Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SONAASI

SONAASI 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ dɛ̀ɛ yonkɛ Sonɑɑsi, kòo miɛkɛɛ pɛikɛ mɛdiɛ̀.
2Kòo nɑ́kɛ́ Kuyie nkɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ nKuyie n do ti nyɛ̃́ m bo dìì mɔ̀nnì nh ɛì, dɛɛ̀ do te kɛ̀ m pɑ̃̀nkɛɛ cokɛ́ kɛ́nkɔri Tɑsisi. N do yɛ̃́mu kɛ dò nhɑ sɑ̀ɑ̀ ndɛu ɑ í ɔɔtí ɑ bo yóumɛ̀ ɑ bo potɛ́mɛ̀ bɛnìtìbɛ̀.
3N Yiɛ̀ nKuyie nyóu kɛ̀ n kú, m bo kúmɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ m bo nfòùmɛ̀.
4Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: Dɛ̀ wenni ɑ miɛkɛ bo pɛikɛmɑ̀ɑ̀?
5Dɛ̀ do sɔ̃́ nSonɑɑsi yɛ̀mu dihɛì kɛ kɔ̀tɛ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ dɔ̀ɔ̀ difii kɛ díɛ́kɛ́, kɛ bo yɑ̀ tìì yóó tuɔkɛní dihɛì.
6Kɛ̀ Kuyie nduɔ́ nkɛ̀ mutie mɑmùu yɛ̀nní kɛ́ndònnɛ̀ munɑsińyɑ̀ɑ̀, kóò dɛ̀ɛ́ nkòo yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑ́tɛ́, kɛ̀ mu dɛ́ɛ̀ nnɑ́ríkùnnɛ o yɛ̀mmɛ̀.
7Kukṹnwentóo kɛ̀ Kuyie nduɔ́ nkɛ̀ dibɛù mɑrìi mù cɑ̀ɑ́kɛ́, kɛ̀ mùu kpeí.
8Diyiè yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì, kɛ̀ Kuyie nduɔ́ nkɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kuyɑɑkùu yɛ̀nní kɛ tonnì mɛdiɛ̀ nkɛ́potɛ́ Sonɑɑsi yuu, kòo fiu kɛ́bekɛ mukṹṹ nkɛ dɔ̀: Kɛ̀ n ku dɛ̀ ntɔ̃ũnɛ̀ m bo nfòùmɛ̀.
9Kɛ̀ Kuyie nnɑ́kɛ́ Sonɑɑsi kɛ dɔ̀: A í nɑɑti ɑ miɛkɛ bo pɛikɛmɛ̀ mutie muu ǹkpɛ́í. Kòò dɔ̀: N nɑɑtimu, m miɛkɛ pɛikɛmu kɛ̀ n dɔ́ mukṹṹ.
10Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀: A kuɔ́ mmutie mmu mɛsémmɛ̀ ɑ í dɔ̀ɔ̀ mùù kpɛ́í ndɛ̀mɑrɛ̀ ɑ í te kɛ̀ mùù kòtɛ́, mùù yɛ̀nní kɛyènkɛ̀ kɛ kpeío.
11Kɛ nɛ́ yɛ̃ m bɑ́ɑ́ kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ Ninifu dihɛidiɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bo dɛ̀ tɛkɔùpíkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sikɔùpísìdɛ́ (120000) kɛ í yɛ̃́ bɛ ììkɛ̀ nɛ̀ bɛ fɔ̃nkó kɛ iwũɔ̃ múnkɛ dɛ bo pɛ́uɑ̀?