Text copied!
CopyCompare
Mussau-Emira Bible - Jona

Jona 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jona ghe sessai saasakieiniela me ghe tam masimasila.
2Ghe looloo saela ta Iaue, ghe ue va, “O Iaue, karika aghe kasu vuli tanganueghi me aghe kilala va karika aue utturu eNinive. Liuna avalua o, me aghe ilou eisuliaala tani lao eTarsis. Aghe kilakila va io masinaaili io, me karika urooroo tani tturuu, me karika esessai parasio. Unem niaielousi namungaili me gharovaeaata ta uaikolikoliaa nannaam.
3O Iaue, ughaa velu maamaulueaghi, poli arova amate aue emasina. Arova atam mate, karika aue emasina.”
4Iaue ghe liula me ghe uela va, “Jona! Vaalua, masina ta esessaio?”
5Jona ghe kupi vulu ghoala kinatama masaliki taatara ateae, me ghe lao sio ta pai sinaka esae. Ghe gheleila natu paapali erighi tani toka me tani tara sa ateva ghe mene lutu tale kinatama masaliki taatara ateae eNinive.
6Vau ngepona Iaue ghe apinosala ngaapa ateae, tani apallungia. Me ghe sausia, poli karika ghe annaa me ateateaa righi masina. Jona ghe masimasiangailiia ia o ngaapa ateae.
7Vara elue talaua ta mene kateva nau, God ghe suula gharighi natu voto erarra tani laa nama amate ia o ngaapa ateae, me emmate.
8Nau ta sinaka ateva ghe saela, God ghe suula kuukuu eteva aanasa ia ghe mae sio ta pai nge sinaka esae, me sinaka ateva ghe sinakila uruna ateva Jona, me matane ghe leeleela, me ang ghe anna tani katuu. Me Jona ang ghe aannaa va, “Arova amate aue emasina. Arova atam mate, karika aue emasina.”
9Vara me God ghe uela ta Jona va, “Vaalua, masina ta esessaio tale ngaapa ateae?” Me Jona ghe liula me ghe uela va, “Ue! Ange sessaieiliieghila, me aghanna va arova aghele mate.”
10Iaue ghe uela va, “Uaalousiusi tee ngaapa ateae io karika ughe uungu aanasala etana, me karika ughe apinosaiela, ta ghe nim pinosala eleivoo, me mene kateva voo ghe mmatela.
11Aghi tee aghalousiusieili tee eNinive, ta oroieili taumattu ngatoa, tani ioila elaulau kateva ai ghaluengaulu airari (120,000). Me karika la rooroo tani kila va eaa sesa me eaa masina, me oroinaaili tee ghaata kkena atoa.”