Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Samuelnê 1

Samuelnê 1 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ŋac teŋ gêmoa malac Ramataim. Eŋ ŋac Supŋa aŋga Epraim ŋagamêŋ lôcŋa, nê ŋaê Elkana. Eŋ Jeroham latu, naŋ Elihu latu, naŋ Tohu latu, naŋ Sup latu, êsêacnêŋ ŋam gêc Epraimŋa.
2Eŋ gêjam awê luagêc, teŋ nê ŋaê Hana ma teŋ nê ŋaê Penina. Penina kêkôc gôlôac ma Hana eŋ awê kapoac.
3Ŋac tonaŋ aŋga nê malac kêpi gêja Silo kêtôm jalageŋ gebe eteŋ mec to êkêŋ da êndêŋ lau siŋ undambêŋa nêŋ Apômtau. Eli latuagêc Hopni agêc Pinehas têtu Anôtônê dabuŋwaga aŋga tonaŋ.
4Gêdêŋ bêc, taŋ Elkana kêkêŋ da naŋ, eŋ kêkêŋ da ŋagêdô-gêdô gêdêŋ Penina ma latuio to ŋac.
5Eŋ têtac gêwiŋ Hana, mago kêkêŋ ŋamêsôm ŋagêdô tageŋgeŋ gêdêŋ eŋ ŋam gebe Apômtau gêbôc têtaclêlôm auc gebe êkôc gôlôac atom.
6Tec anao kêkôc biŋkalom gebe êŋgôm eŋ maja êsaŋa gebe Apômtau gêbôc eŋ auc.
7Kêtôm jalageŋ gêŋ tonaŋ kêtap Hana sa. Kêtôm têm samob êsêac sêpi Apômtaunê lôm dabuŋ sêja naŋ, anao kêkôc biŋkalom eŋ ŋapaŋ. Tec Hana kêtaŋ ŋanô ma gedec gebe êniŋ gêŋ.
8Go nê akweŋ Elkana kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Hana, aôm kôtaŋ ma goeŋ gêŋ atom nec ŋam amboac ondoc. Nêm ŋalêlôm ŋawapac kêtu asageŋŋa. Aôm gôlic aê ŋajam kalêlêc latômi 10 su atom me.”
9Gêdêŋ taŋ seŋ to sênôm gêŋ su acgom, go Hana gêdi tonê ŋalêlôm ŋawapacgosu jakêkô Apômtau laŋônêmŋa ma keteŋ mec gêdêŋ eŋ to kêtaŋ ŋanô. Gêdêŋ tonaŋ dabuŋwaga Eli gêŋgôŋ nê lêpôŋ kêsi Apômtaunê lôm ŋakatam.
11Ma Hana gêjac mata biŋ teŋ ma kêsôm gebe “Lau siŋ undambêŋa nêŋ Apômtau, aôm embe taêm walô nêm sakiŋwagao aê to taêm ênam aê ma ôliŋ aê siŋ atom, ma ôkêŋ ŋapalê ŋac teŋ êndêŋ nêm sakiŋwagao aê, go jansuŋ ŋapalê tau samucgeŋ êndêŋ Apômtau wacêmoa êtu ênê gêŋ e êmac êndu, ma kekec teŋ oc êsac môkêlauŋ atomanô.”
12Eŋ keteŋ mec ŋasawa ec baliŋ gêmoa Apômtau laŋônêmŋa. Gêdêŋ tonaŋ Eli mata gê eŋ gêdôôlic.
13Hana keteŋ mec gêc lêlômgeŋ, ma gêdôôlic kêboa-kêboa, mago sêŋô awa atom. Tec Eli gêjam kauc gebe gêŋ kêjaŋiŋ awê tau.
14Ma kêsôm gêdêŋ Hana gebe “Êndêŋ ondoc nêm meloc gêŋ kêjaŋiŋ aômŋa êmbacnê. Ôwi wain meloc tonaŋ siŋmaŋ.”
