Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Jona

Jona 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jona i bel nogut long dispela pasin bilong Bikpela na em i belhat.
2Na em i prea long Bikpela olsem, “Bikpela, yu harim tok bilong mi. Mi no lusim ples yet na mi save pinis, bai yu mekim olsem nau yu mekim. Olsem na mi ranawe na mi laik i go long Tarsis. Mi save, yu God bilong sori na marimari. Yu no save belhat kwik. Nogat. Oltaim yu save laikim ol manmeri tumas. Yu save redi long lusim sin bilong ol manmeri na long lusim pasin bilong bekim rong bilong ol.
3Orait Bikpela, nau yu mas pinisim laip bilong mi. Sapos mi dai, em i gutpela. Na sapos mi no i dai, em i no gutpela.”
4Na Bikpela i bekim tok olsem, “Jona, ating dispela kros bilong yu em i stret, a?”
5Orait Jona i lusim taun na i go sindaun long hap bilong sankamap. Em i wokim haus win na em i sindaun i stap. Em i laik lukim wanem samting bai i kamap long taun.
6Na God, Bikpela i mekim wanpela bus rop i kamap bilong haitim Jona, bai san i no boinim em, na em i ken i stap gut. Na Jona i amamas tru long dispela rop.
7Tasol tumora long moningtaim tru God i salim wanpela binatang i kam bagarapim dispela rop, na rop i drai.
8Na bihain san i kamap, na God i salim hatpela win i kam long hap bilong sankamap. Na san i kukim het bilong Jona, na ai bilong en i raun, na em i laik pundaun. Na Jona i tingting olsem, “Mobeta mi dai. Sapos mi dai, em i gutpela. Na sapos mi no i dai, em i no gutpela.”
9Tasol God i tokim Jona olsem, “Dispela rop i dai pinis na yu kros. Ating kros bilong yu i stret, a?” Na Jona i bekim tok olsem, “Yes, kros bilong mi em i stret. Mi belhat nogut tru na mi ting mobeta mi dai.”
10Na Bikpela i tokim em olsem, “Dispela rop i kamap bikpela long wanpela nait tasol, na long narapela nait em i dai. Yu no bin wok liklik long en, na yu no mekim em i kamap bikpela. Tasol yu sori long dispela liklik samting nating.
11Na mi tu mi mas sori tumas long Ninive. Em i bikpela taun na i gat planti manmeri, namba bilong ol i winim 120,000. Na i gat planti bulmakau tu.”