Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 1 Samuel

1 Samuel 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I gat wanpela man i stap, nem bilong en Elkana. Em i man bilong lain Efraim na em i stap long taun Rama, long ples maunten bilong Efraim. Elkana em i pikinini man bilong Jeroham, na Jeroham em i pikinini man bilong Elihu, na Elihu em i pikinini man bilong Tohu, na Tohu em i pikinini man bilong Suf.
2Elkana i gat tupela meri, Hana na Penina. Penina i bin karim ol pikinini, tasol Hana nogat.
3Wanpela taim long olgeta yia Elkana i save lusim taun bilong en na i go long ples Silo na mekim lotu na ol ofa long Bikpela I Gat Olgeta Strong. Hopni wantaim Finias, tupela pikinini man bilong Eli, i stap pris bilong Bikpela long dispela ples.
4Olgeta taim Elkana i mekim ofa, em i save tilim mit bilong ofa long planti hap na i save givim wanpela wanpela hap long Penina na long ol wan wan pikinini bilong en.
5Tasol Elkana i laikim tru Hana, na em i sori long em, long wanem, God i bin pasim bel bilong Hana na em i no gat pikinini, olsem na Elkana i save givim bikpela hap mit long en.
6Olsem na Penina i ting long Bikpela i bin pasim bel bilong Hana, na em i save tok bilas na tok sem long Hana, bilong mekim Hana i bel hevi.
7Planti yia Penina i mekim dispela kain pasin long Hana. Olgeta taim ol i go long haus bilong Bikpela, Penina i save tok bilas long Hana na Hana i save pilim nogut tru na i krai, olsem na em i no save kaikai.
8Na Elkana i save askim em olsem, “Hana, bilong wanem yu krai? Bilong wanem yu no laik kaikai? Na bilong wanem yu bel hevi oltaim? Tru, yu no bin karim pikinini. Tasol mi ting yu laikim mi tumas, na maski sapos yu bin karim 10-pela pikinini man, ating long tingting bilong yu bai mi stap namba wan.”
9Wanpela taim ol i stap long Silo na ol i kaikai pinis, orait Hana i kirap i go sanap klostu long haus bilong Bikpela. Long dispela taim pris Eli i sindaun long sia bilong en klostu long dua bilong banis bilong haus bilong Bikpela.
10Hana i pilim nogut tru na i krai moa yet na i prea long Bikpela.
11Na Hana i mekim wanpela strongpela promis long Bikpela olsem, “Bikpela, yu gat olgeta strong. Mi laik yu lukim mi, wokmeri bilong yu. Lukim dispela hevi bilong mi na tingting long mi. Plis, yu no ken lusim tingting long mi. Sapos yu givim mi wanpela pikinini man, orait bai mi givim em long yu na bai em i ken i stap wokman bilong yu inap em i dai. Na bilong makim dispela, ol i no ken katim gras bilong en.”
12Hana i beten longpela taim long Bikpela, na Eli i wok long lukim maus bilong Hana.
13Hana i beten long tingting tasol, na Eli i lukim em i opim maus olsem pasin bilong toktok, tasol em i no harim Hana i toktok. Olsem na Eli i ting Hana i spak tru
14na i tokim em olsem, “Wanem taim bai yu lusim pasin bilong spak? Yu mas lusim dispela haus na i go. Spak bilong yu i pinis pastaim na bai yu ken kam bek.”
15Na Hana i bekim tok olsem, “Bikman, mi no spak. Mi no bin dringim wain na bia samting. Nogat tru. Mi bel hevi nogut tru, olsem na mi prea na autim hevi bilong mi long Bikpela.
16Yu no ken ting mi olsem wanpela meri nogut. Nogat. Mi pilim nogut tru na tingting bilong mi i bagarap. Olsem na mi beten long dispela pasin yu bin lukim.”
17Orait Eli i harim dispela tok na i tokim em, “Maski, yu ken bel isi na yu go. Na God bilong yumi Israel i ken givim yu dispela samting yu bin askim em.”
18Na Hana i tokim Eli olsem, “Bikman, mi laik bai yu belgut long mi oltaim.” Orait em i tok pinis na i go. Na em i kaikai na bihain em i no moa bel hevi.

19Orait Elkana wantaim ol famili bilong en i slip long Silo long nait na long moningtaim tru ol i kirap na lotu long Bikpela. Ol i lotu pinis, orait ol i go bek long haus bilong ol long Rama. Bihain Bikpela i tingim prea bilong Hana na i mekim olsem Hana i bin askim em.
20Olsem na Hana i gat bel na bihain em i karim pikinini man. Na em i tok, “Mi bin askim Bikpela long givim mi dispela pikinini. Olsem na mi kolim nem bilong en Samuel.”
21Bihain long dispela, Elkana wantaim ol famili bilong en i go long Silo gen bilong mekim ofa long Bikpela olsem ol i save mekim long olgeta yia, na tu em i laik mekim ofa bilong inapim wanpela promis em i bin mekim.
22Tasol Hana i no i go wantaim ol. Em i bin tokim Elkana olsem, “Pikinini i kamap bikpela liklik na i lusim susu pinis, orait bai mi kisim em i go long Bikpela. Na em bai i stap long haus bilong Bikpela oltaim.”
23Orait Elkana i tokim Hana olsem, “Sapos yu ting i gutpela long mekim olsem, orait yu ken i stap long ples inap pikinini i lusim susu. Na Bikpela i ken mekim promis bilong yu i kamap tru, olsem em i bin tok.” Olsem na Hana i stap long ples na i lukautim gut pikinini bilong en.
24Na bihain, taim pikinini i lusim susu pinis, orait Hana i kisim em i go long Bikpela. Na tu em i kisim ol ofa olsem, tripela bulmakau man na 10-pela kilogram plaua na wanpela bek ol i wokim long skin meme na ol i pulapim wain long en. Samuel i yangpela yet na mama i kisim em i go long haus bilong Bikpela long Silo.
25Ol i kamap pinis, orait ol i kilim wanpela bulmakau pastaim na bihain ol i kisim pikinini Samuel i go long Eli.
26Na Hana i tokim Eli olsem, “Bikman, yu tingim mi yet, o nogat? Tru tumas, mi dispela meri i bin sanap hia bipo na prea long Bikpela.
27Mi bin askim Bikpela long givim mi wanpela pikinini man, na em i harim beten bilong mi na givim mi dispela pikinini.
28Olsem na nau mi laik givim em long Bikpela. Na bai em i mekim wok bilong Bikpela oltaim.” Mama i tok pinis, orait Samuel i daunim het long pes bilong Bikpela.