Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Pend-nesihetler

Pend-nesihetler 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yaxshi nam zor bayliqqa ige bolushtin ewzel; Qedir-qimmet altun-kümüshtin üstündur.
2Gaday bilen bay bir zéminda yashar; Her ikkisini yaratqan Perwerdigardur.  
3Zérek kishi balayiqazani aldin körüp qachar; Saddilar aldigha bérip ziyan tartar.
4Özini töwen tutup, Perwerdigardin eyminishning berikiti — bayashatliq, izzet-hörmet we hayattur.
5Hiyligerlerning yolida tikenler, tuzaqlar yatar; Öz yoligha hézi bolghan kishi ulardin yiraq bolar.
6Baligha kichikide mijezige qarap durus terbiye berseng, Chong bolghanda u shu yoldin chiqmas.
7Baylar miskinlerni bashqurur; Qerzdar qerz igisining qulidur.
8Naheqliq uruqini chachqanning alidighan hosuli balayiapettur; Uning ghezep-heywisi chüsher.  
9Séxiy adem beriket tapar; Chünki u miskinlerge öz nénidin bölüp bergüchidur.  
10Hakawurni qoghliwetseng, jédel-majira bésilar; Kélishmeslikler we shermendichilikler tüger.
11Pak niyetni qedirleydighan kishining sözliri güzeldur; Shunga padishah uning bilen dost bolar.
12Perwerdigarning közi ilim-heqiqetni saqlar; U iplaslarning sözlirini échip tashlap bikar qilar.
13Hurun adem: «Tashqirida bir shir turidu, Kochigha chiqsam öltürülimen!» — deydu.
14Zinaxor ayalning aghzi chongqur bir oridur; Perwerdigar narazi bolghan kishi uninggha chüshüp kéter.
15Nadanliq sebiy balilarning qelbige baghlaghliqtur; Biraq terbiye tayiqi buni uningdin yiraq qilar.
16Miskinlerni ézish bilen bay bolghan, We baylargha sowghat sunidighan kishi, Axiri peqet yoqsulluqta qalar.
17Qulaq sal, sanga aqilanilerning sözlirini ögitey; Köngül qoyup bilimimni ögen'gin.
18Ularni qelbingde ching tutsang, Ular sanga shérin bolar, Lewliringde sep bolup teyyar turidu.

19Chin qelbing bilen Perwerdigargha tayinishing üchün, Bügün bu hékmetlik sözlerni bashqa birsige emes, Belki sanga yetküzdum.
20Uningdin mana ottuzni yazdim, Buning ichide nesihetler hem bilim bar.
21Bular bilen heqiqetning sözlirining derweqe heqiqet ikenlikini bileleysen, We shundaq qilip séni ewetküchilerge heqiqetning sözliri bilen jawab qayturalaysen.
22Yoqsuldin bulap alma, u kembeghel tursa, Ajiz möminlerni soraq ornida bozek qilma.   
23Chünki Perwerdigar ularning dewasini kötürer, Ulardin bulap alghanlardin bulap alar.
24Mijezi ittik adem bilen dost bolma, Qehrlik adem bilen arilashma,
25Bolmisa, uning yaman yolini öginip qélip, qiltaqqa chüshisen.
26Bashqilargha képil bolup qol bergüchilerdin bolma, Qerzlerni töleshke kapalet bergüchilerdin bolma;
27Séning qayturalighudek nerseng bolghan bolsa, Ular orun-körpiliringni bikardin-bikar astingdin élip ketmigen bolatti!
28Ata-bowiliring pasilni belgilep bergen kona chégra tashlirini yötkime.
29Ishni estayidil we chaqqan béjiridighan kishini körgenmiding? U pes ademlerning xizmitide bolmas; Padishahlarning aldida turar.