Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - IONA

IONA 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Una kara ese Iona lalona se hamoalea; ia na e badu.
2Bena ia ese Iehova e ḡuria, eto, Iehova e, na noimumu, lau na dounu egu tano ai na nohova negana ai ini asina hereva toma a? Una dainai na ḡava, Tarasisi baina heau lao nato. Badina be lau vada na diba, oi na harihari-bada bona hebogahisi Diravana, badu ai o halahemu bona hebogahisi ai o honu honu daemu, bona kara dika amo o helalo kerehaimu.
3Taunabunai, Iehova e, lau na noimumu, egu mauri avabia oho, badina be baina mase be namo, baina mauri na dika.
4Bena Iehova eto, O badumu be namo a?
5Bena Iona na hanua amo e raka lasi, hanua mairiveina kahana ai e helai, unuseni ai ena kalaga auta e karaia. Bena ikerukeruna ai e helai, dahaka baine vara hanua badana enai baine itaia totona.
6Bena Dirava Iehova ese au ta e abia, e hatubua, ela bona Iona daenai e mia, kwarana ihakerukeruna bona ena hisihisi ilao-ahuna totona. Taunabunai, Iona na e moale bada, una au dainai.
7Kerukeru, daba e rere, bena Dirava ese bubu ta e siaia lao, bena una bubu ese au e budua; bena hari au e marai.
8Dina e dae, bena Dirava ese lai siahuna ta mairiveina kahana amo e siaia lao, bona dina ese Iona kwarana e raraia ela bona tauna e manori. Bena mase e noinoilaia, eto, Baina mase be namo; baina mauri na dika.
9A Dirava ese Iona e nanadaia, eto Au dainai o badamu be namo eiava? Ia eto, Na badamu be namo, baina badu ela bona mase danu namo.
10Bena Iehova eto, Hari au, oi so hekwarahilaia bona so hatubua ḡauna, hanuaboi ta ai e tubu ma hanuaboi ta ai e marai ḡauna, o bogaia hisimu.
11Matona, lau ese hanua badana Nineve, lalonai imadia idibadia be ededia bona lauridia be ededia asi dibadia taudia domaga-ta gerebu-rua bona boromakau momo herea danu e nohomu hanuana, basina bogaia hisi a?