Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - 1 Samuel

1 Samuel 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ẽberãda b̶asia Elcana abadada. Elcanara Jerohaʌ̃ warra basía. Jerohaʌ̃ra Elihú warra basía. Elihúra Tohu warra basía. Tohura Zup warra basía. Zup ẽberãrãra Epraiʌ̃neba yõped̶ad̶arã basía. Maʌ̃ Elcanara Ramá purud̶e Epraiʌ̃ ẽjũã eyaid̶a b̶ʌd̶e b̶abadjia.
2Elcanaba quimada umé erob̶asia. Ab̶a Ana abadjid̶aa. Dewarabemara Penina abadjid̶aa. Peninaba warrarãda erob̶asia baribʌrʌ Anara warra unuca basía.
3Poaza Elcanara idji purud̶eba Silod̶aa wãbadjia jũma poya b̶ʌ Ãcõrẽa bia bed̶eai carea idjab̶a animarã babue diai carea. Maʌ̃ ewarid̶e Elida, idji warrarã Opnida idjab̶a Pinéda Ãcõrẽ sacerdoterã basía.
4Elcanaba Ãcõrẽa animarã draga babue diabʌrʌza nedjarada idji quima Peninaa, idji warrarãa bid̶a diabadjia.
5Baribʌrʌ idji quima Anaa nedjara dji biara b̶ʌda diabadjia. Ãcõrẽba Anara warra unubicamĩna Elcanaba idjira bio quĩrĩã b̶asia.
6Ãcõrẽba Anara warra unubica bad̶a bẽrã Peninaba idjira baridua mĩã sẽbadjia sopua b̶amãrẽã.
7Poaza Ãcõrẽ ded̶aa wãbʌdad̶e Peninaba Anara mĩã sẽbadjia. Maʌ̃ carea Anara jĩã b̶ʌba ne coca basía.
8Baribʌrʌ dji quima Elcanaba jarabadjia: –Ana, ¿cãrẽ cãrẽã jĩã b̶ʌ? ¿Cãrẽã bʌra jãwã ne coẽ́ b̶abari? ¿Cãrẽã sopua b̶ʌ? ¿Bʌmaarã mʌ̃ quĩrĩãra biara b̶ʌẽ́ca die warrarã erob̶ai cãyãbara?–
9Ewari ab̶a Silod̶e ne coped̶ad̶acarea Anara piradrʌped̶a Ãcõrẽ ded̶aa wãsia. Maʌ̃ne sacerdote Elida dji ed̶a wãbada caita chũmasia.
10Mama Anara bio sopuaba jĩã b̶ʌda Ãcõrẽa bed̶ea b̶asia.
11Idjia wãrãneba nãwã jarasia: –Ne jũma poya b̶ʌ Ãcõrẽ, mʌ̃ sopua carea bʌa mʌ̃da quĩrã djuburiaibʌrʌ mʌ̃́a warrada diadua. Mãwã diasira mʌ̃a maʌ̃ warrara bʌ́a diaya idji zocai b̶ʌmisa bʌa quĩrĩã b̶ʌda o b̶amãrẽã. Maʌ̃ne idji bud̶ara tʌca baya.–
12Anara dãrã Ãcõrẽa bed̶ea djuburiasia. Chupea bed̶ea b̶asia, jĩgua bed̶eaẽ́ b̶asia. Maʌ̃ne Eliba idji i doudowa b̶ʌda unu b̶asia. Baribʌrʌ idjia bed̶ea b̶ʌra ũrĩẽ́ bẽrã Eliba crĩchasia idjira beu chũmʌda.
14Maʌ̃ bẽrã Eliba jarasia: –¿Ab̶a sãʌ̃be bʌra jãwã beu chũmai? ¡Waa itua dorãdua!–
15Anaba jarasia: –Mʌ̃ra beu b̶ʌẽ́a. Uva b̶a aseada, ni dewara itua sid̶a doẽ́ b̶ʌa. Ãtebʌrʌ bio sopua b̶ʌ bẽrã sod̶eba Ãcõrẽa quĩrã djuburiada iwid̶i b̶asia.
16Crĩcharãdua mʌ̃ra wẽrã cadjiruada. Bio sopua b̶ʌ bẽrã Ãcõrẽa mãwã iwid̶i b̶asia.–
17Maʌ̃ne Eliba jarasia: –Mãẽteara necai wãdua. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadji israelerã Ãcõrẽba bʌa iwid̶id̶ara diaida.–
18Anaba jarasia: –Bia b̶ʌa.– Mãwãped̶a Anara jẽda idji ẽberãrã panʌmaa wãsia. Jũẽped̶a ne cosia. Waa sopuaẽ́ basía.
19Nurẽma diaped̶ed̶a Ãcõrẽa bia bed̶ead̶aped̶a Ramánaa ãdji ded̶aa wãsid̶aa. Elcanara idji quima Ana ume cãĩsia. Maʌ̃ne Ãcõrẽba Anara carebasia.

20Mãwã Anara b̶iogoa b̶esia. Idji warra toi ewari jũẽsid̶e umaquĩrã warrada tosia. Maʌ̃ne jarasia: “Mʌ̃a Ãcõrẽa idjida iwid̶isia.” Mãwã dji warrara trʌ̃ b̶ʌsia Samuel.
21Mãwãnacarea Elcanaba poaza obari quĩrãca jũma idji ẽberãrã ume Silod̶aa wãsia Ãcõrẽa animarã babue diai carea idjab̶a Ãcõrẽa diayad̶a ad̶ara jũma diai carea.
22Baribʌrʌ Anara wãẽ́ basía. Idji quimaa nãwã jarasia: –Mʌ̃ra wãẽ́a ab̶a mʌ̃ warra ju amabʌrʌd̶aa. Ju amasira mʌ̃a idjira Ãcõrẽ quĩrãpita b̶ʌd̶e wãya. Maʌ̃be idjira mama b̶eya.–
23Maʌ̃ carea dji quima Elcanaba jarasia: –Bʌa o quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca odua. B̸edua ab̶a bʌ warra ju amabʌrʌd̶aa. Ãcõrẽba bʌra carebaya bʌa oi jarad̶ara omãrẽã.– Maʌ̃ bẽrã Anara wãẽ́ basía ab̶a dji warra ju amabʌrʌd̶aa.
24Warra ju amanacarea wad̶i caibe quirud̶e Anaba idjira Silod̶e Ãcõrẽ ded̶aa edesia. Maʌ̃ne paca zaque poa ũbea b̶ʌda, harinada veintidos libra, idjab̶a animarã e od̶ad̶e uva b̶ada tʌ edesia.
25Paca zaque Ãcõrẽa babue diad̶aped̶a dji warra zaquera Elimaa edesia.
26Maʌ̃ne Anaba Elia jarasia: –Mʌ̃ boro, ¿bʌa quĩrãneba b̶ʌca wẽrã nama bʌ caita Ãcõrẽa bed̶ea b̶ad̶ara? Wãrãneba jaraya: mʌ̃ra maʌ̃ wẽrãa.
27Mʌ̃a Ãcõrẽa warrada iwid̶i b̶asia. Maʌ̃be mʌ̃a iwid̶id̶a quĩrãca idjia naʌ̃ warrada mʌ̃́a diasia.
28Maʌ̃ carea mʌ̃ warrada Ãcõrẽa diad̶e ze b̶ʌa. Idji zocai b̶ʌmisa Ãcõrẽ itea b̶aya.– Maʌ̃ne Ãcõrẽa bia bed̶easia.