15Hana gêjô eŋ awa gebe “O ŋoc apômtau, amboac tonaŋ atom. Aê awê gêŋwapac kêkôniŋ aê tôŋŋa. Aê ganôm wain to gêŋ kêjaŋiŋŋa teŋ atom. Aê kasêwa ŋoc ŋalêlôm sa gêdêŋ Apômtau tau.
16Ôlic nêm sakiŋwagao aê amboac awê sec atom. Gêdêŋ ŋasawa tonec aê kasôm ŋoc ŋalêlôm ŋawapac to kêbuli aucŋa lasê tec gamoa.”
17Go Eli gêjô eŋ awa gebe “Ôna totêmtac malôgeŋ ma Israelnêŋ Anôtô oc êŋgôm biŋ, taŋ koteŋ naŋ, ŋanô êsa.”
18Hana kêsôm gebe “Ôlic nêm sakiŋwagao aê ŋajammaŋ.” Go eŋ gêc gêja ma geŋ gêŋ totêtac kêpa sugeŋ.
19Bêbêc kanucgeŋ êsêac dêdi ma teteŋ mec gêdêŋ Apômtau. Su acgom, go sêmu sêja malac Rama kêtiam. Elkana gêmoa gêwiŋ nê awê Hana ma Apômtau taê gêjam eŋ.

20Tec Hana kêkêkam ŋapalê ma gêdêŋ ŋanoc eŋ kêkôc ŋapalê ŋac teŋ ma gê ênê ŋaê Samuel. Samuel ŋam gebe “Aê kateŋ eŋ aŋga Apômtaunê.”
21Gêdêŋ taŋ Elkana to nê gôlôac samob sêpi sêja kêtiam gebe êkêŋ da jalaŋa êndêŋ Apômtau to êŋgôm nê biŋ gêjac mataŋa ŋanô êsa naŋ,
22Hana gêwiŋ atom. Eŋ kêsôm gêdêŋ nê akweŋ gebe “Ŋapalê êwi su siŋ acgom, go aê japi ma jakôc eŋ êwiŋ gebe eŋ êkô Apômtau laŋônêmŋa ma êmoa êwiŋ eŋ endeŋ tôŋgeŋ.”
23Ma ênê akweŋ Elkana gêjô eŋ awa gebe “Ôŋgôm êtôm biŋ, taŋ aôm taêm gêjam gebe ŋajam naŋ. Ômoa e ŋapalê êwi su siŋ acgom. Tageŋ Apômtau êŋgôm nê biŋ ŋanô êsa.” Amboac tonaŋ awê tau gêmoa nê andu ma kêkêŋ su gêdêŋ ŋapalê e gêwi siŋ.
24Ŋapalê gêwi su siŋ, go Hana kêkôc eŋ agêc sêpi sêja. Ma kêkôc bulimakao kapoac, taŋ ŋajala têlêac naŋ teŋ ma polom matac suc teŋ ma bôc ŋaôlic teŋ towain. Ŋapalê tau sauŋgeŋ ma têna kêkôc eŋ gêja Apômtaunê lôm dabuŋ aŋga Silo.
25Sêjac bulimakao tonaŋ êndu ma sêkôc ŋapalê tau gêdêŋ Eli.
26Hana kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “O ŋoc ŋatau, aê jasôm biŋŋanôgeŋ êndêŋ aôm gebe aê awê tau, taŋ kakô aôm laŋônêm ma kateŋ mec gêdêŋ Apômtau naŋ tonec.
27Aê kateŋ kêtu ŋapalê tecenecŋa ma Apômtau kêkêŋ taŋa aê ma gêgôm ŋoc mec ŋanô kêsa.
28Kêtu tonaŋŋa aê gasuŋ eŋ gêdêŋ Apômtau. Eŋ êtu ênê gêŋ e êmac êndu.” Go êsêac teteŋ mec gêdêŋ Apômtau.