Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Jonas

Jonas 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Palalo ay nasnit si Jonas sin napasamak ay doy et binmonget.
2Isonga kanana ay nankararag, “Apo Diyos, siya na di ineg-egyatak sin kawadak pay laeng ed ili, isonga dinagdagos ko ay linmayaw ed Tarsis, tan ammok ay managlayad ya managseg-ang ka ay Diyos, magay pap-eng di kinaanos mo et nakasagana ka ay mangibabawi sin panosaam.
3Alaem koma ngarud ay Apo nan biyag ko. Agpos et mo mateyak.”
4Ngem kanan Diyos, “Apay nga manbonget ka?”
5Pag bomala si Jonas sin siyodad et en nan-amag si pansidomana sin maibandas belaan di agew. Isdi ay tinmokdo ta sed-ena mo sinoy mapasamak ed Nineve.
6Idi siya di, inpagabay Yahweh ay Diyos di esa ay mola ay nanlidom en Jonas ta say adi masgitan, et palalo ay nalaydan si Jonas sin mola ay sana.
7Ngem idi pinmat-a sin kabigatana, binilin Diyos di esay bigis ay nanadael sin mola ay sana et nakpit.
8Idi kinmayang din agew, inpawadan Diyos di man-atong ay dagem ay napo sin belaan di agew. Palalo abe ay man-atong din segit et enggay kaman matalimodaw si Jonas, isonga inkararag na en agpos et mo matey sisya.
9Ngem kanan Diyos en sisya, “Ay way kalintegam aya ay manbonget gapo sin napasamak sin mola?” Kanan Jonas ay sinombat, “Wada met a. Palalo di bonget ko isonga laydek ay matey.”
10Pag kanan Diyos, “Ginmabay din mola ay sana si esay labi yan natey si esa ay labi. Mansakit nemnem mo yan maga met di ligat mo sin mola ay sana ya baken sik-a di nangipagabay.
11Ay baken ayan lebbeng na abe ay maseg-angak sin man-ili sin mandindinamag ay siyodad ay Nineve? Isdi yan waday nasurok ay 120,000 ay anan-ak ay adi pay laeng makaammo si siged ya lawa. Wada abe isdi di ad-ado ay animal.”