Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 1 Samuel

1 Samuel 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Efraín partipa altunnin jircancunachömi juc marcapa jutin caran «Ramá». Chaychömi Zuf casta runa Elcana tiyaran. Payga caran Jerohampa wamran, Eliüpa willcan. Unay caj chachanna caran Tohu. Tohu caran Zufpa wamran. Paynami caran Efraín trïbupita.
2Elcanaga caran ishcay warmiyoj. Jucaj warminpa jutin caran Ana, jucajpana Penina. Peninapaga wamran caran, Anapaga mana.
3Elcanaga cada watalla Silo marcaman aywaj Munayniyoj Tayta Diosta aduraj, sacrifisyu uywacunata rupachej. Siluchöna cüra Elïpa ishcay wamrancuna Tayta Diosta sirbej cüra caran. Jucajpa jutin caran Ofni, jucajpana Finees.
4Tayta Diospaj uywacunata rupachishanpita Elcanaga raquipaj Peninata, ollgu wamrancunata, warmi wamrancunata shuyni-cama.
5Anataga mas allinnin cajta raquipaj. Paytaga jucaj warminpita masmi cuyaj wawata tarinanpaj Tayta Dios mana camacaycächiptinpis.
6Chaypitami Peninaga Anata chiquej. Asipaj, manacajman churaj wawata mana tarinanpaj Tayta Dios camacächishanpita.
7Tayta Diospa wasinman cada wata aywaptin Peninaga imaypis rabyachishanno Anata rabyachej. Chaymi amatar wagashpan mana micojpischu.
8Chaymi runan Elcanaga nej: «Ana ¿imanirtaj waganqui? ¿Imanirtaj llaquisha caycanqui? ¿Imanirtaj mana micunquichu? Gampäga nogami chunca wamraman tincö.»
9Juc cuti Anaga Silucho micuyta usharcur jinan öra aywaran Tayta Diospa wasinman. Cüra Elïna jamaraycaran puncu yaycurina ñaupancho.
10Anaga fiyupa llaquisha wagar Tayta Diosta mañacuran.
11Mañacushpanmi Tayta Diosta niran: «Munayniyoj Tayta Dios, uywayniqui llaquicushäta wiyaycamay ari. Ama gongaycamaychu. Wawata tarichimaptiquega wañunancama munashayquita rurananpaj maquiquimanmi churashaj. Gampa cashan musyacänanpaj manami ajchanta rutongachu».
12May öra Tayta Diosta Ana mañacuptin Elïga ricapaycaran shimin rurillancho rimajta.
13Payga shongullancho mañacuycaran. Shimin rurillancho parlaptinmi rimashanga mana wiyacaranchu. Chaynöpami Elïga yarparan machasha caycashanta.
14Chaymi niran: «¿Imaycamataj machashalla caycanqui? ¡Bïnuta ama upuynachu!»
15Chaura Ana niran: «Manami machashachu caycä tayta. Manami upushcächu bïnuta, ni ima machächicojtapis. Llaquishami caycä. Llaquisha carmi Tayta Diospa ñaupancho wagaycä.
16Burrächu warmi cashäta ama yarpaycullaychu. Nogaga fiyupa llaquisha carmi cay öracama Tayta Diosta mañacuycashcä.»
17Chaura Elí niran: «Ama llaquicuynachu. Israelcunapa Tayta Diosnenga mañacushayquita tariycachishunqui ari.»
18Chaura Anaga «Shimiquino cachun ari tayta» niran. Chaypita Anaga cuticuran. Allina micuran. Mana llaquicurannachu.

19Warannenga chaca-chacallana jatariran. Tayta Diosta aduraycur Ramächo caycaj wasinpa cuticuran. Majan Elcanawan cacushanpita Anaga gueshyajna ricacuran. Tayta Diosga cumliran Ana mañacushanta.
20Chaynöpami Anaga gueshyaj ricacuran. Quillan aypämuptin ollgu wamrata gueshyacuran. Tayta Diosta mañacusha carmi jutinta churaparan «Samuel» nir.
21Elcanaga yapay llapan wamrancunawan warminwan aywaran Siluman aunishanta cumlej, wata-wata aywashanno sacrifisyu uywacunata Tayta Diospaj pishtaj.
22Anami ichanga mana aywaranchu. Runanta mayna niran: «Wamrata manaraj wasguerga noga manami aywashächu. Wasguerga Tayta Diospämi wamrata aparcushaj imaycamapis chaycho cacunanpaj.»
23Chaura runan Elcana niran: «Chayno captenga wamranchi wasguinancama quëdacuy ari. Tayta Diosga aunishanta cumlichun ari.» Anaga chaynöpa quëdacuran wamranta wasguinancama.
24Wasguircur, tacshallaraj wamran caycaptinpis Siluman aparan Tayta Diospa wasinman. Aparan quimsa besëracunata, arröba jarinata, bïnuta.
25Apashan besërata juctaga Tayta Diospaj pishtaran. Wamratapis cüra Elïman entregaran.
26Elïta Ana niran: «Tayta, nogami ñaupayquicho ñaupata Tayta Diosta mañacuycarä.
27Chay örami Tayta Diosta mañacurä wamrata. Mañacushäta wiyarmi wamrata tarichimasha.
28Noganami cay wamräta Tayta Diosta goycushcä. Payga imaycamapis Tayta Diosllatami sirbenga.» Chayno niptin Elïga Tayta Diosta rispitar gongurpaycur umpuran urcunpis pampaman töpananyaj.