Text copied!
CopyCompare
Mama Kuurrku Wangka - Tjamiyulnga 1

Tjamiyulnga 1 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nyangka Yitjurayilku tjamupirti-ya rawa nyinarranytja ngurra yini Kayinanta, tjiinya ngurra kalkurnu wantitjala. Nyangka wati ngaanya kurri kutjarratjarra nyinarranytja. Nyangka kurri kurranyungkatja yini Yananya tjilkumaalpa nyinarranytja. Nyangka palunyaku nganartilu tjilku pirni kanyiranytja.
3Palunyalu karnany-karnanytju Yananya kutjupa-kutjupa watjara tjurlpilymaranytja. Nyangka tjirturu-tjirturu purlkanya nyinarranytja. Nyangka-ya kurli kutjupa kurli mapitjala ngurra kutjupangka Mama Kuurrnga pupakatirra marninypungkupayi. Tjiinya-ya yankula tiinti miirl-miirlta kuka Mama Kuurrku nintilpayi. Nyangka kurli kutjupangka-ya pakara mapitjalayirnu ngurra palunyakutu parrapitjangu. Palunyalu-ya lurrtjurringkulalpi kuka kutjupatjarra nintirnu Mama Kuurrku. Palunyalu-yanku kuka kutjupatjarra kanyira yurirlta ngalkulanytja.
9Nyangkanku Yananya pakara mapitjangu tiinti miirl-miirlpangka tjarrpangu. Palunyalunku nyinarranytjalu Mama Kuurrnga yularra tjapiranytja tjilku-ra nintiltjaku. Tjiinya kurrurntutarrartu ngaapirinypa tjapiranytja, “Wiya, tjilkumaalpa-rna nyinarra purtu kulira. Tjinguru-tjun ngarlturringkulalpi katja nintilku. Nyangka-rnanku ngaparrtjika nintilku nyuntuku waarka palyaratjaku.”
12Nyangka tjiinya Yanalu tjaalymara tjapiranytja nyangka munikutju yurrirranytja. Nyangka wati nyarra tiinti miirl-miirlta waarka palyalpayi yini Yiilayilu ngalyanyinarra nyakulanytja munikutju yurrirranyangka. Palunyalu kulirnu kakiri nyinarra wangkarranytja. Palunyakukantjalu
14watjarnu, “Kakiri-muntan nyinarra? Wiya, wayinpa tjikintjamaalpa nyinama.”
15Nyangka Yanalu watjarnu, “Wiya, kakiri wiya-rna nyinarra. Tjikiranytjamunu-rna. Tjiinya-rna purtu kulira. Palunyalu-rna tjakultjura Mama Kuurrtu-rni kuliltjaku.
16Tjirturu-tjirturu purlkanyalu-rna Mama Kuurrnga tjapira.”
17Nyangka Yiilayilu watjarnu-lu, “Yuwa, Mama Kuurrtunta kulira tjapiranyangka. Nyangka mapitja pukurlpa nyinama.”
18Nyangka Yananya mapitjangu pukurltu-tjananya lurrtjurringu kuka nyinarra ngalkulanytja. Nyangka-ya ngarringu tjirnturringkulalpi pakara marlaku kutipitjangu ngurrakutu.
20Palunyatjanu-ya nyinarrayirnu, nyangka Yanalu tjilku katja kanyirnu Mama Kuurrtu-lu yirringkankunyangka. Palunyalu yini Tjamiyulnga tjapirnu tjiinyamarntu Mama Kuurrnga tjapintjatjanulunku.
24Nyangka tjilku palunyanya nyinarrayirnu purlka-purlkarringkulalpi tjina parrakukurraara ngarlpurringkulanytja. Nyangka tjilku palunyaku mama ngunytju-ya pururtu pakara yanu Mama Kuurrku tiinti miirl-miirlta lurrtjurringkula nyinakitja. Pitjalayirnu-ya parrapitjangu, nyangka Yanalunku katja makatingu Yiilayila nintitjunu.
26Palunyalu watjarnu, “Yuwa puurr, yiiku-munta-rnin ngayunya nyakula? Tjiinya-rnin ngaangkalpi nyangu nyinarra-rna Mama Kuurrta tjapiranyangka. Minyma palunyanyartu-rna.
27Yuwa, tjiinya-rna tjilku ngaaku ngatjiranytja. Nyangka-tju mularrpartu nintirnu.
28Nyangka-rnara ngaparrtjika ma-nintilku Mama Kuurrku. Nyangka-ra nyinarra waarka palyanma.”