Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 1 Sa:miuele

1 Sa:miuele 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Goumi soge amoga Ifala:ime fifi lai dunu ilia da La:ima moilaiga fi dialu. Amogai dunu afae Elega:ina esalu. E da Yilouha:me ea mano, amola ea aowa da Ilaihu galu. Ea sosogo fi da Douhu fi amoga galu, be fidafa da Safe.
2Elega:ina da uda aduna lai galu. Elea dio da Ha:na amola Binina. Binina da mano gilisi galu, be Ha:na da aligime esalu.
3Elega:ina da ode huluane Siailou moilaiga Hina Gode Bagadedafa Ema nodone sia:ne gadomusa:, amola gobele sala ahoasu. Amogawi, Ilai ea mano aduna amo Hofenai amola Finia:se da Hina Gode Ea gobele salasu ouligisu dunu esalu.
4Elega:ina da ea gobele salasu liligi ianoba, e da heda:sini na:iyadodi afae Bininama iasu, amola eno afae Binina ea manogili sagosu.
5Elega:ina da Ha:na ema bagade asigisu, be amomane ema heda:sini afae afae fawane ianusu. Bai Hina Gode da Ha:na ema mano hame i.
6Binina da Ha:na ema hame asigisu. E da Ha:na ema da:da:losu. Bai Hina Gode da Ha:na aligime hamonesi, e da Ha:nama da:da:losu.
7Amanemusu hamonana ode bagohame gidigisa asi. Ilia da Hina Gode Ea diasuga ahoanoba, Binina da Ha:na da:i dioma:ne gadesu amola da:da:losu hamobeba:le, Ha:na bagadewane da:i dione amola disu amola ha:i manu gobei amoga hamedafa nasu.
8Be egoa Elega:ina da Ha:nama agoane adole ba:su, “Ha:na! Abuliba:le di da dinana amola ha:i manu gobei hame nahala:? Abuliba:le di da eso huluane da:i dioiwane ba:sala:? Di da nama asigi hou da dunu mano nabuane gala ilima asigi hou da hame baligiyale dawa:bela:?”
9Eso afaega, Hina Gode Ea diasu Siailou moilaiga amo ganodini ha:i nanu fisiagale, Ha:na da wa:legadole, e da bagade da:i dione amola Hina Godema sia:ne gadosa ha:gidafa dinanu. Amogalu, gobele salasu ouligisu dunu Ilai da logo holei gadenenewane hi fisu fafai da:iya esalu.
11Ha:na da Hina Godema amane ilegele sia:i, “Hina Gode Bagadedafa! Nama ba:ma! Na da Dia hawa: hamosu uda! Na da:i dioi ba:ma, amola na mae gogolema! Dia nagili mano ima! Amasea, amo mano na da Dima bu mogili gagale imunu, amalu ea dialuma hinabo hamedafa damunisimu.”
12Ha:na da agoane Hina Godema sia:ne gadosa aligili bagadewane sia:ne gadolalusu. Amola Ilai da Ha:na ea lafi sosodolalu.
13Ha:na da sadoga sia:ne gadosu. Ea lafi da fafudalu be sia: da hame nabi. Amaiba:le, Ilai da amo uda adini nanu, feloabeyale dawa:lu,
14amola Ha:nama amane sia:i, “Yolema! Adini nanu di dunu eno ilia ba:ma:ne mae hidama. Adini nanu yolesili, bu gahegima.”
15Ha:na da bu adole i, “Esega! Na da we adini maiga hame feloasa. Na da hiawini, na da:i dioi huluane Hina Godema olelelala.
16Na da hamedei udayale mae dawa:ma. Na agoane sia:ne gadoi. Bai na bagade da:i dioiba:le fawane, agoane sia:ne gadoi.”
17Ilai da amane sia:i, “Hahawane masa! Amola Isala:ili Gode da dia hanai adole ba:i liligi dima imunu da defea.”
18Ha:na da bu adole i, “Di da eso huluane nama asabole dawa:lumu da defea.” Amalalu, e da asili, ha:i nanu, ea da:i dioi fisi dagoi ba:i.
19Amalu, golale hahabedafa, Elega:ina amola ea sosogo huluane da wa:legadole, Hina Godema nodone sia:ne gadolalu, ili La:ima moilaiga buhagi. Elega:ina da idua Ha:nala gilisili golai, amola Hina Gode da Ha:na ea sia:ne gadoi adole ba:i defele ema i.

20Amalu, Ha:na da abula agui esalu, dunu mano lalelegei. Ha:na da ea mano ea dio Sa:miuele asuli. Sa:miuele amo dawa:loma:ne da “Na da e lama:ne, Hina Godema adole ba:i.”
21Elega:ina amola ea sosogo fi ilia da odegamusu Siailou moilaiga Godema gobele sala ahoasu, be amo eso da doaga:iba:le, e da liligi eno ida:iwane galamusu Godema gobele salimusa: ilegei.
22Be amo asi amoga Ha:na da hame asi. E da egoama amane sia:i, “Na mano da dodo nanu yolesea, na da Hina Gode Ea diasuga asula masunu. Amogai e da eso huluane esaloma:ne.”
23Amalalu, Elega:ina da bu adole i, “Defea! Dia hanai habo da defea galea amo hamoma. Diasua esala, dodo nanusu yolesea fawane Gode Ea diasuga masa. Amola Hina Gode da dia ilegele mogili gagai sia:i amo dafawane hamomu da defea.” Amaiba:le, Ha:na da diasua esalu, mano ouligilalu.
24Ha:na da manoma dodo ianu yolei galu, e da Sa:miuele Siailou moilaiga oule asi. Amogai e da bulamagau gawali ode udiana gidigi adole amola agi10 gilogala:me agoane amola ohe gadofoga hamoi esaga waini hano dili sali amo gaguli asi.
25Ili da bulamagau fane ligisilalu, mano amo oule Ilaima asi.
26Ha:na da Ilaima amane sia:i, “Ae esega! Dia da na dawa:bela:? Na da uda musa: dia ba:i gui Hina Godema sia:ne gadosa lelebe ba:i.
27Na da goe mano nama ima:ne Hina Godema adole ba:lalu, amaiba:le E da nagili mano i amo wea.
28Amaiba:le, na da amo mano Hina Godema ia misi. Amalu ea fifi ahoanusu huluane da Hina Gode Hifawane da ouligilalumu,” Ha:na da amane sia:i. Amalu, ilia da goega gilisili Hina Godema nodone sia:ne gadoi.