Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Youna

Youna 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Youna e da Gode Ea hamoi hou amo ba:le, amola ougi galu.
2Amabeba:le, e amane Godema sia:ne gadoi. “Hina Gode! Na sia: Dia nabima! Na da na sogebi amo hame yolesi amola na da Dia wali hamoi amo dawa:i dagoi. Amaiba:le, na hobeale masunusa: dawa:iba:le na da Dasase amoga asi. Na dawa:, Gode Di da asigisu hou amo hamosa, amola hedolo hame ougisu hou amo hamosa, amola hedolo hame ougisa. Amola Di da bagade asigisa, amola Dia asigi dawa:su afadenene se iasu Dia ilegei amo mae ima:ne momagei ouesala.
3Hina Gode! Na esalusu amo Dia samogema! Na da bogomu goga da na hanai, amola esalumu hihi gala.
4Gode da bu adole ba:i, “Abuliba:le di da ougibala:?”
5Be Youna da moilai bai bagade ea eso mabe gusudili la:idi amoga asili amola hisu diasu gaguli amola amo diasu ea ougiga esalea e da Ninefe amo ganodini adi hou doaga:ma:bela:le sosodolalu.
6Amalu Hina Gode E da efe bugi, amo alelesili amola Youna igili hisi amo noga:le lasa esaloma:ne denesi. Amo hou ba:beba:le, Youna da efe bugi amoma hahawane ba:i.
7Be dia hahabe Gode Ea bugi amo bioma:ne, daba: asunasi. Amo daba: da bugi doagala:le, bugi da bioi amola bogoi.
8Be eso diga:gala:le amola Gode Ea dogoloi fo gia:i bagade eso mabe amodili diga:gala:i amoga, Youna ea busagi amo dogolole amola E da sidini, bogomu ba:i. Be Youna da bogoiyale dawa:i galu, amola E da amane sia:i, “Na da bogomu defea.”
9Be Gode Ea ema amane sia:i. “Abuliba:le di da bugi bioiba:le ougibala:?” Youna da amane sia:i, “Na da ougimu da defea! Na da ougili bogomu hanai!”
10Be Hina Gode da amane sia:i, “Goe bugi da gasi afadafa heda:le amola gasi enoga asi dagoi ba:i. Be dia da amo bugi hame hamoi, amola alema:ne hame hamoi. Be amomane dia da bugi amoma asigisa.
11Be Ninefe amo ganodini dunu fi 120,000 amo baligi esala. Ilia da hame dawa:su dunu. Ohe fi amola bagade esala. Amaiba:le, Na da amo moilai bai bagade fi ilima abuliba:le hame asigima:bela:? Na da ilima asigisa. Sia: Ama Dagoi