Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yoonaasa

Yoonaasa 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1SHin hegee Yoonaasa mulekka ufaissibeenna. Hegaa gishshau, i keehi hanqqettiis;
2hanqqettidi, GODAA hagaadan yaagidi woossiis; “Abeet GODAU, taani biron ta deren de7aidda giidoogee hagaa gidennee? Taani ne sinttappe baqatada Tarsseesi baanau eesotidoogeekka hegaassa. Neeni qaretainne maarotai kumido Xoossaa gidiyoogaa, hanqquwau eesotennaagaanne aggenna siiquwan kumidaagaa, qassi ehaana giido iitabaakka aggaagiya Xoossaa gidiyoogaa taani kasekka eraas.
3Abeet GODAU, ha77i simmi hai hayyanaa tana wora; paxa de7iyoogaappe haiqqiyoogee taayyo keha” yaagiis.
4Yaagin GODAI a hagaadan yaagiis; “Tumu neeni hagau hanqqettanau bessii?” yaagiis.
5Yaagin Yoonaasi katamaappe kiyidi biis; biidi katamaappe arshsho baggan uttiis. Hegan bau daasiyaa daasidi, a kuwan uttidi, katamaa bolli gakkiyaabaa be7anau naagiis.
6Awaa suuluwaappe Yoonaasa ashshana mala, GODAI Xoossai issi gosiyaa mokissidi giigissiis; he gosiyaa haittaikka Yoonaasa huuphiyaappe bolla baggaara kuwa gidanaadan oottiis. Yoonaasi he gosiyaa gaasuwan keehippe ufaittiis.
7SHin wonttetta gallassi maallado Xoossai guxuniyaa giigissiis; he guxunee gosiyaa miyoorin, gosee meli aggiis.
8Awai kiyiyo wode, Xoossai michchiya carkkuwaa arshsho baggappe yeddiis; hegaappe denddidaagan Yoonaasi labbanana gakkanaashin, awai Yoonaasa huuphiyaa xuuggiis. Yaatin i, “Paxa de7iyoogaappe haiqqiyoogee taayyo keha” yaagidi haiquwau woossiis.
9Woossin Xoossai Yoonaasa hagaadan yaagiis; “Tumu neeni ha gosiyaa gishshau hanqqettanau bessii?” yaagiis. Yaagin Yoonaasi, “Ee bessees; ubba haiqqana gakkanaassi hanqqettanau bessees” yaagiis.
10Yaatin, GODAI Yoonaasa hagaadan yaagiis; “Issi qammi mokkidi, naa77antto qammi melida gosiyaassi, neeni an daafurabeennaagaassinne dichchabeennaagaassi hagaa keenaa qarettadasa.
11Ushachchaanne haddirssaa shaakkidi eribeenna xeetanne laatamu sha7u asainne daro mehee Nanawen de7ees. Yaatin taani ha gita katamaayyo qarettanau bessennee?” yaagiis.