Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IONA

IONA 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1To Iona ia moale lasi inai kara dekenai, ia be ia badu.
2Vadaeni ia guriguri, ia gwau, “Lohiabada e, lauegu hereva mani oi kamonai, lau be egu tano lau do rakatania lasi neganai, lau diba oi be inai bamona sibona do oi karaia. Unai dainai lau heau lao, Tarasisi do lau ginidae gwauraia. Lau diba oi be lalokau bona bogahisihisi ena Dirava. Oi be oi badu haraga lasi, bona oi be mai emu durua. Oiemu lalona oi giroa diba, bona nega momo taunimanima edia kerere davana oi henia lasi.
3“Unai dainai, Lohiabada e, oi lau noia inai, lauegu mauri do oi haorea. Badina do lau mase be namo, do lau mauri be dika.”
4Vadaeni Lohiabada ia gwau, “Oiemu badu be ia maoro, a?”
5Iona ese hanua badana ia rakatania, dina ia daekau kahana dekenai ia lao. Unuseni ia ese dina ena siahu koua ruma maragina ia karaia, vadaeni ruma ena kerumakeruma lalonai ia helai diho. Ia ura dahaka ia vara Nineva hanua dekenai do ia itaia.
6Unai neganai Lohiabada Dirava ese au maragina ta ia hatubua, ela bona Iona ena atai dekenai ia noho. Inai au ese dina ena siahu ia koua, dina ese Iona ia gabua lasi, bona ia hisihisi lasi. Iona be unai au dainai ia moale bada.
7To kerukeru, daba rere neganai, Dirava ese biluga ta ia siaia, ia ese unai au ia ania, bona au ia mase.
8Dina ia daekau murinai, Dirava ese lai siahuna ta, dina ia daekau kahana dekena amo ia siaia lao. Dina ese Iona ena kwarana ia gabua ela bona ia be kahirakahira ia moru, mase bamona. Unai dainai Iona ia ura ia mase, ia gwau, “Lau mase be namo, lau mauri be dika.”
9To Dirava ese Iona ia hereva henia, ia gwau, “Unai au ia mase dainai oi badu, a? Oiemu badu be ia maoro, a?” Iona ia haere, ia gwau, “Io, lauegu badu be ia maoro. Lau be do lau badu noho, ela bona lau mase danu be namo.”
10Vadaeni Lohiabada ia gwau, “Unai au be hanuaboi tamona lalonai ia tubu bada, bona hanuaboi tamona lalonai ia mase. Oi ese unai au totona oi gaukara sisina lasi, bona oi ese oi havaraia lasi. To oi be unai au totona oi bogahisihisi noho, ani?
11Unai bamona danu, lau be Nineva totona do lau bogahisihisi be namo. Ia be hanua badana momokani, bona ia lalonai be natuna maragidia ibounai 120,000 idia noho, boromakau momo herea danu.”