Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - Jonah

Jonah 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wate Jonah wei ogana eḡa ita ḡoei ma amlona i ḡaiḡai kaua.
2Ma i raupari Bada awarina, i pa, “Bada a notai da amapo nanare ita tupua muriai da au melagai ata opu-tawanei. A ʼramanei da tam God raunuapoapoem ma iviaiaim, eḡa laḡilaḡina amlom ita voḡaiḡai ma am nuavaina maemae-nonoana. Tam eḡa am ḡoana da ḡoʼapoapoe ravai ma pupuni wate ma tere-kauei. Lamna aubaina a ruba nae au Tarshish.
3Ma marina Bada, au lawana ma vaitawanei, i ai da ata iraḡe ma avena ata mae!”
4Wate Bada i paribelei, i pa, “Tam aiwai e ḡaiḡaiawei?”
5Jonah i opu melagai au metaetana, au maramatanei. Kampa ḡou i voepai ma au gabaurina i kiala ma i vipaipai da Bada aiwai ita kauei nai taona awarina.
6Ma Bada ḡoroḡorova i vigogoi da i tuaḡeta Jonah au tepana da ana ḡou. Ma Jonah wei i vinuaiaina-kauei.
7Wate ubaubana boiboḡi aupom ḡela, Bada motamota i paritawanei da ḡoroḡorovana i ani da iʼraḡe.
8Maranai madeḡa i gogo, God ive maramatanei i paritawaneiai. Ma madeḡa Jonah kolana i rarani da i ḡokokokara. I ḡoei da ita iraḡe ma i riwa, “Iraḡe i aii, eḡa me lawana.”
9Wate God Jonah i paridadanei, “Am nola aiwai da amlom i ḡaiḡai kaua wei ḡoroḡorovana awarina?” Jonah i paribelei, “Amloi i ḡaiḡai kaua da a ḡoei ana iʼraḡe.”
10Bada i riwa, “Wei ḡoroḡorovana u vivinuabolei lamna eḡa tam uta kauei bo uta paini. Tauna waguvarai i gogo ma waguvarai iʼraḡe.
11Wate nai taon ḡaeḡaena Niniveh ma ana patara 120,000, taui gimtona taumaenina ma ai ḡamoḡamo maḡamaḡaui. Wei taona a vinuabolei tapa?”