Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Jona

Jona 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bi Jona ivinuwapoya kirakii da God nokodi wawaya geiyiberodi na nuwanuwana ipughu.
2Na irupari bo, “O Yawe God, raghanina tagu patana yagu kubura kamone, na awona da mmko iyatubugha, noko kiiravine tagu akabununagha bi avera ayanono Tasis kwanatune. Tagu akovi da tam na kayowiiyayeyana da wiinuwaghaneyana kana God, genuwanuwam iyapughupughu yaininagha bi yam nuwamonika na makewaghawaghasina, bi gegha da yam noghota kuwamiri da wawaya gekuyakasiwiiberodina.
3Na noko kiiravine geyagu wiina da anamakena. Yawe God imiise kirakii da tagu ayarabobo, na yagu yawa kabitaveni.”
4Bi gegha da Yawe God iwonabodeyana bo, “Gegha iyamiise da mmko berana kiiravine nuwanuwam iyapughuna.”
5Wasina bi Jona noko kwanatune raghani matana yana nawae ikanibutaveni inagho da yobe ibera bi rogune imakeyowogha, da iyikoyakoyagha bi iyakita da awaki iyatubugha Ninive kwanatuna biidi.
6Wasina bi Yawe God ibera da kii gisina nama igogo, bi igogo igae da iruragharagha na Jona sirogutawani da gabudara gwabinama kiirogu ivereni. Mmko ibera na Jona sinina isisira, bi ivinuwamiise kirakii basuna noko kiina kiiravine.
7Bi gegha, raghani ibori na God gamone na puwari kiina sunagha rughuwoneni na yivivi.
8Raghanina gabudara igae, na God ibera da yanunu muyamuyana raghani matanama ivera na gabudara Jona gayamina irarayi da pinimina bi iyaparoro. Touna yana kayowana da iyarabobo na iwona bo, “Geyagukayowana da anamakena, iyamiise kirakii da ayarabobo.”
9Wasina bi God, Jona iwoneni bo, “Gegha iyamiise da tam mmko kiina kiiravine parapa nuwanuwam inapughuna.” Na Jona iwona bo, “Bada, tagu nuwanuwagu ipughu kirakii noko kiiravine akayokayoveni da anarabobo!”
10Bi gegha, Yawe God iwona bo, “Mmko kiina nubabasu tanagha kamone igogo bi raghani ibori na bada irabobo, tam gekuyakoyayi bo gekuyabera da iyagogo, bi gegha da irabobona kwiinuwapoyeni.
11Bi kwanatu ghamana Ninive noghosina, na noko imiise tagu parapa iinuwanuwaghaneni basuna nama na wawaya yadi koroto naboni 120,000 bi nabo, toudi iiyawogha na gesiyakovi da bera miisedi mebo bi bera berodi mebo, bi kate ribiribi peyaridi nama kamone samakamake!”