Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 SAMUEL

1 SAMUEL 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Efraim ororodia ai, hanua ta ladana na Ramataim-sofimi ai, tau tae nohova, ladana na Elkana. Ia tamana be Ierohama; Ierohama tamana na Elihu; Elihu tamana na Tohu; Tohu tamana na Sufu, Efraim iduhuna tauna ta.
2Elkana na e hodara: adavana ta ladana na Hana, ma ta ladana na Penina. Penina na mai natuna haida, a Hana na e gabani.
3Ina tau na laḡani ta ta amo ena hanua e rakatania, Silo ela; unuseni ai ia ese Iehova Sabaota e toma henia diho, bona ena boubou ḡaudia e hahelaḡadia Iehova ena. Unuseni ai Eli natuna mamaruanedia raruosi, Hofni bona Fineha, na Iehova ena hahelaḡa taudia.
4Ena boubou ḡaudia e hahelaḡadia dinana ai, Elkana ese adavana Penina bona ia natuna mamaruanedia bona hahinedia iboudiai na ahudia e henidia.
5A Hana be ahu tamona e henia; ena be e lalokau henia bada, to ahu tamona e henia, badina be Iehova ese gabana e ha-aukaia.
6Bena hari hahine ta ese e ha-uraia bona lalona e hahisia, Iehova ese gabana vada e ha-aukaia dainai.
7Laḡani iboudiai unu mo heto; Iehova ena dubu ela negadia ai, ia ese unu e ha-uraia tomava. Una dainai Hana e taitaiva, bonase anianiva.
8Bena adavana Elkana ese e nanadaia, eto, Hana e, dahaka dainai o taitaimu? Dahaka dainai so anianimu? Dahaka dainai lalomu e hisihisimu? Egu lalokau oiemu ai ese memero gwauta edia se hereaia a?
9Silo ai e aniani bona e inuinu murinai, Hana e tore isi. Una negana ai hahelaḡa tauna Eli na Iehova ena dubu iduarana badibadinai e helaiva.
10Hana na lalona e hisihisi badava, bena Iehova e ḡuria mai taitaina ida.
11Bona e gwau hamata, eto, Iehova Sabaota e, emu hesiai hahinena egu hisihisi boma itaia, boma lalogu tao, basioma lalogu boio, a natugu maruanena ta na emu hesiai hahinena boma henigu; bena lau ese Iehova ma bama henia lou, ena mauri dinadia iboudiai huina basinema utua.
12Hahine na ma e ḡuriḡuri Iehova va vairanai; bena Eli ese uduna e itaia.
13Hana na lalona ai mo e ḡuriḡuriva; bena bibinana e marere-marereva, to gadona na se hekamonaiva, taunabunai Eli banava eto hahine na vada e kekero.
14Bena Eli ese e gwau henia, eto, Ba kekero ela bona edena negai? Vine ranuna na emu amo bavatoa siri.
15A Hana ese e haere henia, eto, Ḡauka e, lasi. Lau na lalo-hisihisi hahinegu. Vine ranuna eiava kekeromuramurana ta asina inua, a lalogu anina na halasiamu Iehova vairanai.
16Basio laloa emu hesiai hahinena na lebulebu hahinena; egu hereva iboudiai na lalogu ena hisihisi bona ena hekwarahi amo vada e vara.
17Bena Eli ese e haere henia, eto, Mai mainomu ida aola; Israel Diravana ese o noilaia ḡauna na baine henimu.
18Hahine ma eto, Emu hesiai hahinena ba hanamoa. Bena hahine na ena dala ela, e aniani, vairana danu se huaia lou.

19Daba ai, idia na e tore isi haraḡa, Iehova vairanai e toma diho; bena edia ruma e lou henia, Rama ai. Bena Elkana na adavana Hana ida e eno bou, bona Iehova ese e laloa tao;
20bena Hana e rogorogo, bena ena nega korikori ai e mara, mero ta e abia, ladana e hatoa Samuel; badina be ia eto, Lau ese Iehova ena amo na noia.
21Hari Elkana mai ena ruma taudia iboudiai na ela, laḡani ta boubouna bae hahelaḡaia Iehova ena bona ena gwauhamata anina baine heni totodia.
22A Hana na sela; ia ese adavana e hamaoroa, eto, Mero na rata baine topoa nege negana ai, lau ese baina laohaia, Iehova vairanai baine hedinarai, bona unuseni ai baine noho hanaihanai.
23Adavana Elkana ese e haere henia, eto, Emu lalo-hadai heḡereḡerena ba karaia, a rata do baine topoanege guna. Ḡau tamona, Iehova ese ena hereva baine hamomokania. Taunabunai, hahine na e noho, natuna e ubua, ela bona rata e topoa nege.
24Mero na rata e topoa nege murinai, sinana ese e laohaia; boromakau maruanena ta, laḡani toi ḡauna, bona flaoa efa ta, bona vine ranuna kopi ta, danu e abi kau. E laohaia, ela bona Iehova ena dubu Silo ai e kau. Mero na do maraḡi.
25Bena idia ese boromakau e alaia, bona mero na Eli dekena e hakaua lao.
26Hahine na eto, Ḡauka e, oi o maurimu heḡereḡerena, ḡauka e, lau be gunaguna oi vairamu ai na gini bona Iehova na ḡuria hahinegu.
27Ina mero dainai na ḡuriḡuri; bena Iehova ese na noia ḡauna e henigu.
28Taunabunai, Iehova vada na henia; ena mauri dinadia iboudiai ia na Iehova ena. Bena idia ese Iehova e toma henia diho unuseni ai.