Text copied!
CopyCompare
Qaraaka Uva Tivatora - Ionaa

Ionaa 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kotiva vaiinti nahenti aaqurihama nimitora kaara Ionaara arara itovaro
2viva Kotira aarero tiharo, Noravauvo, te kia maini aniraiti, te tenta maaqaini variavauna entara quqaae te ariara viva mintianarove tiavaunarave? Virara irihama te qaqirake Tasisini ruqemake virera auti variavaunarave. Te kankomake irurara are vaiinti nahenti koqema nimitehara vika aaqurihama nimite variara Variqavave. Ai araravano kia vaaka itaivaro ai muntukavano vaiinti nahentiara voqama kero vaivara variaravave. Are vo haika kaara vaiinti nahenti vehi autu taiqa kareva ihara, vo avu aato irikehara kia vika vehi autu taiqake varianarave.
3Oho, Noravauvo, ti qaqi kairaqe te qutu vuare. Koqemama te kia qaqi vairaiti, qutu vuataarave, tiro.
4Ionaava minti tuvaro Noravano Kotiva aqao tiro, Kia virara ai arara itaarire. Ai arara itaarira haikava kiama ho vaivo, tiro.
5Noravano minti tuvaro Ionaava Ninive vatuka mini kero vatuka aaqaini kuariavu urinaini oru oquviro vaura. Viva haraara naavu kaqakero viraqi oquviro vaiharo tiharo, Kaiqe vaiha tavaariraro nana haikavanoe Niniveqi qovaraiqianarove? tivakero vauvaro
6Noravano Kotiva kuarivano vira tatoqa kaantorave tiro, viva tuvaro vaahi naaqunta voqaava qampiqatero Ionaara aqu amitovaro Ionaava vaahi virara quaha kero vira aumaqaaraqi koqema kero vaura.
7Ionaava ho vauvaro vira qararaa Kotiva qaiqaa tuvaro toveqivano vaahi vira ne vauvaro vaahi viva tamunta vura.
8Vaahivano tamunta vuvaro kuarivano uruvaro Kotiva kuahaara varakovaro uti vauvaro kuarivano noraiqaakero iteharo Ionaara qiata tatoqa kovaro vira kaara viva avu rira ura. Mintuvaro viva Kotira aareharo tiharo, Ti qaqi kairaqe te qutu vuare. Koqemama te kia qaqi vairaiti, qutu vuataarave, tiro.
9Minti tuvaro Kotiva tiharo, Vaahivano tamuntavira kaarae ai arara itaivo? Ai arara itaarira haikava kiama vaivo, tiro. Tuvaro Ionaava tiharo, Ti tirara itaarira haikava vairove. Ti tirara itairara tira, are ti qaqi kairaqe te qutu vuare, tiro.
10Ionaava minti tuvaro Noravano Kotiva aqao tiro, Are kia vaahi vira ututera viraqaata raqikiraitira, are qaqi variararo vaahi viva naivano entaqi qampiqeharo noruqama viro vira qararaa entaqi tamunta vira, vira kaara are mpo ike ti variaro.
11Are vi haikara, qaqi qumina haikara mpo ike ti variaramantavata, te Ninivera mpo ike ti vauro. Ninive nora vatukavano vaimanta viraqi 120,000 vaiinti nahenti kia koqe okarave qora okarave ho rairake tavaaka variamanta sipisipivata purumakauvata airitahaa variamantara ti, te homa vikara ike mpo tiva nimitararave, tiro. Noravano Kotiva minti turama.