Text copied!
CopyCompare
Nyungwe do Novo Testamento - JONA

JONA 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tsono Jona alibe kukomedwa nabzo bzimwebzo, ndipo iye adakalipa.
2Iye adapemba kuna Mbuya aciti: “Nandi Mbuya! Kodi n'psimwebzi lini bzomwe ndikhadalewa kale, pomwe ndikhali kumui?” Ndipopo ine ndikhadathabza, ndicithawa ndicikuyenda ku Talisisi. Nakuti ine-pano ndikhadziwa kale kuti iwepo ndiwe Mulungu wa kudeka m'tima, wa nsisi kwene-kwene, wa kufewa m'tima na wa kupirira pomwe, omwe umbalekerera bza kuipa.
3Tsapano, ndiri kukumbirani Mbuya kuti mundiphe. Bziri bwino kuti ine-pano ndife kuposa kukhala na moyo.”
4Ndipo Mbuya adamubvunza kuti: “Kodi kukalipa koku n'khwa bwino?”
5Ndipo iye adacoka mu m'zindamo aciyenda kukakhala kumabva dzuwa, ndipo kumweko adakonza cikumbi acikhala m'mwemo kuti adzaone n'ciani cingadadzacitika mu m'zindamo.
6Mbuya adameresa m'tanga, uciyanga pa ntsodzi pa cikumbi ca Jona, kuti umucitire m'thunzi, umupepese ukali bwace. Pamwepo Jona adakondwa kwene-kwene, thangwe la m'tangayo.
7Tsono mwangwana yanzace, Mulungu adatumiza cikonye cicikafukuta m'tagayo, iwo uciwumiratu.
8Pomwe kudacena, Mulungu adacita dzuwa kwene-kwene, licimutentha Jona mum'solo mpaka iye acigwa cikomo. Ndipo iye adafunisisa kufa na m'tima wace wentse, acilewa kuti: “Bziri bwino kuti ine-pano ndife kuposa kukhala tenepano uno!”
9Pamwepo Mulungu adamubvunza Jona kuti: “Kodi iwepo uli kukalipa na thangwe la m'tangayu?” Jona adatawira aciti: “Bziri bwino inde kukalipako, kuti ndife.”
10Tsono Mbuya adalewa kuti: “Iwepo wabvera ntsisi m'tanga, omwe ulibe kuwubonerera na kuwukuza. Iwo udamera ntsiku ibodzi, mangwana yanzace uciwumiratu.
11Niniva ni m'zinda ukulu kwene-kwene. Una wanthu bzulu dzana na makumi mawiri, omwe an'dziwa lini kuti boko la didi na la dzere ndiponi, na bzifuwo bzizinji pomwe. Ningaleke tani kuwubvera ntsisi?”