannah-an arrangkwarl.
3Aherrety arrpanenhel artwa ra alpenh apmer ikwer-they ikwerenh-rnem-akert apmer Shiloh-warl. Apmer ikwer-itwew ra aylpey-alhenh warl INGKART-wenh-warl, kwenerr-aynteyew INGKARTew. INGKART ran Atyetyart Ilkwa Ingkerrenhew. Artwamp anenh apmer ikwerel itna Eli. Artwa alerikw ikwerenh-atherr Hophni Phinehas-then, ingkart-atherr anenh warl INGKART-wenh-itwew.
4Arlta ingwerel Elkanah-el aker tyenkerr anthenh INGKARTew apmelerrel-ayeth, rap ikwerenh-rnemew-then anthenh, arlkwaynteyew. Aker ra anthenh Peninnah-ew ampernemew-then.
5Arelh ingweran ikwerenh Hannah ampewenyarl, INGKARTelarl arrngertewew ampewety. Ikweran Elkanah-el aker akngerrarl anthenh, rarl ikwer ilkelhenhew artewentyel.
6Peninnah-el renh kwanthenh ahelerreyew-atety, ra ampewenyarl.
7Aherrety arrpanenh alakenh ayntenh. Apmelerr Hannah aylpenh warl INGKART-wenh-warl, arelh ingwerelan renh kwanthenh, rap artnenh-anem. Arlka ra apmwerrenh, nthakenh arlkwey-angenh.
8Mpwernikwan ikwer angkenh, “Nthakenh ngan irreyel? Artney-angenh. Arlkwemer ntwa. Arlka apmwa aney-angenh. Ampa irrwey atnyeneyew iterrey-angenh artewenty. Ayengan ngkweng ilkelheyel artewenty!”
9Ingwer-ingweran, rernemarl arlkwenh-penh apmer Shiloh-itwew, Hannah-an rtnerl-alhew-anem. Rap alhew warl INGKART-wenh-warl, angkaynteyew ikwer. Artwamp Eli-an anenh arriw-itwew.
10Hannah-an arlkarl apmwerrew innga, rap artnemel angkenh INGKART ikwer.
11“INGKARTay! Ngan Atyetyart Ilkwa Ingkerrenhew! Ayengan arwa warrkenh ngkwenh. Amperrngerra atyeng, ayengan arlka apmwarl. Iylpelerlewey-angenh ayenh. Nhaym atha ngenh ayerneyel. Awey atyeng antha! Ntwa ayenh awey anthem, athap ngenh angkep antheynem, raw ngkweng warrkerreyew ampwerreyew-atety. Nthakenh alta renh akey-angenh, ingwer-rnemel renh areyew, ra ngkwenharl.”
12Rap intem-antey arreytemel angkenh INGKART-warl arleng-alenty. Eli-el arew, arrakertantarl akngelhenh, awey-angenh. Ra iterrew ikwer terangkew-arrpantey,
14rap angkew, “Ilekew nga terangkan apetyew? Ngkwarl yanh iwa!”
15Hannah-el tyernew, “Arrangkw artwampay! Ayengan terangk-wenyarl. Ayengan arelh arlkarl apmwerreyelarl. Ngkwarl atha antywey-angenh, arrangkw. Ayengan arreytenh alyepel INGKARTewarl, ikwer ilelhenh.
16Ayenh apmwa antwey-angenh. Ayengan artnemelarl anenh. INGKART atha ayernenh, ayenh alpemeleyew.”
17Eli-an angkew, “Irrepern nga! Artewenty iterrey-angenh alpanem. Anantherr Israel-wenh-rnemel Akngey mwerr-angker apentem. Ra anthemarl, ntwa renh ayernentyan.”
18Hannah angkew ikwer, “Nga mwerr-angkwarrarl atyeng angkew.” Rap anperl-alhew mwerr awelhemel, amern-anem arlkwey-alpew.
19Arlta ingwerel ingwepenh Elkanah akwentew, rap alhew ikwerenh-rnem-akert anyent-inger-anem, INGKART-warl kwenerremel angkaynteyew. Ikwer-penh rernem angkep-anem alpew apmer Ramah-warl. INGKARTel Hannah iylpelerlewey-angenh-antey, rarl ayernenhew.

20Ikwer-penh ingwer-ingwer ra awey-anem atnyenew, rap renh itnewew Samuel. Rap angkew, “Atha renh itnewem Samuel, atharl INGKART ayernew-angkwarr-antey, renh atyeng antheyew.”
21Aherrety anyent-penh Elkanah alhew ikwerenh-rnem-akert apmelerrel-ayeth apmer Shiloh-warl, kwenerr-aynteyew INGKART-warl, aker tyenkerr-then anthaynteyew ikwer. Elkanah-el ikwer antheyew, rarl arrwekel-antey arretengelew.
22Arelh Hannah-an artenyarl anew. Rap angkew, “Aweyan atha aylpatyel-antey wanteyel. Rarl aylpaty-wety ipmelhem, athap renh akngemarl Shiloh-warl, INGKART-warl-anem antheyew. Ra anayntem-then ikwer-itwew.”
23Elkanah-el tyernew, “Kel. Ngarl ilkelhem alakenh. Alerl anayntenh-atherr, awey aylpaty-wety ipmelhentyew. INGKARTel ngenh alpemelem, ntwarl arretengelew-angkwarr.” Hannah-an anenh awey ikwerenh alerl-antey alkenhelenh, rarl aylpaty antywenh-antey-akert.
24Aherrety irrpety-penh aweyel amernant-anem arlkwenh. Elkanah alhew ikwerenh-rnem-akert apmelerrel-ayeth warl INGKART-wenh-warl Shiloh-warl. Amenheng-atherran alhew-anem ikwer-rnem-angkwarr. Rernem akngew pwelek irrwey ilkwa, amern arlety ampwerrk, ngkwarl-anem arranty nanikwet yenp-penh-akert.
25Elkanah-el Hannah-el-then pwelek ipmew atwew INGKARTew, ratherr awey-then akngew artwamp Eli-warl.
26Hannah angkew ikwer, “Artwampay, ntwa ayenh iterl-areyel apek? Awank-akerr ayengan rtney-alhenh ngkweng-itwel, artnemel angkenh INGKART-warl.
27Atha ayernenh, ampa ayenh antheyew. Rap ayenh awew, nhanemap ayenh anthewan, atharl ayernewan.
28Aleyan atha renh anthem INGKART-warl-anem. Ra warrkerr-aynteyew ikwer ampwerreyew-atety.” Rarl renh ilew, INGKARTelarl renh awew, Eli ra kwenerrew INGKART-warl-anem.